Trần Phú Sơn

Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Đảm bảo, Lãnh đạo Dịch vụ Đảm bảo tại thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia, EY Việt Nam

Lãnh đạo Dịch vụ Bảo đảm của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Lĩnh vực trọng tâm Dịch vụ Đảm bảo
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Sơn là Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo Dịch vụ Đảm bảo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) và là Lãnh đạo Dịch vụ Đảm bảo tại thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia. 

Ông gia nhập EY Việt Nam năm 1996 với tư cách là một kiểm toán viên. Ông đã cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thuộc nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau bao gồm cả các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn tư nhân trong nước. 

Ông phụ trách nhiều cuộc kiểm toán và các Dịch vụ Bảo đảm liên quan trong khuôn khổ quá trình IPO, trong các dự án huy động vốn quốc tế, tái cấu trúc và chuyển đổi các tập đoàn trong nước. 

Ông Sơn có bằng thạc sĩ Kế toán của Đại học Monash ở Úc. 

Ông là thành viên của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam. 

Ông Sơn đang xây dựng một thế giới hoạt động tốt hơn như thế nào

Trên cương vị của mình, ông Sơn cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đề giúp họ nắm bắt và tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong các lĩnh vực chuyên môn của mình, tạo điều kiện cho họ tham gia vào thị trường tài chính khu vực và toàn cầu.

Liên hệ với ông Sơn