Usługi w zakresie zarządzania płynnością finansową (Treasury)

Obszar: Audyt

W obliczu rosnącego znaczenia zarządzania płynnością finansową (treasury), EY dostarcza firmom odpowiednie narzędzia i wspiera w usprawnieniu procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, stosowaniem zabezpieczeń oraz obrotem instrumentami pochodnymi i towarami giełdowymi.

Jak EY może pomóc

Pod wpływem presji ze strony akcjonariuszy i organów regulacyjnych, dotyczącej zwiększenia transparentności i poprawy wyników finansowych, nastąpiła zmiana w kierunku centralizacji funkcji zarządzania płynnością finansową (treasury). Wiele organizacji dopiero rozpoczyna tę transformację i poszukuje wskazówek dotyczących tego, jak w przyszłości powinien wyglądać ich model operacyjny.

Eksperci EY oferują szeroki zakres usług wsparcia w zakresie zarządzania płynnością finansową, która obejmuje następujące działania: zarządzanie ryzykiem finansowym, globalne zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością, zarządzanie relacjami z bankami, ułożenie struktury organizacyjnej pionu zarządzania środkami pieniężnymi, wsparcie w zakresie integracji i wyodrębnienia pionu zarządzania środkami pieniężnymi oraz wsparcie w zakresie zarządzania długiem i inwestycjami.

Opierając się na swoim doświadczeniu eksperci EY pomagają organizacjom dokonać wnikliwych obserwacji, opracować praktyczne zalecenia oraz sprawnie je wdrożyć, by zaspokoić dynamicznie zmieniające się potrzeby. Nasi specjaliści opracowali wielopoziomowe podejście do świadczenia usług doradztwa w zakresie zarządzania płynnością finansową (treasury) i służą pomocą w realizacji poniższych działań:

 • Ocena

  • Określenie zakresu i harmonogramu realizacji projektu transformacji pionu zarządzania środkami pieniężnymi oraz przegląd struktury organizacyjnej, procesów i powiązanych technologii,
  • Pomiar funkcjonalności działań, wykonywanych przez pion zarządzania środkami pieniężnymi w organizacji i zastosowanie branżowego spektrum dojrzałości, w celu uzyskania ogólnego obrazu stanu bieżącego,
  • Określenie wizji przyszłego stanu ogólnego wraz ze wskazaniem sposobu na osiągnięcie pożądanego poziomu dojrzałości pionu zarządzania środkami pieniężnymi w organizacji.
 • Projekt

  • Podanie przykładów wiodących praktyk i analiza współzależności z innymi procesami,
  • Opracowanie przyszłych procesów zarządzania środkami pieniężnymi we wszystkich obszarach funkcjonalnych,
  • Opracowanie przyszłych planów działania, celów i zadań oraz szczegółowego planu realizacji projektu.
 • Wdrożenie

  • Opracowanie planu realizacji projektu wdrożeniowego dla różnych obszarów działalności oraz udokumentowanie celów i kluczowych etapów,
  • Wykorzystanie rozmaitych narzędzi, materiałów pomocniczych i akceleratorów EY, w celu skrócenia czasu realizacji projektu, wyeliminowania potencjalnych przeróbek i ograniczenia poczucia wypalenia podczas realizacji dużych projektów transformacyjnych,
  • Ciągłe kontrolowanie postępów w realizacji projektu i przekazywanie wyników.
 • Usługi zarządzane

  • Pomoc w przesunięciu zasobów organizacji do innych zadań, co umożliwi skoncentrowanie się na działaniach strategicznych i rozwoju relacji biznesowych,
  • Ulepszanie usług poprzez robienie więcej, przy mniejszym nakładzie zasobów, w krótkim czasie.

Eksperci EY koncentrują się na opracowaniu i dostarczaniu praktycznych usług stwarzających podstawy do podejmowania dalszych działań, pomagających odkryć wartość pionu zarządzania środkami pieniężnymi dla całej organizacji. Nasi specjaliści uzupełniają wiedzę biznesową o znajomość dynamicznych relacji, występujących między pionem zarządzania środkami pieniężnymi a strategią korporacyjną.

Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, są oni w stanie świadczyć najnowocześniejsze usługi - bez względu na przyszłe środowisko biznesowe, w którym Państwa firma będzie funkcjonować.

Korzystanie z niektórych usług i narzędzi przez klientów audytowych EY i podmioty z nimi powiązane, może podlegać ograniczeniom ze względu na konieczność zachowania zgodności z obowiązującymi standardami niezależności. Dodatkowe informacje można uzyskać od osoby kontaktowej po stronie EY, współpracującej z organizacją.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.