Zmiany w reżimie polskich spółek holdingowych

Kontakt lokalny

Jarosław Łukasik

26 sie 2022
Kategorie Alerty
Jurysdykcje Polska
28 czerwca 2022 r. rząd ogłosił projekt przepisów wprowadzających zmiany w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Proponowane zmiany wpływają na kilka obszarów opodatkowania, jednak większość z nich dotyczy sfer, które zostały objęte ostatnią reformą wprowadzoną 1 stycznia 2022 r.

Potencjalny wpływ proponowanych zmian, w tym obszarów, w których reforma podatkowa z 1 stycznia 2022 r. jeszcze nie weszła w życie, powinien zostać oceniony przez przedsiębiorców w celu przygotowania się do zmian i podjęcia niezbędnych działań.

Jedną z istotnych zmian proponowanych w ramach projektowanej ustawy nowelizującej są zmiany w „reżimie polskich spółek holdingowych", które obejmują zwiększenie zwolnienia dla dywidend otrzymywanych od spółek zależnych do 100% (z 95%) oraz złagodzenie niektórych warunków wymaganych do skorzystania z reżimu.

Przegląd pozostałych proponowanych zmian znajduje się w „EY Global Tax Alert”, Poland proposes significant changes to Corporate Income Tax Law, z 7 lipca 2022 r.

Zakres zmian

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych na mocy Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. jest nowa forma spółki holdingowej z preferencyjnymi zasadami opodatkowania, tj.:

  • pełne zwolnienie z CIT dla zysków z przeniesienia udziałów w spółkach zależnych na rzecz podmiotów niepowiązanych;
  • zwolnienie w 95% dla dywidend otrzymanych od podmiotów zależnych (w tym podmiotów spoza UE).

Zgodnie z proponowanymi zmianami przepisów, ta druga preferencyjna zasada zostanie wzmocniona poprzez zwiększenie zwolnienia dla dywidend otrzymanych od kwalifikowanych spółek zależnych do 100% (z 95%), jeżeli odpowiednie warunki określone w ustawie o CIT będą spełnione przez co najmniej dwa lata.

Obniżone zostaną również niektóre inne warunki wymagane do skorzystania z reżimu:

a)  Na podstawie obecnych przepisów polska spółka holdingowa, która stosuje zwolnienia podatkowe wynikające z unijnej dyrektywy dot. opodatkowania w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, tzw. „Parent-Subsidiary Directive” (PSD) lub dyrektywy dot. opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych, tzw. „Interest and Royalties Directive” (IRD), nie jest uprawniona do korzystania z nowego reżimu polskich spółek holdingowych. Zgodnie jednak z projektem zmian, definicja spółki holdingowej zostanie zmieniona tak, aby umożliwić zastosowanie reżimu nawet w przypadku korzystania z ww. zwolnień podatkowych wynikających z PSD i IRD.

b) Ponadto katalog form prawnych, w których może działać spółka holdingowa, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, zostanie rozszerzony o prostą spółkę akcyjną.

c) Dodatkowo, istotne zmiany zostaną wprowadzone do definicji spółki zależnej. Zgodnie z nowymi przepisami, spółka zależna będzie mogła posiadać udziały w spółkach osobowych, jak również posiadać ponad 5% udziałów w kapitale innych spółek (co nie jest możliwe na gruncie obecnych przepisów). Spółki zależne będą mogły również korzystać ze zwolnienia w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji (co jest zabronione w obecnym reżimie).

W celu uniknięcia wątpliwości, nowe przepisy zwolnią również krajowe spółki zależne z podatku u źródła od dywidend, które podlegają zwolnieniu w ramach reżimu polskich spółek holdingowych.

Kolejne kroki

Zgodnie z uzasadnieniem do nowych przepisów, proponowane zmiany mają na celu rozszerzenie zakresu stosowania preferencyjnego reżimu polskich spółek holdingowych oraz złagodzenie warunków zwolnienia, aby uczynić ten reżim bardziej atrakcyjnym w skali międzynarodowej. Wykorzystanie spółki holdingowej może mieć korzystny wpływ na efektywność kosztową realizowanych i planowanych inwestycji, wobec czego warto zweryfikować możliwość skorzystania z reżimu preferencyjnej spółki holdingowej zarówno przed rozpoczęciem nowej inwestycji, jak i na potrzeby planowanej dystrybucji zysków lub przeniesienia udziałów w spółce zależnej.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt