10 Време за четене 13 юни 2022

Предложение за Директива на ЕС за въвеждане на данъчно облекчение за финансиране с капиталови вноски и ограничаване на дълговото финансиране (DEBRA)

От Виктор Митев

Съдружник в отдел Данъци за ЕY в България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Ентусиазиран на тема международни данъци. Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA). Баща. Любител на сноуборда. Почитател на иновативното.

10 Време за четене 13 юни 2022

Приспадането на лихвени разходи по заеми от данъчната основа (с някои ограничения и изключения) е позволено в преобладаващата част от държавите в ЕС, наред с България. В същото време изплащането на дивиденти (като икономически разход за набиране на собствен капитал) традиционно не води до облекчение за данъчни цели. По тази причина в теорията се възприема, че именно данъчните спестявания насърчават дружествата да финансират своя растеж с дълг вместо с набиране на собствен капитал, което води до слаба капиталова структура и увеличаваща се задлъжнялост.

Kато част от инициативите на ЕС за справедлива и ефикасна данъчна система, Европейската комисия публикува предложение за Директива, която цели да неутрализира данъчния ефект при избора на финансови инструменти. Проектът на директивата предвижда въвеждането на данъчно приспадане на нормативно признати разходи за финансиране със собствен капитал (т.нар. DEBRA от Debt-Equity Bias Reduction Allowance). По-конкретно, новите правила включват две отделни мерки, които стимулират капиталовото финансиране и същевременно допълнително ограничават приспадането на разходите по заеми.

Мярка 1: Данъчно облекчение за капиталово финансиране

Нормативно признатите разходи за собствен капитал ще се определят с условен лихвен процент, състоящ се от 10-годишния безрисков лихвен процент за съответната валута и рискова премия (т.е. 1% и 1,5% в случай на малки и средни предприятия). Данъчното облекчение, обаче, няма да може да надвишава 30% от облагаемата печалба на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) за съответния данъчен период. При липса на достатъчно облагаема печалба, новите правила предвиждат неприспаднатите „разходи“ да бъдат пренасяни неограничено във времето.

Мярка 2: Ограничаване  приспадането  на разходите, свързани с дългово финансиране 

Заедно с предвиденото облекчение за капиталово финансиране, предложението въвежда ограничение за приспадане на нетни разходи по заеми с таван от 15%.

Обхват

Новите правила ще се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на облагане с корпоративен данък в България, с някои изключения, като например за финансови предприятия, инвестиционни дружества и други институции.

Срок за въвеждане

България ще трябва да въведе новите разпоредби в националното си законодателство до 31 декември 2023 г., като те ще влязат в сила на 1 януари 2024 г.

Отражение в България

В България вече са въведени редица данъчни правила с цел ограничаване приспадането на разходи по заеми за данъчни цели. Наред с други, режимът на слабата капитализация е насочен към прекомерно задлъжнели дружества, получаващи финансова подкрепа от свързани лица. Успоредно с него и в допълнение към по-строгите правила, които отказват приспадането на лихви по хибридни дългови инструменти, се прилага и правилото, познато като „лихвена бариера“. Тя бе въведена вследствие на приетата директива на ЕС срещу практиките за избягване на данъци и ограничава приспадането на всички разходи за дълг до 30% от EBITDA.

С оглед широкия набор и обвързаност на режими от правила, отнасящи се до ограничаване приспадането на финансови разходи, DEBRA може допълнително да усложни настоящата рамка, ако не се потърси цялостно решение за реформа в тази връзка. От друга страна, въвеждането на данъчно облекчение за капиталово финансиране би могло да постигне целта си за заздравяване на капиталовите структури на дружествата и да позволи по-добри възможности за данъчно планиране. Новият режим ще бъде въведен заедно с имплементирането на минимален корпоративен данък от 15% в ЕС.

Накратко

За допълнителна информация по отношение на този материал моля, свържете се със:

EY (Ърнст и Янг) България

·   Виктор Митев |  Viktor.Mitev@bg.ey.com

·   Камелия Маринова | Kameliya.Marinova@bg.ey.com

Повече за тази статия

От Виктор Митев

Съдружник в отдел Данъци за ЕY в България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Ентусиазиран на тема международни данъци. Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA). Баща. Любител на сноуборда. Почитател на иновативното.