Bản tin Thuế cập nhật Tháng 10 năm 2021

11 thg 10 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế cập nhật Tháng 10 năm 2021 đề cập đến nội dung chính sau:

  • Nghị quyết mới về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của đại dịch COVID-19.
  • Thông tư mới quy định về hóa đơn, chứng từ
  • Thông tư mới hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin Thuế cập nhật của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.