Impact of COVID-19 on pensions

Impact van COVID-19 op pensioenen

Lokaal contact

EY België

5 jun. 2020
Subject Alert
Categories COVID-19

COVID-19 heeft en zal invloed hebben op de pensioenen en het leven van gepensioneerden op veel verschillende gebieden. Hieronder volgt een overzicht van de laatste stappen die in dit verband zijn genomen.

1. COVID-19 en de wettelijke pensioenen

Ook gepensioneerden dragen hun steentje bij in de strijd tegen COVID-19. Zo helpen gepensioneerde verpleegkundigen mee in ziekenhuisafdelingen die met veel COVID-19 patiënten worden geconfronteerd. Voor dit werk krijgen ze een loon, maar kunnen ze dit loon combineren met hun wettelijk pensioen? Andere gepensioneerden worden dan weer negatief getroffen door COVID-19 doordat ze hun zelfstandige activiteit moeten stopzetten. Hiervoor ontvangen ze een financiële compensatie. Maar welk effect heeft dit op hun wettelijk pensioen? En wat met een gepensioneerde die zijn baan als werknemer niet meer kan uitoefenen en op tijdelijke werkloosheid wordt gezet? Op deze en nog meer vragen, geeft de wet van 7 mei 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2020, een antwoord.

 

2. Bijzondere COVID-19 maatregelen voor IBP’s

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) krijgen twee maanden extra de tijd om hun rapporteringsverplichtingen te vervullen en kunnen via een videoconferentie hun operationele organen beraadslagen en besluiten nemen. Ten slotte kan de gewone algemene vergadering van de IBP ten laatste op 31 augustus 2020 plaatsvinden. Deze maatregelen werden gespecifieerd in de wet, dewelke door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op donderdag 7 mei 2020 werd goedgekeurd.

 

3. COVID-19, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen van sociale zekerheid

Werknemers die als gevolg van COVID-19 tijdelijk werkloos zijn, blijven tijdens die periode van tijdelijke werkloosheid gedekt door hun groepsverzekering, hun hospitalisatieverzekering en hun verzekering gewaarborgd inkomen die de werkgever voor hen is aangegaan. De werkgever kan de betaling van de premies voor de tijdelijk werkloze werknemers voor deze verzekeringen uitstellen tot na 30 september 2020. We merken op dat de regelgeving voorziet in een “opt-out” optie. Dit houdt in dat de werkgever evenwel kan beslissen om de dekking van deze verzekeringen stop te zetten tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid als gevolg van COVID-19. Dit alles is vastgelegd in de wet van 7 mei 2020, die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2020.

 

4. Financiële impact

Doordat de gevolgen van COVID-19 op de financiële markten voelbaar zijn, maken bedrijven zich niet alleen zorgen over de financiering van aanvullende pensioenen, maar ook over de gevolgen van de pandemie voor hun geconsolideerde balansen overeenkomstig de internationale boekhoudnormen.

Toon bronnen