6 minutno branje 28. jul. 2022

Ker ESG spreminja prihodnost zavarovalništva, lahko vodje financ oziroma prevzamejo vlogo svetovalcev podjetja in pomagajo določiti smer.

Woman alone in ancient sequoia forest illuminated

Zakaj je ESG ključnega pomena za finančne vodje zavarovalnic

Avtor/ica Frederic Pierchon

EY Insurance ESG Finance Reporting Leader

Supporting the financial departments of the insurance sector in their transformation.

6 minutno branje 28. jul. 2022
Povezane vsebine Trajnost

Dokumenti

  • ESG and the future of finance in insurance

V obdobju ko ESG spreminja prihodnost zavarovalništva, lahko vodje oziroma prevzamejo vlogo svetovalcev podjetja in pomagajo določiti smer.

Na kratko
  • ESG teme zadevajo celotno podjetje, vendar imajo vodje financ in njihove ekipe še posebej pomembno vlogo.
  • V prihodnost usmerjene zavarovalnice načrtujejo tehnološke rešitve, da bodo zagotovile zadostne kapacitete za upravljanje podatkov, ki bodo potrebni za bolj podrobno poročanje, ki ga prinaša zakonodaja po vsem svetu.
  • Finančni direktorji naj sodelujejo z vodji za obvladovanje tveganj, aktuarskimi vodji in vodji podjetij, da jim pomagajo prepoznati največja tveganja in priložnosti za rast, povezanih z ESG.

Okoljski, družbeni in upravljavski vidiki podjetij (ESG) so ena najbolj vročih tem v zavarovalništvu v zadnjih letih, zdaj pa so tudi na vrhu strateških prioritet vodstva zavarovalnic. Nedvomno bodo posledice tega premika občutili tudi v službah za finance. Za izpolnjevanje novih regulativnih zahtev, zlasti v zvezi z okoljskimi vprašanji, bodo morale zavarovalnice poročati v velikem obsegu in vodje morajo biti pripravljeni na spopadanje s temi izzivi.

Vendar ESG ni le birokratsko zagotavljanje skladnosti. ESG predstavlja nujnost, da se ublažijo resna tveganja, s katerimi se sooča družba in zagotovi prihodnost organizacije v obdobju velikih sprememb. Nedavno poročilo družbe EY, ESG in prihodnost financ v zavarovalništvu (pdf v angleščini), opredeljuje, zakaj bi morali finančni vodje prevzeti vodilno vlogo na področju ESG. Poročilo je zadnje v seriji razmislekov o preoblikovanju financ in zavarovalništva, ki ponuja vpogled v načine, kako lahko finančni vodje pozitivno pristopijo k preobrazbi, sprejmejo bolj celovit in medfunkcijski pristop k finančnemu upravljanju ter spodbujajo odločanje na podlagi poglobljenih informacij.

Zavarovalništvo je v edinstvenem položaju, ki mu omogoča, da posameznikom, podjetjem in skupnostim po vsem svetu pomaga pri prehodu na bolj zeleno gospodarstvo. Finančni direktorji lahko prevzamejo vlogo v prihodnost usmerjenih svetovalcev podjetij, kar je osrednja zamisel naše vizije o prihodnosti financ. Vsekakor lahko finance ustvarjajo korist tako, da pripravljajo poglobljene analize in poročila, ki vplivajo na oblikovanje ciljno usmerjenih strategij ESG in podpirajo njihovo izvajanje. Finančni direktorji bodo imeli pomembno vlogo, saj lahko pomagajo prepoznati najpomembnejša tveganja in priložnosti za rast, povezane z ESG, ter oblikovati prepričljivo strategijo ESG, ki jo zavarovalnica deli z vlagatelji in drugimi udeleženci.

Prevzemanje teh vlog in spodbujanje dejanskih sprememb bo od vodij financ zahtevalo delo na več področjih, da bodo lahko pomagali uskladiti prizadevanja v celotnem podjetju. V nadaljevanju so predstavljeni nekateri ključni ukrepi, za katere menimo, da bi morali biti na njihovem dnevnem redu.

Opredelitev in merjenje učinkov, vključno s tveganji in priložnostmi

Prva naloga s področja ESG za vse vodilne osebe v zavarovalništvu (torej ne le za finančne direktorje) je opredelitev in modeliranje vplivov podnebnih sprememb na celotno poslovanje. Ta naloga je enormna in vedno aktualna -  večina vodilnih v zavarovalništvu namreč podnebne spremembe prepoznava kot največje tveganje, s katerim se sooča panoga.

Finančni direktorji sicer ne bodo pripravljali možnih scenarijev ali izvajali ocenjevanj, temveč bodo zagotavljali vhodne podatke in pomagali opredeliti njihovo pomembnost v okviru integriranih okvirov tveganj ESG, ko bo zavarovalnica svoje ključne strategije poskušala vpeljati v prakso. Finančni direktorji lahko pomagajo opredeliti pomembnost v okviru integriranih tveganj ESG, ko si zavarovalnica prizadeva za vpeljavo ključnih strategij v prakso. Prav tako bi morali preučiti vzvode za ustvarjanje dodane vrednosti v vseh dejavnostih zavarovalnice, da bi ugotovili, kako lahko pomagajo pri učinkovitem prehodu na bolj zeleno gospodarstvo.

Razumevanje zahtev za poročanje v različnih pristojnostih

Razumevanje različnih zahtev v različnih jurisdikcijah po vsem svetu, da sploh ne omenjamo širokega nabora obveznih in prostovoljnih standardov, mora biti glavna prednostna naloga finančnih ekip. V zadnjih petih letih se je število predpisov in standardov ESG na svetovni ravni skoraj podvojilo.

Najstrožji standardi, zlasti za podjetja, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, prihajajo iz EU in Združenega kraljestva, vendar je tudi najnovejši predlog ameriške Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) precej podrobnejši od prejšnjih smernic. Finančni vodje in ekipe morajo biti na tekočem z edinstvenimi zahtevami svojih ključnih trgov ter si prizadevati za sodelovanje z regulatorji pri oblikovanju prihodnjih standardov.

Opredelite prave strateške kazalnike

Merjenje učinka novih politik in možnost spremljanja uspešnosti v primerjavi z enakimi in konkurenčnimi podjetji sta ključnega pomena za upravljanje pobud ESG, zlasti z vidika uravnoteženja kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Na podlagi naših raziskav s področja ESG in aktivnega sodelovanja z vodilnimi podjetji na trgu smo opredelili štiri najpomembnejše kazalnike - skupni donos za delničarje, vrednost blagovne znamke, ekonomska neto vrednost in donosnost kapitala - ki se lahko uporabljajo kot vodilni kazalniki učinkovitosti strategij na področju ESG ter sposobnosti zavarovalnic za ustvarjanje dolgoročne vrednosti.

Ti kazalniki so uporabni, ker so pragmatični in splošno sprejeti ter prinašajo jasnost v zapleteno okolje poročanja. Poleg tega jih številne zavarovalnice že spremljajo in o njih poročajo, kar potrjujejo tudi s standardnimi revizijskimi postopki. 

Pomen podatkov

Visokokakovostni podatki so nujni za pripravo na poročanje v skladu z nastajajočimi in obstoječimi standardi ter za merjenje uspešnosti zavarovalnice. Te morajo vzpostaviti integrirano poročanje in zagotoviti ustrezne zmogljivosti za upravljanje podatkov, ki temeljijo na tekočih, popolnih in doslednih podatkih ter agilni in prilagodljivi arhitekturi podatkov. Takšen okvir bo združil podatke ESG s podatki o finančnem položaju in poslovnem izidu ter s tem omogočil spremljati trajnostnih pobud in finančnim ekipam omogočil dolgoročno razmišljanje o morebitnih tveganjih in priložnostih znotraj razvijajočega se okolja ESG.

Praktično gledano bodo finančne ekipe nadgradile svojo tradicionalno vlogo skrbnikov podatkov, tako da bodo dostop do podatkov in vpoglede zagotavljale po potrebi. Prav tako lahko v podjetjem svetujejo glede vrst podatkov, ki naj jih zbirajo. Finančni direktorji bodo na primer sodelovali z vodji prodaje, da bi razumeli, kako trajnostnost vpliva na merjenje finančnih obveznosti in ocene solventnosti.

Poiščite prave talente za močno ekipo

Iskanju talentov vodilni v panogi namenjajo veliko pozornosti, in to z razlogom; številna vprašanja ESG, kot je razogljičenje, zahtevajo tehnično znanje in izkušnje, ki jih je težko pridobiti. Zavarovalnice bi morale razmisliti o sodelovanju z zunanjimi podjetji ter  določene procese in naloge upravljanja podatkov oddati v zunanje izvajanje, vendar morajo razviti tudi notranje programe usposabljanja in razvoja kompetenc, da bodo lahko zapolnile nastale vrzeli.

Pripravite in delite prepričljivo in razumljivo zgodbo

Finančni direktorji so pogosto javni obraz, ki zavarovalnico predstavlja na finančnih trgih ter pri vlagateljih, bonitetnih agencijah in regulatorjih. Zato morajo pomagati so-oblikovati zgodbe s področja ESG, ki jih njihovo podjetje želi deliti z njimi. Takšne zgodbe so namenjene tudi medijem in širši javnosti. Na najvišji ravni morajo te zgodbe vlagateljem pojasniti strategije zavarovalnic glede ESG in ključna merila, s katerimi bodo merile uspešnost izvajanja strategij, zlasti glede na prihodnjo rast.

Pomembno je, da znajo oblikovati ustrezno zgodbo, saj se vlagateljem finančni podatki zavarovalnic že dolgo zdijo zapleteni in težko razumljivi, z implementacijo novega standarda MSRP 17, pa bo razumljivost še bolj ključnega pomena Dodajanje kazalnikov ESG lahko še poslabšala nerazumevanje, če jih ne predstavimo v okviru širše pripovedi. Finančni direktorji morajo prevzeti vodilno vlogo pri oblikovanju zgodbe, ki jo njihova organizacija želi deliti z vlagatelji, s katero pojasni strategije ESG, izpostavljenost tveganjem, ključna merila in širše pristope k pričakovanjem potrošnikov in javnosti.

Več o korakih, ki jih lahko sprejmejo finančne ekipe, da bodo pripravljene na vse večjo vlogo ESG v prihodnosti financ, si lahko preberete tukaj (pdf v angleščini).

Povzetek

Finančni direktorji, ki aktivno pristopajo k finančnim spremembam, imajo boljše možnosti za uspešno na ESG področju z vidika celotnega podjetja.

O članku

Avtor/ica Frederic Pierchon

EY Insurance ESG Finance Reporting Leader

Supporting the financial departments of the insurance sector in their transformation.

Povezane vsebine Trajnost