Bản tin Thuế cập nhật | Tháng 7 năm 2022

21 thg 7 2022
Phân loại Tax updates
Khu vực pháp lý Vietnam

Hiển thị văn bản

Bản tin này cập nhật những điểm chính sau:

  • Nghị định 38/2022/ NĐ-CP tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022
  • Thực hiện chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022
  • Trở lại mức đóng Bảo hiểm xã họi thông thường đối với Quỹ tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp.