5 minutno branje 4. jan. 2024
Engineers at solar pannel and wind power field

Poročanje v skladu z Uredbo EU o taksonomiji

Avtor/ica Darja Virjent

EY Slovenija, Manager, Storitve s področja podnebnih sprememb in trajnosti

Zavzemam se za trajnostni poslovni razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti za stranke, ki je v sinergiji z aktualnimi potrebami družbe.

5 minutno branje 4. jan. 2024

Ambiciozni cilji Evropske unije v smeri ogljične nevtralnosti prinašajo pomembne strateške ukrepe in regulative. V tem članku podrobneje predstavljamo ukrepe, kot je Uredba EU o taksonomiji, in s pomočjo EY EU Taxonomy Barometra preverjamo, kako se evropska podjetja odzivajo na te spremembe.

Da bi Evropska Unija dosegla svoj ambiciozni cilj in postala prva ogljično nevtralna celina na svetu, je Evropska komisija marca 2018 predlagala Akcijski načrt za trajnostne finance, ki je poleg Evropskega zelenega dogovora začel tvoriti strategijo, ki zagotavlja stabilnost, zdrav planet, vključujoče družbe ter uspešna gospodarstva. Evropska Unija je kot podporni strateški ukrep 22. junija 2020 objavila Uredbo EU 2020/852 (v nadaljevanju »Uredba EU o taksonomiji« ali »Taksonomija EU«), ki je začela veljati 12. julija 2020. Taksonomija EU predstavlja podroben sistem klasifikacije, ki opredeljuje trajnostne gospodarske dejavnosti, njen cilj pa je zagotoviti preglednost za vlagatelje, preprečiti zeleno zavajanje, spodbujati podnebju prijazne prakse, ublažiti razdrobljenost trga in olajšati trajnostne naložbe v podporo ciljem evropskega zelenega dogovora. V zadnjih letih EU sprejema številne podporne kriterije in regulative, da bi podjetja še dodatno spodbudila k blažitvi in prilagajanju na podnebne spremembe.

EY je v raziskavi EU Taxonomy Barometer analiziral prakso poročanja v evropskih državah in sektorjih v drugem letu poročanja glede na Taksonomijo EU. Raziskava je vsebovala 320 evropskih podjetij iz 17 različnih držav v 12 sektorjih, ki kotirajo na borzah ter ustvarijo približno 92 % bruto domačega proizvoda EU. Rezultati so zbrani na podlagi taksonomskih razkritij – obveznih in prostovoljnih, kvantitativnih ter kvalitativnih informacij, ki so jih podjetja med januarjem in majem 2023 objavila v svojih letnih poročilih za poslovno leto 2022. 

Več kot tretjina analiziranih podjetij ni poročala o taksonomsko sprejemljivih prihodkih, kar kaže na to, da znaten del velikih evropskih podjetij izvaja dejavnosti, ki nimajo potenciala, da bi znatno prispevale k blažitvi in prilagajanju podnebnih sprememb.

 

Taksonomska sprejemljivost in taksonomska usklajenost

A najprej preglejmo osnovne pojme, ki jih bo v naslednjih letih potrebno dodobra razumeti. Taksonomsko sprejemljive dejavnosti niso nujno okoljsko trajnostne, vendar lahko potencialno prispevajo k enemu od šestih okoljskih ciljev, opredeljenih v 9. členu Uredbe EU o taksonomiji:

 1. Blažitev podnebnih sprememb
 2. Prilagajanje podnebnim spremembam
 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov
 4. Prehod na krožno gospodarstvo
 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja
 6. Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Taksonomsko usklajene dejavnosti pa morajo izpolnjevati tudi naslednja dodatna merila:

 • Upoštevati morajo merila bistvenega prispevka, določenega za vsakega od zgornjih okoljskih ciljev Taksonomije EU.
 • Ne smejo bistveno škodovati drugim okoljskim ciljem Taksonomije EU.
 • Dejavnost mora biti izvedena v skladu z minimalnimi zaščitnimi ukrepi z zagotavljanjem usklajenosti s smernicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za mednarodna podjetja in vodilnimi načeli Združenih narodov (ZN) o poslovanju in človekovih pravicah. Dejavnost mora biti tudi v skladu z načeli in pravicami, določenimi v osmih temeljnih konvencijah, opredeljenih v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu in Mednarodni listini človekovih pravic.

 

Uredba EU o taksonomiji nadalje opredeljuje tudi dejavnosti, ki se glede na vrsto prispevka lahko vključijo v taksonomijo:

 • Prehodna gospodarska dejavnost:  To je podkategorija okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnosti, ki znatno prispeva k cilju blažitve podnebnih sprememb  v skladu s taksonomsko uredbo, in je še ni mogoče nadomestiti s tehnološko in ekonomsko izvedljivimi nizkoogljičnimi alternativami, podpira pa prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo.
 • Omogočitvena gospodarska dejavnost: To je dejavnost, ki sama ne prispeva bistveno in direktno k šestim okoljskim ciljem, ampak neposredno omogoča drugim dejavnostim podjetja, da te direktno pozitivno vplivajo na šest okoljskih ciljev. Omogočitvene dejavnosti ne smejo voditi do zaklepanja sredstev, ki ob upoštevanju ekonomske življenjske dobe teh sredstev spodkopavajo dolgoročne okoljske cilje. Hkrati morajo te dejavnosti imeti znaten pozitiven vpliv na okolje na podlagi upoštevanja življenjskega cikla.

 

Taksonomija EU od nefinančnih podjetij zahteva razkritje deleža svojih dejavnosti, ki so taksonomsko sprejemljive in taksonomsko usklajene v:

 • prihodkih,
 • naložbah v osnovna sredstva (CapEx),
 • naložbah v obratna sredstva (OpEx).

Poleg tega od podjetij zahteva opis izračuna ključnih kazalnikov (KPI) ter razlago rezultatov.

Od udeležencev na finančnem trgu pa Taksonomija EU zahteva razkritje informacij o tem, kako in v kolikšni meri so dejavnosti podjetja povezane z gospodarskimi dejavnostmi, ki se štejejo za okoljsko trajnostne (usklajene dejavnosti).

Za leto poročanja 2022 je bila obveznost razkritja razširjena tudi na uskladitev - nefinančna podjetja zdaj poročajo o deležu prihodkov, CapEx in OpEx, povezanih s taksonomsko sprejemljivimi in taksonomsko usklajenimi dejavnostmi v zvezi z delegiranim podnebnim aktom. To razkritje mora vsebovati tri tabele za naložbe v osnovna sredstva, naložbe v obratna sredstva in prihodke, ki navajajo delež taksonomsko usklajenih dejavnosti, taksonomsko sprejemljivih vendar neusklajenih dejavnosti in taksonomsko nesprejemljivih dejavnosti.

Udeležencem na finančnem trgu je bilo odobreno dveletno obdobje postopnega uvajanja za poročanje, pri čemer so KPI za uskladitev postali obvezni v poslovnem letu 2023, saj se bodo morala finančna podjetja za razvoj kazalnikov, ki jih predpisuje delegirani akt, zanašati na podatke, ki so jih razkrile njihove nefinančne in finančne stranke.

 

Ključne ugotovitve EY analize

Nefinančna podjetja

Razkritje taksonomije v svojem letnem ali nefinančnem poročilu je objavilo 96% nefinančnih subjektov, od tega jih je 89 % razkrilo vsaj enega od treh KPI-jev (prihodki, CapEx in OpEx). Povprečen delež sprejemljivih prihodkov s Taksonomijo EU je znašal 25%, sprejemljiv CapEx 36% in OpEx 28%, kar je primerljivo z razkritji iz pred enega leta.    

Več kot tretjina analiziranih podjetij ni poročala o sprejemljivih prihodkih, kar kaže na to, da znaten del velikih evropskih podjetij izvaja dejavnosti, ki nimajo potenciala, da bi znatno prispevale k prvima dvema okoljskima ciljema – blažitvi in prilagajanju podnebnih sprememb.

Poleg tega opažamo občutno nižje odstotke pri uskladitvi s Taksonomijo EU. Razlika med sprejemljivostjo in usklajenostjo pri CapEx znaša 21 odstotnih točk, kar pa lahko pripišemo možnosti v uredbi, da podjetja kot sprejemljive naložbe v osnovna sredstva opredelijo tudi tiste, ki so rezultat taksonomsko sprejemljivih in usklajenih dejavnosti ali posameznih ukrepov, namenjenih zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, kar povzroči izzive pri usklajevanju za to kategorijo. Medtem se sprejemljivost in usklajenost pri prihodkih in naložbah v operativna sredstva razlikujeta za 17 oziroma 16 odstotnih točk.

 • Prikaži opis grafa#Zapri opis grafa

  Zgornji grafi prikazujejo povprečja za upravičen promet, usklajen promet, kapitalske odhodke (CapEx) in obratovalne odhodke (OpEx), pri čemer so kapitalski odhodki najvišji med tremi KPI-jem upravičenosti, saj znašajo 36% (glej graf 2).

Povprečni sprejemljivi in usklajeni prihodki glede na sektor

Sektorski podatki kažejo, da se večina dejavnosti podjetij na glavnih evropskih delniških trgih šteje za nesprejemljive zaradi omejenega potenciala sektorja, da bi prispeval k ciljem ublažitve ali prilagajanju podnebnim spremembam.

Za leto poročanja 2022 so morale družbe razkriti tudi informacije glede uskladitve. Predvsem v dveh sektorjih – mobilnost in gradbeništvo – je zaznati velike razlike med sprejemljivostjo in usklajenostjo (med 45 in 50 odstotnimi točkami). Po drugi strani so sektorji, kot so zdravje, biotehnologija in kemikalije ter potrošniški izdelki, poročali o 0 % povprečnega prometa, usklajenega s taksonomijo, predvsem zato, ker so te industrije le obrobno zajete v podnebnem delegiranem zakonu. Posledično so lahko številna podjetja v teh sektorjih poročala le o sprejemljivem prometu v zvezi s stranskimi dejavnostmi, pogosto brez zadostnih dokazov za oceno usklajenosti.

 

Povprečen sprejemljiv in usklajen CapEx glede na sektor

Industrije, kot so energetika in komunalne storitve (74 %), mobilnost (58 %) ter gradbeništvo, infrastruktura in nepremičnine (55 %), še naprej izkazujejo najvišje stopnje sprejemljivosti s taksonomijo, skladno z rezultati prejšnjega leta. Usklajene naložbe za osnovna sredstva v teh sektorjih se nanašajo predvsem na naložbe v obnovljive vire energije in nizkoogljične tehnologije, in po večini niso neposredno povezani z njihovimi glavnimi dejavnostmi. Vendar je treba omeniti, da za razliko od KPI prometa noben od teh sektorjev ni poročal o 0-odstotni uskladitvi.

 

Povprečen sprejemljiv in usklajen OpEx glede na sektor

Podjetja z najvišjo sprejemljivostjo pri OpEx, tako kot pri prometu delujejo v sektorjih energetike in javnih služb (62%), gradbeništva, infrastrukture in nepremičnin  (56%) ter mobilnosti (56%). Sektor energetike in javnih služb kaže najvišjo stopnjo usklajenosti (48 %), kar je zelo podobno kot pri CapExu. V skladu s tem, kar smo opazili pri prihodkih, podjetja v sektorjih gradbeništva, infrastrukture in nepremičnin ter rudarstva in kamnolomov izkazujejo visoko stopnjo usklajenosti (20 % oziroma 23 %), po drugi strani pa so sektorji potrošniških izdelkov ter zdravstva, biotehnologije in kemikalij poročali o najnižjih odstotkih taksonomsko usklajenih operativnih stroškov, in sicer 1 % oziroma 0 %.

 

 

Finančna podjetja

Pri finančnih podjetjih se prispevek bank k okoljskim ciljem EU meri z razmerjem zelenih sredstev (GAR), tj. taksonomsko usklajenimi sredstvi. Za poslovno leto 2022 so finančne institucije poročale le o sprejemljivih sredstvih, ki odražajo delež potencialnega prispevka kreditnega in naložbenega portfelja k okoljskim ciljem. Sprejemljivost taksonomije, ki je temeljila na prihodkih strank, je znašala od 0 do 55 % - v povprečju 26 %. Izpostavljenost do sprejemljivih taksonomskih sredstev vključuje predvsem hipoteke na prebivalstvo in potrošniška posojila za vozila in obnovo stavb.

 

Prispevek zavarovalnic k okoljskim ciljem EU pa se meri z dvema metrikama:

 1. »Sprejemljive premije« odražajo potencialni prispevek zavarovalnega portfelja k prilagajanju podnebnim spremembam in se gibljejo od 2 do 92 % s povprečjem pri 48 %.
 2. »Sprejemljiva sredstva« označujejo potencialni prispevek naložbenega portfelja zavarovalnic k okoljskim ciljem in se giblje od 1 do 39 % s povprečno vrednostjo 15 % glede na promet nasprotnih strank.

Sprejemljiva sredstva bank so relativno višja kot pri zavarovalnicah (26 % proti 15 % v povprečju), s spreminjajočimi se zahtevami po poročanju o usklajenosti taksonomije EU in razpoložljivosti informacij nasprotnih strank pa se pričakuje, da se bodo številke finančnih institucij v naslednjih letih spreminjale.

 

Kakšni so naslednji koraki trajnostnega poročanja?

Pričakuje se, da se bo Uredba EU o taksonomiji v naslednjih nekaj letih še dopolnjevala. Nedavno sprejete delegirane uredbe bodo dodale nove dejavnosti na seznam tistih, ki lahko pomembno prispevajo k enemu od šestih okoljskih ciljev, s čimer se bo povečal delež dejavnosti, ki so potencialno taksonomsko sprejemljive in taksonomsko usklajene. Te spremembe bodo omogočile vključitev nekaterih dodatnih sektorjev, ki so trenutno izključeni iz taksonomije EU. Te spremembe bodo od podjetij zahtevale tudi izvajanje rednih ocen, ki bodo odražale regulativne spremembe.

V skladu z nedavno odobrenim okoljskim delegiranim aktom bodo morala podjetja poročati o svoji taksonomski sprejemljivosti za dodatne dejavnosti od 1. januarja 2024. Tako bo od poslovnega leta 2025 dalje potrebno poročati tako o taksonomski sprejemljivosti kot o uskladitvi dejavnosti podjetja za vseh šest okoljskih ciljev, kot veleva direktiva CSRD. 

 

GettyImages-1138636951

 

Podjetja, ki se pripravljajo na trajnostno poročanje v taksonomskem okviru, morajo razviti naslednja merila, procese in kontrole:

 • Označevanje finančnih podatkov, potrebnih za izračun treh KPI-jev, ki jih zahteva Uredba EU o taksonomiji (CapEx, OpEx, prihodki), ter načrtovanje postopkov in kontrol za zbiranje podatkov.
 • Označevanje taksonomsko usklajenih dejavnosti za prva dva cilja in sprejemljivih dejavnosti za preostale 4  okoljske cilje.
 • Pretvorba regulativnih zahtev v informacije, ki jih lahko organizacija upravlja z vašimi trenutnimi sistemi.
 • Analiziranje razpoložljivih podatkov v različnih poslovnih enotah, mestih in funkcijah z namenom ugotoviti vrzeli in  alternativnih rešitev.
 • Vzpostavitev metodologije in premislekov za poročanje in izračun ustreznih KPI.
 • Preučevanje finančnih sistemov in pridobivanje finančnih podatkov ter testiranje sledljivosti s finančnimi informacijami z vzorčenjem dejavnosti.
 • Sistemski izpis podatkov ob koncu poslovnega leta, obdelava in izračun ustreznih KPI ter pridobitev potrebnih pojasnil za kvalitativne informacije, ki jih zahteva Taksonomija EU.
 • Izvedba ocene usklajenosti vsake sprejemljive gospodarske dejavnosti s pomočjo tristopenjskega testa in GAP analize.
 • Opredelitev akcijskega načrta za nadgradnjo taksonomsko sprejemljivih dejavnosti v taksonomsko usklajene v prihodnjih letih.
 • Izvajanje posodobljenih procesov, konsolidacija zbranih podatkov in informacij ter priprava osnutka razkritja taksonomije, ki bo vključen v nefinančno poročilo.

 

Povzetek

EU si prizadeva, da bi se do leta 2050 preoblikovala v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov, kar pomeni, da bo uredba o taksonomiji postajala vedno bolj kritična pri ključnih kazalnikih uspešnosti poslovanja podjetji znotraj EU.

Rezultati drugega EY EU Taxonomy barometra kažejo, da obstaja veliko priložnosti za izboljšanje in pojasnitev tako zbiranja informacij kot samega procesa za prepoznavanje dejavnosti organizacij, ki prispevajo k okoljskim ciljem EU.

 

 

Želite nasvet strokovnjakov?

Multidisciplinarne ekipe EY vam lahko pomagajo razumeti EU Taksonomijo in se pripraviti na velike spremembe, ki jih zahteva. 

O članku

Avtor/ica Darja Virjent

EY Slovenija, Manager, Storitve s področja podnebnih sprememb in trajnosti

Zavzemam se za trajnostni poslovni razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti za stranke, ki je v sinergiji z aktualnimi potrebami družbe.