Bản tin Thuế cập nhật - Tháng 9 năm 2021

13 thg 9 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế cập nhật -  Tháng 9 năm 2021 đề cập đến nội dung chính sau:

  • Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở xã hội hóa
  • Chính sách thuế nhà thầu nước ngoài  (NTNN) đối với trường hợp sử dụng kho ngoại quan để lưu trữ hàng hóa
  • Nghị định mới về việc thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai
  • Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người lao động của doanh nghiệp 3 tại chỗ

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin Thuế cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.