Bản tin Thuế cập nhật | Tháng 12 năm 2022

1 thg 11 2022
Phân loại Tax alert
Khu vực pháp lý Vietnam

Hiển thị văn bản

Bản tin này cập nhật hướng dẫn từ một số cơ quan thuế địa phương, cụ thể như sau:

  • Thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đi với khoản tiền lãi gửi ngân hàng dự kiến thu
  • Xác định chi phí tính thuế TNDN đối với chi phí tiền lương làm thêm giờ
  • Hướng dẫn về lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn điện tử có sai sót
  • Xác định quan hệ liên kết trong giao dịch vay từ ngân hàng thương mại