Найден Костадинов
Интегрираният подход при предоставяне на нашите мултидисциплинарни данъчни, финансово-счетоводни, правни услуги и услугите, свързани с мобилност на персонала, адресира нуждите на нашите клиенти от всички области на нашата експертиза.

Найден Костадинов

Съдружник, лидер „Данъчни и правни услуги“ на EY за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия.

Експерт по финансово-счетоводни и данъчни услуги, обработка на работни заплати и услуги, свързани със сделки. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Areas of focus Tax compliance
Офис Sofia, BG

Найден Костадинов е съдружник и лидер „Данъчни и правни услуги” на EY за Южния клъстер, който обхваща девет държави, включително България, Гърция, Кипър, Румъния, Малта, Молдова, Северна Македония, Албания и Косово.

Найден се присъединява към EY през 2001 г. като член на Одит отдела, където придобива богат бизнес опит, като консултира в областта на одита водещи местни и мултинационални компании. След това Найден е част от отдел „Стратегии и сделки“ на EY, където ръководи проекти за услуги за консултации по сделки с компании и преструктурирания за големи банки и корпорации от различни сектори.

През 2013 г. Найден става лидер на направление „Финансово-счетоводни услуги и обработка на работни заплати“ на EY в България. През 2016 г. става съдружник, a през 2019 г. поема ръководството на отдел „Данъчни и правни услуги“ в България, Северна Македония, Албания и Косово. От 2021 г. Найден е лидер на „Данъчни и правни услуги“ за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия.

Найден ръководи проекти за предоставяне на счетоводни и данъчни услуги, услуги по обработка на работни заплати, консултантски услуги за сделки и одитни услуги за компании в широк спектър от индустрии, включително информационни технологии, телекомуникации, енергетика, нефт и газ, финансови институции, споделени услуги, фармация и други. През своя над 20 годишен професионален опит Найден ръководи проекти за мултинационални и местни клиенти в редица държави, включително България, Гърция, Норвегия, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Албания и Косово.

Найден е магистър по Счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство в София, България. Той е сертифициран експерт-счетоводител, член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) във Великобритания и на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България.

Найден предоставя обучителни програми за финансов анализ на банки и МСФО обучения за българската данъчна администрация. Той е автор на медийни публикации за одит, аутсорсинг, инвестиционен анализ и управление на оборотен капитал. Освен това Найден е лектор в обучителни курсове по Одит в ИДЕС.

Как Найден изгражда един по-добър работен свят?

„В EY ние предоставяме изнесени финансово-счетоводни, данъчни и пейрол услуги, които подпомагат потенциала за бизнес растеж на компаниите. Екипът ни е високо ангажиран с предоставяне на качествена информация за финансово отчитане, която е полезна и прозрачна за нуждите на заинтересованите страни и допринасяме за повишаване на доверието на инвеститорите. Освен това в EY развиваме изключителни лидери, с важна роля за икономиката и принос към обществото като цяло.“

Свържете се с Найден