10 Време за четене 31 май 2021
Adobe-Stock-283756281

Имиграционно законодателство

От Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

10 Време за четене 31 май 2021

На 12 март 2021 г. в Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, който отразява важни промени в имиграционното законодателство, изброени в текста по-долу. Промените влизат в сила на 1 юни 2021 г. Екипът на EY България взе дейно участие в Обществената консултация относно усъвършенстване на регулирането на обществените отношения и институционалната рамка в областта на миграцията, като част от направените от нас предложения за промяна са имплементирани в новия Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. 

Визи

 • Въведена е възможност за подаване на заявление за виза по електронен път;
 • Посочват се конкретни срокове на валидност на краткосрочните многократни визи.

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“

 • Срокът за валидност на разрешението е удължен до 3 години или до срока на продължителността на договора, когато срокът на трудовия договор е по-кратък от 3 години;
 • Отпада изискването при кандидатстване за разрешение тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ чужденецът да се намира извън територията на Република България;
 • Въведен е централизиран метод за кандидатстване пред дирекция „Миграция“, която разпределя получените документи между отделните институциите вътрешно (Агенция по заетостта; МВнР и др.);
 • Въведен е срок не по-дълъг от 2 месеца за приключване на процедурата, като при фактическа и правна сложност този срок може да бъде удължен с 2 месеца.

Синя карта на ЕС

 • Въведен е централизиран метод за кандидатстване пред дирекция „Миграция“, която вътрешно разпределя получените документи между отделните институциите (Агенция по заетостта; МВнР и др.);
 • Заявлението за издаване на разрешение тип Синя карта на ЕС може да се подава не само от работодателя или упълномощено от него лице, но и лично от чужденеца, в случай че той вече има разрешение за продължително пребиваване на територията на страната;
 • В случаите когато заявлението е подадено от работодател или упълномощено от него лице, чужденецът в 7-дневен срок след влизането си в страната с получена виза, трябва да се яви лично в дирекция „Миграция“, за да представи копие на страницата от паспорта си с положената виза и валидна медицинска застраховка на територията на Република България за целия срок на пребиваване на чужденеца в страната;
 • Предвижда се комуникацията между институциите, а също и комуникацията със заявителя да се осъществява по електронен път;
 • Веведен е срок за приключване на процедурата, не по-дълъг от 3 месеца;
 • Уведомлението за прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца вече се извършва пред дирекция „Миграция“.

Вътрешнокорпоративен трансфер

 • Веведен е централизиран метод за кандидатстване пред дирекция „Миграция“, която вътрешно разпределя получените документи между отделните институциите (Агенция по заетостта; МВнР и др.);
 • В случаите когато заявлението е подадено от работодател или упълномощено от него лице, чужденецът в 7-дневен срок след влизането си в страната с получена виза, трябва да се яви лично в дирекция „Миграция“, за да представи копие на страницата от паспорта си с положената виза и валидна медицинска застраховка на територията на Република България за целия срок на пребиваване на чужденеца в страната;
 • Въведен е срок за приключване на процедурата, не по-дълъг от 3 месеца.

Накратко

Това беше кратко описание на Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.

Повече за тази статия

От Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.