EY photographic for Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thu Hằng

Giám đốc, Tư vấn, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Nhân sự tư vấn cao cấp giàu kinh nghiệm trong các dự án chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Thành viên chủ chốt trong các dự án tư vấn phát triển bền vững.

Area of Focus Sustainability
Văn phòng Hà Nội, VN

Bà Hằng có 14 năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn, đã thực hiện các dự án chuyển đổi cho nhiều doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, và các cơ quan chính phủ. Bà đã và đang tham gia triển khai các dự án phát triển bền vững như năng lượng carbon thấp, chuyển dịch năng lượng, tài chính bền vững, và công bố thông tin ESG.

Bà Hằng tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học San Diego State University, Hoa Kỳ.

Contact Hằng