5 Време за четене 12 апр 2023
Domestic and cross-border business trips

Промени в уредбата на командировките в страната и чужбина

От Ребека Клейтман

Старши мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.

5 Време за четене 12 апр 2023

На 24.03.2023г. бяха обнародвани промени в уредбата на командироването на работниците и служителите, както на територията на страната, така и в чужбина. Промените влязоха в сила 3 дни след обнародването им в Държавен вестник – считано от 27.03.202

Промените засягат редица аспекти, сред които следните:

  • увеличаване на минималните размери на дневните пари при командироване в страната и чужбина
  • възможност заповедта за командироване в страната да бъде издадена като електронен документ
  • отпадане изискването за заверяване, датиране и подпечатване на писмената заповед за командироване в страната
  • промяна в отчитането на горивото при командировка в страната с лично моторно превозно средство.

Увеличаване на минималните размери на командировъчните пари при командироване в страната

Размерът на дневните пари, които се заплащат на командирования, се увеличава двойно – от 20 лв. на 40 лв. при нощуване в мястото на командироването. При командироване без пренощуване дневните пари ще бъдат в размер на 20 лв. (вместо 10 лв.). Не се заплащат дневни/квартирни пари, когато се ползва служебно целодневна безплатна храна, съответно безплатна нощувка, в мястото на командировката.

Възможност заповедта за командироване в страната да бъде издадена като електронен документ

Една от основните промени в Наредбата за командировките в страната се състои в предвидената от законодателя възможност заповедта за командироване да бъде издадена и като електронен документ. Следва да се обърне внимание, че законодателят не е уредил взаимодействието между Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя („Наредбата за електронната комуникация“) и Наредбата за командировките в страната. Съгласно първата електронната заповед следва да бъде издадена и връчена при спазване на всички (доста тежки) технологични изисквания относно комуникацията със служители по електронен път, които, наред с всичко друго изискват ползване на квалифициран електронен подпис от работодателя и връчване на всяко уведомление между страните чрез услуга за електронна препоръчана поща. Въпросът най-вероятно ще се реши в практиката, но изглежда е възможно да се твърди, че Наредбата за командировките в страната урежда един специален случай, при който може да не се спазват изискванията на Наредбата за електронната комуникация. Това твърдение следва да се подкрепи и с оглед факта, че уредбата преди влизане в сила на промените позволяваше издаване и връчване на електронни заповеди.

Интересен е въпросът и как следва да се тълкува липсата на подобна изрична уредба в Наредбата за командировките в чужбина - дали е възможно да се приложи Наредбата за командировките в страната по аналогия или следва да се счете, че законодателят изрично е показал за кои случаи приема за допустима електронната заповед и за кои не, макар и обективни аргументи за различно третиране да са трудни за обосноваване. 

Отпадане изискването за заверяване, датиране и подпечатване на писмената заповед за командироване в страната

Друга промяна е отпадането на изричното задължение заповедта за командироване да се заверява с подпис, дата и печат от упълномощено служебно лице в мястото на командироването. Tази промяна на практика касае единствено случая, в който заповедта е издадена на хартия. Законодателят е предоставил възможност на работодателя по своя преценка да предвиди изрично в заповедта за командироване, че е необходима заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.

С приетите промени отпада също и изискването заповедта за командироване в чужбина да съдържа печат на предприятието, като това изискване остава валидно единствено за ведомствата (бюджетните предприятия).

Промяна в отчитането на горивото при командировка в страната с лично моторно превозно средство

При пътуване на командирования с лично моторно превозно средство подлежат на изплащане пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво за комбиниран режим на движение, като вече е включено и извънградско движение, освен градско такова.

Увеличаване на минималните размери на дневните пари при командировки в чужбина

Прието е увеличаване на минималните размери на дневните пари при командировки в чужбина, както и определяне във всички случаи на размерите на дневните пари в евро, независимо от валутата на дестинацията. Дадена е и възможност за изплащане на квартирни пари по фактически размери без ограниченията в размера на сумата.

Накратко

Промените като цяло следва да бъдат приветствани, тъй като те видно отразяват опит на законодателя да следи съвременните тенденции, въпреки че определени въпроси са оставени без отговори. Следва да се отбележи и фактът, че командировките в чужбина до голяма степен са уредени от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, с оглед на което наредбата относно командировките в чужбина има по-ограничено приложение.

Ако имате въпроси по темата, моля свържете се с: 

Ребека Клейтман - Rebeka.Kleytman@bg.ey.com

Ина Нанкова - Ina.Nankova@bg.ey.com

Повече за тази статия

От Ребека Клейтман

Старши мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.