7 Време за четене 23 дек 2022
Industrial landscape with different energy resources

Предварително споразумение относно механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM)

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Михаил Калъпчиев

Мениджър, Косвени данъци / Международна търговия, EY Bulgaria

7 Време за четене 23 дек 2022

Инициатива за въвеждане на CBAM

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия представи законодателния пакет „Подготвени за цел 55” (“Fit for 55”). Пакетът включва тринадесет взаимосвързани предложения с оглед целите на Зелената сделка за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. (спрямо нивата от 1990 г.) и за климатично неутрална Европа до 2050 г. Сред основните инициативи в пакета е въвеждането на CBAM.

Целта на този механизъм е да предотврати т.нар, „изтичане на въглерод“  посредством въвеждането на въглероден данък върху определени стоки, които се внасят в ЕС. По този начин ще се намали възможността европейски компании от сектори, генериращи големи обеми въглеродни емисии, да преместват своите производства в трети страни със занижени продуктови стандарти и/или европейски продукти да бъдат замествани с вносни такива, които са резултат от интензивни на въглерод производства. Освен това се очаква, че CBAM ще насърчи трети страни да адаптират своите политики в областта на климата към стандарти, сходни с тези в ЕС.

Нови аспекти

В сравнение с първоначалното предложение, актуалното споразумение включва някои нови аспекти като:

  • Времева рамка: режимът ще се прилага от 1 октомври 2023 г. (вместо от 1 януари 2023 г.) с допълнително определен преходен период за постепенно премахване на квотите за търговия с емисии;
  • Обхват: предвижда се включване на нови продукти като водород и артикули от желязо и стомана надолу по продуктовата верига;
  • Контрол: общ контрол върху функционирането на режима ще се осъществява от Европейската комисия.

Основни предложения в рамките на CBAM

CBAM ще влезе в сила през 2023 г. с преходен период и ще се прилага за внос на стоки, определени по тарифни кодове в следните категории:

  • Цимент
  • Алуминий
  • Желязо и стомана включително продукти надолу по веригата (винтове, болтове)
  • Торове
  • Електричество
  • Водород.

Обхватът на CBAM ще бъде предмет на допълнителен анализ преди края на преходния период и може да бъде разширен към други категории продукти като органични химикали и полимери. Принципната цел е до 2030 г. да бъдат обхванати всички стоки в рамките на търговията с емисии (напр. продукти от минерални масла, вар, стъкло, керамика, целулоза, хартия, картон, киселини, органични химикали).

Задълженията по CBAM ще се изчисляват въз основа на "включените“ емисии, които принципно възникват при производство, както и някои непреки емисии генерирани при други условия. Плащането ще бъде улеснено чрез закупуване и предаване на CBAM сертификати, които няма да бъдат обект на търговия в рамките на схемата с емисии. Първоначално се предвижда въвеждане на програма за безплатни квоти относно сертификати CBAM, които ще бъдат постепенно намалявани от 2027 г. и изцяло прекратени до 2032 г.

Eфект върху бизнеса

Oт оперативна гледна точка и по отношение на стратегически бизнес решения CBAM ще окаже пряко и косвено въздействие върху предприятията в ЕС и по света.

Поради тази причина е препоръчително българските компании да предвидят комплексен подход по отношение на своите вериги доставки и продуктови разходи. Въвеждането на новия данък ще засегне както местни индустрии, които директно внасят продукти в обхвата CBAM, така и други компании по веригата на доставки.

Сред възможните първоначални стъпки от страна на бизнеса са: (i) възлагане на вътрешна отговорност за управление на режима; (ii) преглед на въглеродния отпечатък на внасяните продукти; (iii) иницииране на нови административни процеси.

Накратко

На 13 декември 2022 г. Европейският парламент и Европейският съвет постигнаха предварително споразумение за прилагане на т.нар. механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) считано от 1 октомври 2023 г. Мярката ще бъде съпътствана и от постепенното премахване на безплатните квоти по схемата на Европейския съюз (ЕС) за търговия с въглеродни емисии.

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Михаил Калъпчиев

Мениджър, Косвени данъци / Международна търговия, EY Bulgaria