Vier interessante steunmaatregelen om droogteproblematiek te bestrijden

9 mei 2022
Subject Alert
Categories Tax
Rechtsgebieden Belgium

Droogte in Vlaanderen is de voorbije jaren een groeiend probleem. De grondwaterstanden daalden en ook de debieten van de onbevaarbare waterlopen waren te laag. Hierdoor ontstonden problemen in rivieren, beken en vijvers zoals lage gehaltes zuurstof, blauwalgen, vissterfte. Het is bijgevolg belangrijk dat iedereen slimmer en beter omgaat met het beschikbare water om zo de waterbeschikbaarheid in de toekomst te garanderen. De Vlaamse instanties bieden tips aan om uw persoonlijk waterverbruik te verminderen, maar ook voor ondernemingen, steden en gemeenten zijn er interessante steunmaatregelen om met deze kostbare bron bewuster om te gaan. De vier belangrijkste, nl. Proeftuinen droogte 4.0, Ecologiepremie Plus, Strategische ecologiesteun en Blue Deal, worden hieronder in detail besproken. De Proeftuinen droogte 4.0 en de Blue Deal zijn thematische oproepen met deadlines in mei 2022.

1) Proeftuinen droogte 4.0

Samenvatting Proeftuinen droogte 4.0

Het subsidieprogramma proeftuinen droogte 4.0 is een tijdelijk subsidieprogramma, gedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), dat innovatieve projecten ondersteunt waarbij minstens drie partijen samenwerken om waterstromen uit te wisselen en zo lokale (potentiële) waterschaarste te milderen. Binnen dit samenwerkingsverband kunnen ook VZWs en overheidsbedrijven deelnemen.

Projectaanvragen moeten gelinkt zijn aan circulair watergebruik of het verhogen van de waterbeschikbaarheid en dit steevast in gebieden met waterstress. Voorbeelden van mogelijke topics zijn: het verlagen van de watervraag, maximaal gebruik van regenwater, water lokaal infiltreren, uitwisselen van (afvals-)waterstromen, …

Het steunpercentage voor deze oproep kan op meerdere manieren berekend worden. Zo kan de steun onder de de-minimisregelgeving oplopen tot 75% van de kosten, maar beperkt qua bedrag afhankelijk van de sector, typisch gelimiteerd tot 200.000 euro per partner. Anderzijds kan ook de algemene groepsvrijstellingsvordering of de landbouw groepsvrijstellingsverordening toegepast worden wat resulteert in een lager steunpercentage, maar een hoger steunplafond.

De aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal 50.000 euro subsidie waarbij enkel de surplus kosten ten opzichte van de wettelijke verplichtingen in aanmerking komen. Mogelijke kosten zijn investeringskosten (excl. grondaankoop), mobiel materiaal, maar ook omkaderende activiteiten zoals studies en kennisdeling kunnen beperkt ingebracht worden.

Deze projectaanvraag verloopt in twee fases: een beknopte beschrijving van je projectvoorstel in de eerste fase met als uiterste indiendatum 30 mei 2022 (12h). Geselecteerde projecten ondergaan een begeleidingsfase waarbij het project voorgesteld wordt, en feedback ontvangt in de vorm van tips en tricks om, dan hun uitgebreide aanvraag in de 2de fase in te dienen op 7 september 2022 (12h). De finale bekrachtiging van de goedgekeurde projecten is voorzien in december 2022. Uitbetaling van de eerste steunschijf en bijhorend de start van het project is verwacht begin 2023. Projecten kunnen maximaal tot juli 2026 lopen.

Heb je een idee of werk je samen met anderen aan een mogelijks project, aarzel dan niet om onze experts in deze steunmaatregel te contacteren via info.subsidia@be.ey.com.

2) Ecologiepremie Plus (EP-Plus) met aantal specifieke watertechnologieën

Samenvatting Ecologiepremie Plus

De Ecologiepremie Plus wordt uitgevaardigd door VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en wil hiermee ondernemingen stimuleren om hun productieproces energiezuiniger en milieuvriendelijker te organiseren. Daarom wordt een gedeelte van de extra investeringskosten gesubsidieerd. Meer specifiek gaat het om investeringen in technologieën die opgenomen zijn in een Limitatieve Technologieënlijst (LTL). De LTL wordt regelmatig geüpdatet. De meest recente versie dateert van 19/01/2022 en kan hier gevonden worden. Voorbeelden van technologieën zijn o.a.: installaties voor het opwaarderen van hemelwater tot proceswater, installaties voor hergebruik van proceswater d.m.v. omgekeerde osmose en installaties voor hergebruik van afvalwater d.m.v. elektrocoagulatie, …

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de ecologische meerkost van de essentiële investeringscomponenten vergeleken met de standaard technologie, het type (milieuvriendelijk, energiebesparend, hernieuwbaar), de eco-klasse waartoe de technologie behoort en de grootte van de onderneming. Het subsidiepercentage kan hierdoor schommelen tussen 15% en 55%. De toegekende subsidie aan een onderneming bedraagt maximaal 1 miljoen euro over een periode van 3 jaar.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze experts via info.subsidia@be.ey.com.

3) Strategische ecologiesteun of STRES (voor specifieke projecten)

Samenvatting Strategische ecologiesteun of STRES

De Strategische Ecologiesteun (STRES) is een aanvulling op de Ecologiepremie +. Met de Strategische Ecologiesteun wil de Vlaamse overheid kmo's en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in ecologische technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de Limitatieve Technologieënlijst van de Ecologiepremie+. Voorbeelden hiervan zijn o.a. installaties voor recuperatie van water, voor nieuw productieproces met sterk gereduceerd proceswater verbruik,  …

Enkel ecologie-investeringsprojecten met een minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van 3.000.000 euro worden aanvaard binnen de strategische ecologiesteun. Het subsidiepercentage van de strategische ecologiesteun wordt bepaald door het type investering (milieu, op energiegebied, energie uit hernieuwbare energie), het ecologiegetal van de technologie en de grootte van de onderneming. Enkel de meerkost van de investeringen ten opzichte van een referentie-installatie (die best-beschikbare techniek is) is subsidieerbaar. Voor een grote onderneming is het maximale subsidiepercentage 30% van de investeringen, voor een KMO bedraagt dit 40%. Het maximale bedrag aan toegekende subsidies per onderneming bedraagt 1.000.000 euro over een periode van drie jaar. Als het gaat om strategische ecologie-investeringen die een bijzondere impact hebben op de Vlaamse economie kan er een uitzondering gemaakt worden op dit maximum.

Een concreet idee of wil je graag hierover meer weten? Neem gerust contact op met een van onze experts via info.subsidia@be.ey.com.

4) Blue deal subsidie voor waterbesparende investeringen

Samenvatting:Blue deal subsidie

Als laatste steunmaatregel staan we stil bij de andere waterbesparende investeringen die een significante bijdrage leveren aan de droogteproblematiek maar niet onder de Ecologiepremie Plus (EP+) of de Strategische Ecologiesteun (STRES) in aanmerking komen. De Blue deal subsidie voor waterbesparende investeringen is een tijdelijke steunmaatregel die door VLAIO in uitvoering gebracht wordt, maar zijn origine heeft in het NextGeneration EU programma.

Diverse investeringen die resulteren in besparingen op het drink-, grond- en/of oppervlaktewatergebruik komen in aanmerking, zoals o.a. het opvang en zuivering van regenwater, het zuivering en hergebruik van afvalwater (ongeacht de bron), (betere) infiltratie van regenwater of geloosd of zuiver water, beheersystemen van opvang en infiltratie; ontzilting van zeewater, waterbesparing binnen bestaande processen; waterbemaling.

Alle KMO’s met vestiging in het Vlaams Gewest, alsook, éénmanszaken, vrije beroepen en vzw's met economische activiteit komen hiervoor in aanmerking. Uitgesloten zijn grote ondernemingen, landbouwondernemingen, derde partijfinanciering, ondernemingen met een overheidsaandeel vanaf 50%.

Het steunpercentage betreft respectievelijk 20% en 10% steun voor kleine en middelgrote ondernemen. Enkel investeringen van minimum € 10.000 komen in aanmerking en het maximale steunbedrag is € 500.000.

De thematische oproep staat open van 2 mei tot 8 juli 2022. Aarzel dus niet om contact op te nemen met de experts van EY Subsidia om je met deze steunmaatregel verder te helpen, via info.subsidia@be.ey.com.

Slot

De subsidie-experts van EY Subsidia staan voor u klaar om advies te verlenen en ondersteuning te bieden voor, tijdens en na indiening van de juiste documenten. Deze alert focust zich enkel op de maatregelen rond droogte. Indien u meer informatie wenst over andere duurzaamheid, onderzoeks- en ontwikkelingsinstrumenten of wenst u gepersonaliseerd subsidieadvies, contacteer onze experten via info.subsidia@be.ey.com.