Найден Костадинов
Интегрираният подход при предоставяне на нашите мултидисциплинарни данъчни, финансово-счетоводни, правни услуги и услугите, свързани с мобилност на персонала, адресира нуждите на нашите клиенти от всички области на нашата експертиза.

Найден Костадинов

Съдружник, Лидер Данъци, EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Финансово-счетоводни услуги

Експерт по финансово-счетоводни услуги, услуги по обработка на работни заплати и данъчни услуги. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Areas of focus Tax compliance
Офис Sofia, BG

Найден Костадинов е съдружник и лидер Данъци на EY за България, Северна Македония, Албания и Косово. Също така, той ръководи финансово-счетоводните услуги на ЕY, както и тези по обработка на работните заплати.

Найден се присъединява към EY през 2001 г. като част от Одит отдела, където придобива богат бизнес опит, като консултира в областта на одита водещи местни и многонационални компании. Найден е бил и част от отдел Консултиране по сделки на EY, където ръководи проекти по поддръжка на сделки, по преструктуриране и оборотни средства за големи банки и корпорации от различни сектори.

През 2013 г. Найден става лидер на направление Финансово-счетоводни услуги и услуги по обработка на работните заплати. През 2016 г. e става съдружник, a през 2019 г. поема ръководството на целия отдел Данъци.

Найден ръководи проекти за предоставяне на счетоводни услуги, услуги по обработка на работни заплати, спазване на данъци, консултантски услуги за бизнес сделки и одитни услуги за компании в широк спектър от индустрии, включително информационни технологии, телекомуникации, енергетика, нефт и газ, финансови институции, споделени услуги, фармацевтични продукти и други.
Найден предоставя обучителни програми за финансов анализ на банките и МСФО обучения за българската данъчна администрация. Освен това, той е автор на няколко медийни статии за аутсорсинг, инвестиционен анализ и управление на оборотен капитал.

Найден е магистър по Счетоводство и контрол , Университет за национално и световно стопанство в София, България. Той е сертифициран експерт-счетоводител, член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) във Великобритания и на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България.

Как Найден изгражда един по-добър работен свят?

„С нашите финансоо-счетоводни услуги ние предоставяме висококачествена финансова информация, която е полезна и прозрачна за нуждите на заинтересованите страни, и допринасяме за повишаване на доверието на инвеститорите и другите потребители. Освен това, ние развиваме изключителни лидери, което от своя страна представлява много важен принос за икономиката и обществото като цяло.“

Свържете се с Найден