3 Време за четене 11 март 2022
540800951

Разширен обхват и необлагаем размер на разходите за ваучери за храна за 2022 г.

От Евгения Ценова

Съдружник в отдел „Данъци“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Добър професионалист в сферата на предоставяне на данъчни консултации и съвети. Говори четири езика.

3 Време за четене 11 март 2022

На 4 март 2022 г.,в „Държавен вестник“, бр. 18 беше обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 г.[1], с който бяха въведени промени по отношение на ваучерите за храна по Закона за корпоративното подоходно облагане, както следва:

 • На първо място, разширява се обхватът на т.нар. „ваучери за храна“, като те ще могат да се използват и за заплащане на битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на филмови прожекции съгласно Закона за филмовата индустрия.
 • Освен това, данъчно необлагаемият размер на социалните разходи за ваучери за храна за 2022 г. се увеличава от 80 лв. на 200 лв. месечно. Данъчната основа за целите на определяне на данъка върху разходите за календарния месец е превишението на тези разходи над 200 лв., в това число размера на вече предоставените ваучери за храна за всеки от месеците, за които се отнасят за всяко наето лице. Когато не са изпълнени условията за освобождаване от данък по ЗКПО, данъчната основа за определяне на данъка върху разходите е целият размер на начислените разходи за календарния месец.  

¹ § 1, ал.2 - 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Четете още по други актуални теми: 

 • Данъчен асистент

  Екипът на EY предлага асистент на място, в офисът на компанията, при извършване на проверки, ревизии, покани за корекции, съобщения за доброволно или принудително изпълнение, постановления за запори и възбрани, актове за нарушения и наказателни постановления, внезапни посещения на място.  Тенденцията на усложняване на данъчните изисквания и засилване на контрола от страна на данъчната администрация поставят предизвикателства пред фирмите в хода на данъчни ревизии.  За допълнителна информация вижте тук.

 • Пълно обслужване с дейностите по HR администрация

  Трудовият пазар в България изпитва безпрецедентна липса на свободни способни и мотивирани професионалисти в областта на ТРЗ и администриране на човешки ресурси.Пейрол екипът на EY оказва съдействие на място, като част от HR отделите на фирмите, в спешни задачи, включително поддържане на досиета на персонала, обработка на трудова документация, поддържане на системи и регистри, свързани с администрирането на човешките ресурси. За допълнителна информация вижте тук

 • Правен преглед на имплементирането на изискванията на GDPR

  Регулаторният фокус в областта на защитата и международния трансфер на лични данни оказва натиск върху бизнеса. Фирмите, които разчитат на стандартни договорни клаузи на ЕО (СДК), ще трябва да подпишат нови СДК със своите партньори, клиенти и доставчици в кратък срок до декември 2022 г. Екипът на EY предлага практичен подход за преглед на спазването на изискванията относно защитата на лични данни в рамките на Вашия бизнес. Можем да Ви помогнем да срещнете кратките срокове за привеждане на отношенията с Вашите партньори в съответствие с регулацията. За допълнителна информация вижте тук.

 • GloBE Ready в 6 стъпки

  Методология за оценка на ефекта от въвеждане на 15% минимален данък в ЕС

  Европейската комисия депозира предложение за Директива в ЕС за въвеждане на минимален корпоративен данък от 15% във всяка държава членка; очакванията са директивата да влезе в сила след по-малко от 10 месеца. Екипът на EY извършва преглед, оценка и изчисление на ефекта за дружествата, като едновременно с това прави предложения за оптимизация чрез използване на облекчения. За допълнителна информация вижте тук.

 • Съдействие при финализиране на годишните декларации по ЗКПО

  През последните няколко години се наблюдава засилен контрол от страна на българските данъчни власти за подобряване на събираемостта на данъците – особено при анализиране на данъчната позиция на дружествата в областта на корпоративното подоходно облагане. EY предлага помощ при изготвяне или преглед на декларации за корпоративно облагане, като ние ще съобразим подхода с Вашите нужди – например, можем да извършим цялостна подготовка/преглед на декларациите, фокусирани прегледи, насочени към специфични данъчни въпроси или бърз скрининг на счетоводните позиции и документи, касаещи корпоративното облагане. За допълнителна информация вижте тук.

 • Лица в трансгранична ситуация

  Борбата за таланти и предоставяните допълнителни възнаграждения за задържането им, ускореното навлизане на криптовалути и инвестиции за запазване стойността на спестяванията, както и работата от разстояние направиха невъзможно за мнозина да се справят с правилното отчитане и структуриране на данъчната си позиция. За допълнителна информация вижте тук.

Накратко

Повече за тази статия

От Евгения Ценова

Съдружник в отдел „Данъци“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Добър професионалист в сферата на предоставяне на данъчни консултации и съвети. Говори четири езика.