10 Време за четене 13 яну 2021
Cropped shot of tourist woman pulling her luggage to her hotel bedroom after check-in. Conceptual of travel and vacation.

Ефекти от Директивата за изменение на Директива относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.

Автори
Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

Ребека Клейтман

Старши мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.

10 Време за четене 13 яну 2021

Директивата за изменение (1), която влезе в сила и трябваше да бъде транспонирана в националните законодателства до 30-ти юли 2020 г., въведе нови изисквания за работодателите, които командироват свои работници и служители в друга държава-членка на ЕС за целите на предоставянето на услуги.

Основните промени са:

  • Максимален период на командироване със срок от 18 месеца, като първоначалното командироване продължава до 12 месеца, с възможност за удължаване с до 6 месеца. Ако командироването продължи и след края на този период, трудовото законодателство на приемащата държава ще се прилага изцяло за командирования работник, с изключение на прекратяването на трудово правоотношение и пенсионните фондове по професионални схеми.

  • Всички задължителни елементи на възнаграждението съгласно законодателството на приемащата държава се вземат предвид при определяне на възнаграждението на командирования, вместо досега приложимите „минимални ставки за плащане“.

  • Пътни, дневни и квартирни разходи до/от/в приемащата държава са изрично добавени към условията, за които командированият работник/служител може да се възползва от третиране по по-благоприятното трудово законодателство.

  • По-благоприятно третиране (по законодателството на изпращащата или приемащата държава) следва да бъде осигурено при предоставяне на настаняване в приемащата държава от страна на работодателя.

  • Агенциите за временна заетост ще гарантират същите условия на труд, приложими за работниците, както ако са назначени за същата работа в приемащата държава-членка.

  • Условия, договорени в общоприложимите колективни трудови договори във всички сектори, ще се прилагат за командированите работници/служители.

  • След приемането на Директива за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (2), Директивата за изменение и съответно Директивата за командироване на работници и служители ще се прилагат от 2-ри февруари 2022 година.

Новата директива все още не е транспонирана в България. Настоящият законопроект за изменения на Кодекса на труда в България не включва промените, които следват от Директивата. Няма и информация, че се подготвят изменения в подзаконовите нормативни актове. Доколкото Кодексът на труда включва само един параграф относно командироването в рамките на предоставяне на услуги и подробната уредба е в Наредба на Министерския съвет (3), очаква се гореописаните промени да бъдат отразени именно в Наредбата. Все още предстои това да стане част от дневния ред на компетентните органи.

Директивата има вертикален директен ефект, както и непряк ефект. Също така, тя вече е транспонирана в голям брой европейски законодателства. Затова EY България силно препоръчва на компаниите да преразгледат и актуализират своите политики и практики за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, за да се избегнат непланирани разходи и възможни санкции в чуждестранни юрисдикции.

(1) Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28-ми юни 2018 г., за изменение на Директива 96/71 / ЕО относно командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
(2) ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година
(3) НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Накратко

Това беше кратък преглед на ефектите от Директивата за изменение на Директива относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.

Повече за тази статия

Автори
Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

Ребека Клейтман

Старши мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.