Doradztwo i audyt w zakresie sprawozdawczości niefinansowej

Obszar: Audyt

Inwestorzy, organy regulacyjne oraz - szerzej - społeczeństwo, coraz częściej oczekują przejrzystych raportów niefinansowych, stanowiących podstawę do bardziej wiarygodnej oceny długoterminowej wartości przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na te oczekiwania, firmy stale poszerzają zakres raportowania i poszukują nowych sposobów komunikowania niefinansowych wyników ich działalności.

Powiązane tematy Audyt Sustainability i ESG

Jak EY może pomóc

Doradztwo w zakresie sprawozdawczości niefinansowej

Wspieramy naszych klientów w komunikowaniu niefinansowych wyników działalności oraz reagowaniu na zmiany w ramowych zasadach sprawozdawczości niefinansowej. Oferujemy także wsparcie w identyfikowaniu oczekiwań interesariuszy oraz w budowaniu zaufania rynku do przedstawionych rezultatów, i w tworzeniu długoterminowej wartości.

W celu zapewnienia pragmatycznego podejścia biznesowego, tworzymy na Państwa potrzeby zespół składa się ze specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju, posiadających doświadczenie w komunikacji, inżynierii, nauce i działalności operacyjnej, oraz specjalistów posiadających wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej i rachunkowości. Nasze usługi obejmują:

 • Opracowanie rocznych raportów zintegrowanych oraz innych komunikatów
 • Wsparcie w ujawnianiu informacji dotyczących ryzyka w obszarze ładu korporacyjnego
 • Gromadzenie i zestawianie danych niefinansowych w celu wspierania sprawozdawczości zarządczej, raportowania do zarządu i ujawniania informacji na zewnątrz
 • Opracowywanie strategii raportowania na zewnątrz i do wewnątrz organizacji, w tym identyfikowanie kluczowych wskaźników efektywności
 • Wsparcie w opracowaniu wewnętrznych ramowych struktur raportowania zintegrowanego

Usługi audytorskie raportów zintegrowanych

W oparciu o wymogi regulacyjne, wielu klientów EY zobowiązanych jest do badania audytorskiego raportów niefinansowych na potrzeby niezależnego zapewnienia w odniesieniu do ujawnień niefinansowych, takich jak korzystanie z surowców pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi, czy emisja gazów cieplarnianych. Ponadto, publikacja zbadanych przez audytora wyników nie tylko finansowych, ale również niefinansowych, może być źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Zespół usług audytorskich EY, zajmujący się badaniem sprawozdań zintegrowanych pomaga zapewnić interesariuszom klientów EY przejrzystość i wiarygodność, a kadrze kierowniczej i osobom zarządzającym, pewność co do jakości przedstawionych informacji. Zapewnienie o prawidłowości przedstawionych informacji niefinansowych może zostać udzielone zgodnie z odpowiednimi standardami branżowymi lub zawodowymi poprzez wydanie niezależnego raportu.

Przedmiot wydanego przez nas zapewnienia o prawidłowości przedstawionych informacji niefinansowych może przybierać rozmaite formy, a najczęściej są to:

 • Raporty zintegrowane, zawierające informacje dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych, gospodarczych i związanych z zarządzaniem
 • Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju lub odpowiedzialności korporacyjnej i zawarte w nich ujawnienia obejmujące osiągnięte wyniki, postawione cele, czy kluczowe wskaźniki efektywności dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych, gospodarczych i związanych z zarządzaniem
 • Podsumowanie zasad określonych przez zewnętrzne lub wewnętrzne standardy lub kodeksy postępowania
 • Konkretne komunikaty skierowane do określonych interesariuszy lub rady, dotyczące niefinansowych wyników działalności
 • Roszczenia związane ze społecznymi i środowiskowymi skutkami określonych produktów lub usług
 • Dokumenty związane z emisją gazów cieplarnianych, w tym zapasy emisji gazów cieplarnianych związanych z daną organizacją lub cyklem życia produktu
 • Kwestie dotyczące uprawnień do emisji CO2 lub związanych z nimi kompensat w kontekście dobrowolnie przyjętych standardów i/lub standardów regulacyjnych
 • „Zielone” obligacje (green bonds) lub obligacje przeznaczone do finansowania realizacji akcji społecznych (social impact bonds) w zestawieniu z uzgodnionymi kryteriami
 • Sposoby zapewnienia należytej staranności przy stosowaniu surowców pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.