Tin nhanh về Thuế - Cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)

3 thg 8 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Tin nhanh về Thuế - Cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đề cập đến nội dung chính sau:

  • Hướng dẫn áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) theo Thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021; và
  • Một số quy định liên quan đến việc áp dụng cơ chế APA tại Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.