Trần Phú Sơn

Lãnh đạo Đảm bảo Khu vực Đông Dương, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán và các dịch vụ bảo đảm, tái cấu trúc và chuyển đổi doanh nghiệp.

Lĩnh vực trọng tâm Đảm bảo
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Sơn là Lãnh đạo Đảm bảo Khu vực Đông Dương; Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Đồng hành với EY tại Việt Nam từ năm 1996, với vai trò là một kiểm toán viên, ông Sơn đã thành công đưa các dịch vụ tư vấn, kiểm toán tài chính tới nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn, có vốn đầu tư thuộc doanh nghiệp Nhà nước và các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đối tác uy tín của nhiều Tập đoàn Tư nhân trong nước.

Trực tiếp là người cung cấp, phụ trách dịch vụ tư vấn, đảm bảo thành công trong hợp đồng kiểm toán để nâng cao uy tín cho doanh nghiệp huy động vốn từ công chúng bằng cách phát hành rộng rãi cổ phiếu, hoặc đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán lần đầu (IPO); các dự án cần điều kiện huy động vốn Quốc tế, tái cấu trúc cho doanh nghiệp hoặc chuyển đổi cho các Tập đoàn trong nước.

Trình độ đào tạo của ông Sơn được chứng nhận gồm:  Thạc sĩ Kế toán tại trường Đại học Monash tại Úc; thành viên Hiệp hội Kế toán của Úc (CPA Australia) và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA).

Ông Sơn đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Trên cương vị là người Lãnh đạo của công ty kiểm toán EY tại Việt Nam, ông Sơn đã tạo dựng sự hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước nắm bắt, cập nhật các thông tin, kiến thức để tuân thủ các chuẩn mực và quy định Quốc tế trong các lĩnh vực chuyên môn về tài chính, kinh doanh và đầu tư. Đây là những bước quan trọng nhằm đáp ứng mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới đang hội nhập; dẫn dắt thành công cho các doanh nghiệp trong nước đạt được sự bền vững, tạo dựng nền tảng tham gia vào thị trường tài chính kinh doanh trong khu vực cũng như toàn cầu hóa trên thế giới.

Liên hệ với ông Sơn