Tuyên bố pháp lý

  1. Về EY
  2. Trang web "ey.com"
  3. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

 

 

1. Về EY

EY là một tập đoàn toàn cầu hàng đầu về các dịch vụ bảo đảm, thuế, chiến lược, giao dịch tài chính và tư vấn. Chúng tôi cung cấp những hiểu biết chuyên sâu và dịch vụ chất lượng cao giúp xây dựng sự tin cậy và niềm tin trong thị trường vốn cũng như trong các nền kinh tế trên toàn thế giới. Chúng tôi phát triển các nhà lãnh đạo xuất sắc, những người hợp tác với nhau để thực hiện lời hứa của chúng tôi với tất cả các bên liên quan. Bằng cách đó, chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn cho người của chúng tôi, cho khách hàng và cho cộng đồng của chúng tôi.

Trong bản tuyên bố pháp lý này “EY” có nghĩa là Ernst & Young Toàn cầu (Ernst & Young Global Limited - “EYG”), là một tổ chức toàn cầu bao gồm các công ty thành viên, trong đó mỗi công ty là một thực thể pháp lý riêng biệt. EYG là một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh của Vương quốc Anh và không thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Mạng lưới EY được chia thành ba khu vực: Châu Mỹ, EMEIA (Châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ và Châu Phi) và Châu Á Thái Bình Dương.

Châu Mỹ
Các công ty thành viên của EYG hoạt động ở Bắc, Trung và Nam Mỹ, cũng như Ernst & Young (Israel) Ltd. (các Công ty Khu vực Châu Mỹ), là các pháp nhân độc lập và riêng biệt, và là thành viên của Ernst & Young Americas LLC theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Ernst & Young Americas LLC là một công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware thực hiện điều phối hoạt động của các Công ty Khu vực Châu Mỹ. Ernst & Young Americas LLC không cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng và không tham gia thu hút khách hàng. Mặc dù Ernst & Young Americas LLC giám sát việc thực hiện các chính sách EYG tại các Công ty Khu vực Châu Mỹ và tạo điều kiện cho sự hợp tác của họ, nhưng nó không kiểm soát hoặc quản lý hoặc có bất kỳ lợi ích sở hữu nào trong bất kỳ Công ty Khu vực Châu Mỹ nào. Ernst & Young Americas LLC không phải là đại diện của bất kỳ Công ty Khu vực Châu Mỹ nào và cũng không có bất kỳ thẩm quyền nào để đại diện hay ràng buộc bất kỳ công ty nào. Không có Công ty Khu vực Châu Mỹ nào là đại diện của Ernst & Young Americas LLC, cũng không ai có thể đại diện hay ràng buộc Ernst & Young Americas LLC dưới bất kỳ hình thức nào.

EMEIA 
Các công ty thành viên của EYG hoạt động ở Châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ và Châu Phi (Các công ty khu vực EMEIA) là những pháp nhân độc lập và riêng biệt, và là thành viên của Ernst & Young EMEIA Limited theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Ernst & Young EMEIA Limited là một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh của Vương quốc Anh và là đơn vị quản trị chính trong EMEIA cho các Công ty EMEIA. Ernst & Young EMEIA Limited không thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại hay hoạt động nào khác nhằm thu lợi nhuận và bị hiến pháp cấm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Theo đó, Ernst & Young EMEIA Limited không tham gia thu hút khách hàng. . Hơn nữa, mặc dù Ernst & Young EMEIA Limited tạo điều kiện điều phối các công ty thành viên này và sự hợp tác giữa họ, Ernst & Young EMEIA Limited không kiểm soát hoặc quản lý hoặc có bất kỳ lợi ích sở hữu nào trong bất kỳ Công ty EMEIA nào. Ernst & Young EMEIA Limited không đóng vai trò làm đại diện cho hoặc có bất kỳ thẩm quyền nào để đại diện hoặc ràng buộc bất kỳ Công ty EMEIA nào và không Công ty EMEIA nào làm đại diện cho hoặc có bất kỳ thẩm quyền nào để đại diện hoặc ràng buộc Ernst & Young EMEIA Limited.

EY Europe SCRL là một công ty trách nhiệm hữu hạn của Bỉ, là thành viên của EYG và là công ty mẹ của một số Công ty EMEIA ở Châu Âu. Ernst & Young Europe LLP là một công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn của Vương quốc Anh, là thành viên của EYG và Ernst & Young EMEIA Limited và là công ty mẹ của một số Công ty EMEIA khác ở Châu Âu. Cả EY Europe SCRL và Ernst & Young Europe LLP đều không cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hoặc tham gia chinh phục khách hàng. Mặc dù từng công ty là công ty mẹ của một số Công ty EMEIA nhất định, cả EY Europe SCRL và Ernst & Young Europe LLP đều không đóng vai trò làm đại diện cho hoặc có bất kỳ thẩm quyền nào để đại diện hoặc ràng buộc bất kỳ Công ty EMEIA hoặc Ernst & Young EMEIA Limited, và cả Ernst & Young EMEIA Limited hay bất kỳ Công ty EMEIA nào cũng không đóng vai trò làm đại diện cho hoặc có bất kỳ thẩm quyền nào để đại diện hoặc ràng buộc EY Europe SCRL hay Ernst & Young Europe LLP.

Asia-Pacific 
Các công ty thành viên của EYG hoạt động ở Châu Á - Thái Bình Dương (các Công ty Châu Á - Thái Bình Dương) là các pháp nhân độc lập và riêng biệt, và là hoặc sẽ là thành viên của Ernst & Young Asia-Pacific Limited theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Ernst & Young Asia-Pacific Limited là một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh của Hồng Kông và là đơn vị quản trị chính ở Châu Á-Thái Bình Dương cho các Công ty Châu Á - Thái Bình Dương. Ernst & Young Asia-Pacific Limited không thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại hay hoạt động nào khác nhằm thu lợi nhuận và bị hiến pháp cấm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Theo đó, Ernst & Young Asia-Pacific Limited không tham gia vào các cam kết với khách hàng. Hơn nữa, mặc dù Ernst & Young Asia-Pacific Limited tạo điều kiện điều phối hợp các công ty thành viên này và sự hợp tác giữa họ, Ernst & Young Asia-Pacific Limited không kiểm soát hoặc quản lý hoặc có bất kỳ lợi ích sở hữu nào trong bất kỳ Công ty Châu Á - Thái Bình Dương nào. Ernst & Young Asia-Pacific Limited không đóng vai trò làm đại diện cho hoặc có bất kỳ thẩm quyền nào để đại diện hoặc ràng buộc bất kỳ Công ty Châu Á-Thái Bình Dương nào và không Công ty Châu Á - Thái Bình Dương nào làm đại lý cho hoặc có bất kỳ thẩm quyền nào để đại diện hoặc ràng buộc Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

 

 

2. Trang web “ey.com”

Trang web “ey.com” (Trang EY) bao gồm nội dung toàn cầu, liên quan đến kinh doanh quốc tế và hoạt động của EY, và nội dung riêng của từng quốc gia, liên quan đến kinh doanh  và hoạt động của một công ty thành viên tại địa phương.

Nội dung toàn cầu trên Trang EY do EYGM Limited (EYGM) sở hữu và vận hành. EYGM Limited là một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Bahamas và là một công ty thành viên của EYG. EYGM là một thực thể điều phối trung tâm và không thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Các công ty thành viên địa phương sở hữu và vận hành nội dung địa phương trên các trang EY quốc gia riêng lẻ.

 

 

3.  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Khi sử dụng Trang EY này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Thông tin trên Trang EY này nhằm cung cấp cho người sử dụng thông tin chung về các vấn đề mà họ có thể quan tâm. Trong khi mọi nỗ lực đã được thực hiện để cung cấp thông tin thời sự và chính xác, lỗi vẫn có thể xảy ra. Hơn nữa, trang EY này có thể chứa các tham chiếu đến các luật và quy định nhất định. Hơn nữa, trang EY này có thể chứa tham chiếu đến các luật và quy định nhất định.

EY KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG NỘI DUNG LIÊN KẾT TRÊN TRANG EY NÀY

Tất cả nội dung trên Trang EY và tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua nó đều được đưa ra "nguyên trạng", không có bảo đảm về tính đầy đủ, chính xác hoặc kịp thời và không có đại diện, bảo đảm hoặc các điều khoản hợp đồng khác dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. EY không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Trang EY này, các dịch vụ khác nhau được cung cấp thông qua Trang EY này và/hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác được tải xuống từ Trang EY này, sẽ chính xác, mang tính thời sự, không bị gián đoạn, không có lỗi, không bị thiếu sót hoặc không bị nhiễm virus hoặc các thành phần gây hại khác.

TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, EY KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN VÀ BẤT CỨ NGƯỜI NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG TRÊN TRANG EY NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG EY, CHO DÙ THEO BẤT CỨ LÝ THUYẾT VI PHẠM NÀO, THEO HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM KHẮC HOẶC THIẾU TRÁCH NHIỆM HOẶC THEO CÁCH KHÁC, VÀ CHO DÙ LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN PHẠT TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, CÓ HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC TIỀN PHẠT BỒI THƯỜNG TƯƠNG TỰ, NGAY CẢ KHI EY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO, ĐÃ BIẾT HOẶC LẼ RA ĐÃ BIẾT VỀ KHẢ NĂNG PHẢI TRẢ TIỀN PHẠT BỒI THƯỜNG NHƯ VẬY.

Thông tin được trình bày trên Trang EY này không nên được hiểu là dịch vụ hay lời khuyên pháp lý, thuế, kế toán hoặc bất kỳ lời khuyên hoặc dịch vụ chuyên nghiệp nào khác. Bạn nên tham khảo ý kiến với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của EY hoặc cố vấn chuyên nghiệp khác đã quen với tình hình thực tế cụ thể của bạn để được tư vấn cụ thể về thuế hoặc các vấn đề khác trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin bí mật nào cho bất kỳ công ty thành viên nào của EYG trước khi bạn nhận được thỏa thuận từ công ty sẽ thực hiện các dịch vụ bạn yêu cầu.

 RSS Feeds, Podcasting và cSS Feeds, Pod – Điều khoản sử dụng
 RSS Feeds, Podcasting và cập nhật email là các dịch vụ miễn phí được một số công ty thành viên EY nhất định cung cấp cho các cá nhân để sử dụng cá nhân, phi thương mại. RSS feed EY là một phương tiện mà EY cung cấp các tiêu đề, mô tả và liên kết bài viết trong định dạng XML cho các cá nhân sử dụng trình đọc hoặc trình tổng hợp RSS. Podcast là một chương trình âm thanh mà các cá nhân có thể đăng ký. EY cung cấp các podcast có sẵn cho các cá nhân để tự sử dụng theo cách riêng. Bộ tổng hợp cập nhật RSS, podcasting và email có thể kết hợp EY RSS feeds vào các thư mục của chúng vì lợi ích của các cá nhân sử dụng bộ tổng hợp. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đều bị cấm, bao gồm sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối các nguồn cấp dữ liệu hoặc podcast của chúng tôi theo mọi cách bằng mọi phương tiện.

EY có quyền ngừng các nguồn cấp dữ liệu, podcast và cập nhật email của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tất cả nội dung, hình ảnh và logo xuất hiện trong EY RSS feeds, podcast và cập nhật email đều thuộc sở hữu của EYGN Limited (“EYGN”) và tất cả các quyền đều được bảo lưu. EYGN là một công ty thành viên của EYG. EYGN là một thực thể điều phối trung tâm và không cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Liên kết
Bạn có thể liên kết đến Trang EY này với điều kiện liên kết đó không liên quan đến:

  • sử dụng trái phép logo của chúng tôi;
  • bất kỳ yêu cầu thừa nhận sai (thực tế hoặc ngụ ý) bởi, hoặc mối quan hệ khác với, EY hoặc công ty thành viên địa phương;
  • đóng khung hoặc nhúng bất kỳ trang nào trên Trang EY của chúng tôi; hoặc
  • vi phạm thương hiệu, bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi;

 EY không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung, tính chính xác hoặc bảo mật của bất kỳ trang web nào được liên kết (bằng hyperlink hoặc cách khác) với trang EY này.

Một số liên kết nhất định trên Trang EY này dẫn đến các máy chủ được duy trì bởi các cá nhân hoặc tổ chức mà EY không có quyền kiểm soát. EY không cam đoan hay bảo đảm về tính chính xác hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin nằm trên các máy chủ đó. Không nên hiểu liên kết đến trang web của bên thứ ba như là một sự thừa nhận của EY hoặc của bên thứ ba đó đối với bên kia hoặc các sản phẩm và dịch vụ của bên kia.

Thông báo bản quyền
Except where noted otherwise, all material on the global portion of the Site is Copyright © 2016 EYGM Limited, and on the individual country sites, local material is Copyright © 2016 to the relevant member firm(s). Tất cả các quyền được bảo lưu Không phần nào của tài liệu trên Trang EY này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa và mã html, có thể được sao chép hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của EYGM hoặc, đối với nội dung địa phương trên trang web của một quốc gia riêng lẻ, việc sao chép hoặc truyền đi phải nhận được sự cho phép bằng văn bản của (các) công ty thành viên có liên quan.

Chữ “EY” và biểu tượng EY cách điệu đã được đăng ký hoặc đang chờ đăng ký với Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng Sáng chế Hoa Kỳ hoặc các văn phòng đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu khác trên toàn thế giới.

Bộ luật Quản trị Công ty Kiểm toán
EY hoan nghênh việc phát hành Bộ Luật Quản trị Công ty Kiểm toán (Audit Firm Governance Code) của Vương quốc Anh. Do Hội đồng Báo cáo Tài chính Vương quốc Anh và Viện Kế toán Công chứng tại Anh và xứ Wales ban hành, Bộ luật đem đến cho chúng tôi cơ hội củng cố niềm tin của cộng đồng vào chất lượng của tổ chức chúng tôi và các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.