17 фев 2022

Данъчни новини: Промени в данъчното законодателство

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

Виктор Митев

Съдружник в отдел Данъци за ЕY в България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Ентусиазиран на тема международни данъци. Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA). Баща. Любител на сноуборда. Почитател на иновативното.

Евгения Ценова

Съдружник в отдел „Данъци“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Добър професионалист в сферата на предоставяне на данъчни консултации и съвети. Говори четири езика.

17 фев 2022

През последните седмици бяха обнародвани промени в четири данъчни закона. С измененията в нашето данъчно законодателство се въвеждат изискванията както на редица европейски директиви, чиито разпоредби страната ни трябваше да транспонира до края на 2021 година, така и то се привежда в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), създадена по български преюдициални запитвания.

По-долу представяме кратко обобщение на предложените промени.

 

 • В Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

  • Може би най-значимата промяна е свързана с възможността за коригиране на погрешно фактуриран ДДС, включително при влязъл в сила ревизионен акт. Липсата на подобна възможност до момента на практика водеше в много случаи до двойно облагане на една и съща доставка на стока или услуга.

  Това изменение дава на лицата, на които е начислен ДДС или е отказан данъчен кредит в резултат на данъчна ревизия, още една възможност за защита и намаляване на негативните последици.

  • Удължава се срока, до който може да се прилага намалената ставка от 9% за някои стоки и услуги (например книги, стоки, предназначени за бебета и др.). Вместо до края на годината намалената ставка ще може да бъде прилагана до прекратяване на извънредната епидемична обстановка, което налага внимателно следене на свързаните срокове, но открива и възможности за планиране на ефективността на продажбите.
  • От 1 януари 2022 г. специфичните правила за облагане на ваучери в ЗДДС следва да се прилагат и по отношение на ваучерите за храна.
  • Във връзка с електронна търговия се прецизират текстовете на разпоредби, свързани с прилагането на режими извън Съюза, в Съюза и за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.
  • Предвижда се освобождаване от ДДС на вноса на стоки, предназначени за дарение и справяне с последствията от COVID-19, от Европейската комисия или агенция и орган, създадени по силата на правото на ЕС. Местните покупки на подобни стоки и услуги пък следва да се облагат с нулева ставка на данъка.
  • Въвежда се освобождаване от ДДС при внос на стоки от въоръжените сили на държави-членки на ЕС, предназначени за ползване от тях или придружаващия ги цивилен персонал, когато силите участват в отбранителни дейности в рамките на общата политика за сигурност на ЕС. Местните покупки на такива стоки и услуги се предвижда да са облагаеми с нулева ставка на данъка.
  • Предвижда се ново основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС, а именно заличаването на клон на чуждестранно юридическо лице.
  • Във връзка с търговията със стоки след Брекзит се прави редакционна промяна относно доставките от или до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
 • В Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

  • При изпълнение на специфични условия определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които са извън обхвата на данъчно задължените лица, посочени в досега действащия ЗКПО, се приравняват на данъчно задължени лица.
  • Въвежда се пояснение кои разходи, приходи, печалби и загуби във връзка с договори за продажба с обратен лизинг се признават за данъчни цели.   
  • Прецизират се разпоредбите относно контролираните чуждестранни дружества с цел ограничаване на случаите на данъчно планиране, водещо до липса на данъчно облагане или до значително по-ниско такова.
  • Данъкът върху разходите в натура, свързани с т.нар. лично ползване на служебни активи, се намалява от 10% на 3%. От една страна това налага компаниите да прегледат и обновят (ако е необходимо) вътрешните си политики за лично ползване на такива активи, а от друга страна създава възможности преосмисляне и оптимизиране на разходите за придобивки за служители. 
 • В Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

  • Предоставя се възможност справките, подавани по реда на ЗДДФЛ, за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание.
  • От 1 април 2022 г. доходите от лихви по влогове в банки и клонове на банки, установени в държава – членка на ЕС или ЕИП, стават необлагаеми с данък върху доходите на физическите лица. Предложение за такава промяна бе обсъждано сравнително дълго. С последните изменения на закона то се въвежда като това значително ще облекчи администрацията по деклариране и облагане на такива доходи от чужбина, които обикновено са в незначителен размер и често са вече обложени при източника.
  • Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания вече могат се ползват освен за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие и в годината на смърт на детето. Облекченията могат да се прилагат и за 2021 г. 
 • В Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

  • Транспонират се разпоредбите на няколко европейски законодателни акта включително новата хоризонтална Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим за облагане с акциз. Основната част от свързаните промени влизат в сила от 13 февруари 2023.
  • Предвиден е специален режим за движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга членка с търговска цел. Предвиждат се и нови категории данъчнозадължени лица в тази връзка (сертифициран изпращач и сертифициран получател)
  • В случай на частична загуба поради естеството на стоките не се дължи акциз, когато размерът на загубите е в рамките на общите прагове за частична загуба определени с акт на Европейската комисия.
  • Нови и актуализирани разпоредби относно алкохолните продукти включително по отношение тарифни кодове, освобождаване за напълно и частично денатуриран алкохол и ред за изчисляване на градусите Плато при бира.
  • Предвиждат се разпоредби с оглед постигане на съвместимост между митнически и акцизни процедури включително относно прилагане на митнически режим външен транзит след режим износ.
  • Въвежда се ред за освобождаване от акциз на стоки, използвани от въоръжените сили на държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акциз, или за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава.
  • Нови правила относно обезпечения включително по отношение на лицензирани складодържатели, сертифицирани получатели и др. 

Накратко

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

Виктор Митев

Съдружник в отдел Данъци за ЕY в България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Ентусиазиран на тема международни данъци. Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA). Баща. Любител на сноуборда. Почитател на иновативното.

Евгения Ценова

Съдружник в отдел „Данъци“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Добър професионалист в сферата на предоставяне на данъчни консултации и съвети. Говори четири езика.