Dzień Otwarty EY

Polski Ład i kluczowe zmiany podatkowe w 2022 roku

Polski Ład i kluczowe zmiany podatkowe w 2022 roku.

Ponad 100 szczegółowych zagadnień tematycznych.

Eksperci EY do Państwa dyspozycji.

Dzień Otwarty EY z Polskim Ładem i kluczowymi zmianami podatkowymi w 2022 roku

Za niewiele ponad 100 dni wchodzą w życie głębokie zmiany podatkowe przygotowane przez rząd w ramach programu Polski Ład. Dużym wyzwaniem dla firm jest fakt, że większa część z nich dotyczy jednocześnie wielu procesów, które mają miejsce w ich organizacjach. Warto więc już teraz dowiedzieć się jak skutecznie przygotować się do nadchodzących zmian i efektywnie wprowadzić je w życie od 1 stycznia 2022 roku. 

Dlatego już 23 września chcemy się spotkać z Państwem on-line podczas kolejnego Dnia Otwartego EY. Tego dnia nasi eksperci będą do Państwa dyspozycji, by opowiedzieć w jaki sposób nadchodzące zmiany podatkowe ujęte w ramach Polskiego Ładu wpłyną na działanie Państwa firm. Wydarzenie odbędzie się w formule bezpłatnej, 30-minutowej rozmowy z ekspertem EY, na temat wybrany przez Państwa z poniższej listy ponad 100 szczegółowych zagadnień.

Jak można umówić się na rozmowę?

Wystarczy wybrać tematykę i pytanie z którym chcą się Państwo do nas zwrócić. Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem i ustalimy godzinę przedmiotowej rozmowy. Zastrzegamy, że zgłoszenia mogą pochodzić jedynie z firmowych adresów e-mail, a nie z ogólnodostępnych kont poczty elektronicznej typu gmail.com, op.pl itp.

Szczegółowa tematyka, podzielona na bloki, wraz z formularzami do zapisów znajdują się poniżej

 • PIT

  Tematyka
  Pakiet oszczędności LAST MINUTE do wykorzystania  jeszcze przed końcem 2021 r. a Polski Ład – praktyczne wskazówki dla CFO/Członków Zarządów.

  Zatrudnienie w oparciu relację firma-firma (B2B) - najlepsze praktyki.

  • Jak nie narazić się na zarzuty obejścia prawa i przekwalifikowanie?
  • Szanse wynikające z Polskiego Ładu - bezkosztowe podwyżki dla IT, inżynierów, wolnych zawodów i lekarzy. 

  Jak podwyższyć pensje pracownika nie zwiększając budżetu wynagrodzeń.

  • Jak efektywnie zaplanować budżet wynagrodzeń na 2022 r.
  • Najefektywniejsze przypadki/use cases ulgi i preferencji możliwych do wykorzystania.
  Zmiana struktury zatrudnienia - przejście na umowy o pracę, jak zabezpieczyć związane z tym ryzyka prawne i podatkowe.
  Efektywna restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej w kontekście wprowadzonych oraz planowanych zmian podatkowych – perspektywa polska i europejska.
  Bezpieczne zmiany właścicielskie lub sprzedaż firmy przez osoby fizyczne z perspektywy obciążeń podatkowych.
  Jak dobrze zaplanować sukcesję w firmie rodzinnej  z perspektywy przepisów podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem fundacji rodzinnych, spółek holdingowych oraz funduszy inwestycyjnych)?
  Exit tax w kontekście zmiany rezydencji podatkowej.
  Efektywne zarządzanie majątkiem osobistym w postaci akcji oraz innych instrumentów finansowych z perspektywy przepisów podatkowych - perspektywa polska i europejska.
  Ograniczenia związane z funkcjonowaniem spółek holdingowych, akumulujących majątek prywatny osób fizycznych – podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC), kwestionowanie rezydencji podatkowej, brak preferencji w zakresie wypłat transgranicznych (WHT).
  GIGLIKE - nowatorska platforma biznesowa wspierająca firmy w efektywnej obsłudze współpracy w modelu B2B.

  NAIS - narzędzie uwielbiane przez HR i pracowników  - jakie oszczędności może Ci przynieść?

  • sklep z benefitami 
  • docenianie pracowników
  • integracja zespołów wirtualnych(sportowe, CSR, inne aktywności)
  • komunikacja, digitalizacja dokumentów.
 • Praca zdalna i hybrydowa

  Tematyka
  Praca zdalna, nowe obowiązki pracodawców - Jak wypełnić powinności wynikające z nowych regulacji prawnych?
  Praca zdalna i hybrydowa z zagranicy - Jak zarządzać ryzykami prawnymi, związanymi z rozliczaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne?
  Umowa o pracę podczas pracy zdalnej - Jak skutecznie zawrzeć oraz rozwiązać umowę o pracę?
  Dane osobowe i informacje poufne - Jak je chronić podczas pracy zdalnej?
  Digitalizacja dokumentacji pracowniczej - Jak na niej zyskać?

  Global Mobility w Nowym Ładzie (mobilni pracownicy) - jak wprowadzić niezbędne zmiany w procesach, procedurach i budżetach, post COVID?                                    

  • Polski Ład -  ograniczenie ulgi abolicyjnej,  nowa „ulga na powrót” i „ryczałt” dla osób zmieniających rezydencję  na Polską.
  • Polityka tax equalization  -  co wynika ze zwiększonych budżetów na koszty expatów w Polsce?
  • Obowiązki prawne i podatkowe płatnika i pracoadwcy -  jak się zabezpieczyć i być zgodnym z regulacjami?
 • CIT

  Tematyka
  Skan możliwości zwiększenia efektywności podatkowej w grupie kapitałowej - obecne i planowane rozwiązania.

  Nowy podatek minimalny (przychodowy):                                                                                                                        

  • Twoja Spółka wykazuje stratę?                                                                                                                               
  • Dochód jest mniejszy niż 1%?                                                                                                                         

  Nowy podatek dotyczy Twojej Spółki

  Miesięczne raportowanie CIT w Polskim ładzie -  jak się skutecznie przygotować?
  Jak zmieni się podstawa opodatkowania w Nowym Ładzie?
  "Ukryta dywidenda"- czy usługi świadczone przez podmioty powiązane lub zarządy rzeczywiście przestaną się opłacać?
  Podatek od osób prawnych, przygotowanie do zamkniecia roku podatkowego - jak to zrobić dobrze?
  Strategia podatkowa na ostatniej prostej - możliwe podejścia. Wybierz najlepsze.
  Odsetki hipotetyczne - wykorzystaj potencjał na dodatkowe koszty podatkowe.
  Estoński CIT – jak skorzystać na planowanych zmianach?
  PGK jako instrument poprawy efektywności podatkowej - stan obecny i proponowane uproszczenia.
  Ograniczona substancja biznesowa a ryzyko podwójnej rezydencji i opodatkowania transgranicznych przepływów – perspektywa polska i europejska.
  Brak odliczalności kosztów od 1 stycznia 2021 r. (np. koszty finansowania, koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, koszty usług). Czy zweryfikowali Państwo wpływ tych ograniczeń na zaliczki CIT płacone w 2021 r.?
  Regulacje CFC - planowane zmiany. Jak na nich skorzystać?
  Nowe ograniczenia w rozpoznawaniu kosztów finansowania - regulacje przewidziane w Polskim Ładzie, zmiana do art. 15c, ograniczenia dotyczące transakcji kapitałowych. Nie daj się zaskoczyć!
  Wpływ Polskiego Ładu na rozliczenia podatkowe spółek z branży nieruchomości.
  Możliwość rozpoznania korekty in minus dla celów CIT - jakie warunki, o czym należy pamiętać?
  Spółki komandytowe - Jak efektywnie zamknąć rok 2021?
 • Restrukturyzacje

  Tematyka
  Nowa ulga w CIT - sprzedaż udziałów/akcji oraz dywidenda spoza UE może być zwolniona z CIT!
  Planujesz IPO – wykorzystaj nowe ulgi.
  Połączenia / Aporty / Wycofanie wkładu – te transakcje będą trudniejsze do przeprowadzenia od 2022 r.
  Planujesz nabycie spółki? Myślisz o nowych rynkach zbytu (także poza Polską) – skorzystaj z nowych ulg w Polskim Ładzie.
  Masz w grupie zagraniczna spółkę? - dowiedz się kiedy może stać się polskim rezydentem podatkowym.
 • WHT

  Tematyka
  Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektora finansowego, dyrektora podatkowego za rozliczenia WHT i składane oświadczenia. Wysokie kary za brak należytej staranności. Jak się zabezpieczyć?
  Zwiększone wymogi należytej staranności w stosunku do płatności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych – jak weryfikować i dokumentować status rzeczywistego właściciela płatności lub prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez odbiorcę płatności?
  Czy spółka holdingowa lub finansująca spełnia kryteria rzeczywistego właściciela lub prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej? Jak w praktyce dochować wymogu należytej staranności?
  Obowiązkowa procedura poboru WHT i zwroty WHT - Przygotowanie strategii na 2022 r. w zakresie planowanych płatności do podmiotów powiązanych. Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać zwrot zapłaconego WHT? Jakie są inne możliwości?
  Procedura obowiązkowego poboru WHT - ryzyka związane z rozliczeniami za okres 2019-2020 w przypadku odmownej decyzji wniosku o zwrot w 2022 r.
  Jak uzyskać opinię o stosowaniu zwolnienia WHT w odniesieniu do dywidend wypłacanych w ramach UE, odsetek i należności licencyjnych zwolnionych z WHT?
  Możliwość stosowania zwolnień z WHT lub niższych stawek w odniesieniu do umów Cash pooling - w kontekście definicji  rzeczywistego właściciela. Certyfikaty rezydencji, oświadczenia i inne dokumenty do zastosowania zwolnień WHT.
  Rozliczenia usług / płatności w grupach kapitałowych na gruncie podatku u źródła (centra usług wspólnych, cost allocation agreements, clearing  houses, itp.).
  Możliwość stosowania zwolnień z WHT lub niższych stawek w odniesieniu do umów Cash pooling - w kontekście definicji rzeczywistego właściciela.
  Certyfikaty rezydencji, oświadczenia i inne dokumenty do zastosowania zwolnień WHT.
  Principal purpose test (PPT) – zweryfikowanie prawa do stosowania danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. niższych stawek WHT) w kontekście klauzul antyabuzywnych zawartych w danej umowie.
  Zmiany do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności z Holandią, mogące skutkować brakiem możliwości stosowania traktatu (np. niższych stawek WHT) dopóki państwa nie porozumieją się co do rezydencji podatkowej danej spółki.
  Finansowanie dłużne w ramach struktur holdingowych - wpływ nowych regulacji i praktyki organów podatkowych na stosowanie preferencji w podatku u źródła (WHT).
  Podatek u źródła –  dywidendy w strukturach holdingowych.
  Zmiany WHT dotyczące podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.
 • Ceny transferowe

  Tematyka
  Ograniczenia w rozpoznawaniu kosztów usług, licencji wypłacanych do podmiotów powiązanych – Planowane usunięcie art. 15e Ustawy o CIT limitującego koszty. Co w zamian? Nowa koncpecja podatku minimalnego.
  Jak uniknąć planowanego opodatkowania przerzuconych dochodów. Za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego. Może dotyczyć podmiotów ponoszących koszty usług niematerialnych, licencji, kosztów finansowania, opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk
  Jakie transakcje między podmiotami powiązanymi mogą zostać potraktowane jako „ukryta dywidenda” i przez to wyłączone z kosztów uzyskania przychodów?
  Ograniczenia wynikające z art. 15e ustawy o CIT - możliwość odzyskania nadpłaconego podatku z tytułu nieodliczonych kosztów usług i licencji za poprzednie lata podatkowe.
  Możliwość rozpoznania korekty in minus dla celów CIT - jakie warunki trzeba spełnić, o czym należy pamiętać?
  Certyfikacja TP jako narzędzie ograniczenia odpowiedzialności Zarządów za dokumentację cen transferowych. Co się zmienia w zakresie oświadczenia o rynkowości? Czy i w jakim zakresie zarząd może zdelegować ryzyko odpowiedzialności KKS z tytułu oświadczenia na profesjonalnego pełnomocnika oraz jakie jeszcze planowane są zmiany w sankcjach KKS z tego tytułu?
  Co dalej z uprzednimi porozumieniami cenowymi w kontekście planów uchylenia art. 15e Ustawy o CIT?
  Uproszczenia w cenach transferowych – Czy Polski Ład ułatwi Ci raportowanie cen transferowych i czy warunki uproszczeń są realne?
  Raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi z rajów podatkowych – jak dokumentować oraz jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego?.
 • Ulgi i dotacje

  Tematyka
  Labirynt dostępnych form wsparcia na inwestycje – Jak efektywnie i bezpiecznie zmaksymalizować korzyści z dostępnych instrumentów (m.in. ulga B+R, ulga na innowacyjnych pracowników, podwyższone KUP dla pracowników twórczych, ulga na prototyp, IP box, granty UE, granty rządowe, Polska Strefa Inwestycji)?
  Czy Twoja inwestycja kwalifikuje się do nowej ulgi na robotyzację i ile możesz na niej zyskać?
  Praktyczne problemy dotyczące łączenia ulgi B+R z IP box – Jak dobrze zarządzić kluczowym dla firm IT zagadnieniem?
  B+R oraz IP Box w firmach produkcyjnych – Gdzie i jak szukać, by skorzystać z dostępnych ulg podatkowych?
  Porozumienie Inwestycyjne – Interpretacje i APA - nowa formuła dedykowanej dyskusji z organem podatkowym dla kompleksowego zabezpieczenia skutków podatkowych dużych inwestycji, w tym w zakresie cen transferowych, CIT, VAT, GAAR.
  Centrum Badawczo-Rozwojowe nie tylko dla wybranych. Jak maksymalnie skorzystać na podwyższonych kwotach odliczenia ulgi B+R i poprawić cash flow - dla przedsiębiorstw realizujących działania rozwojowe, w tym w ramach grup kapitałowych.
  Pakiet ulg wynikający z Polskiego Ładu - zrób z nami przegląd dostępnych możliwości i w pełni je wykorzystaj.
  Spółka ma patent, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – zastosuj 5% stawki CIT zamiast 19%. Jakie warunki należy spełnić i jak możesz połączyć niską stawkę z innymi ulgami?
  Inicjatywy IT w ramach globalnych procesów - Jak zasilić budżet optymalnie wykorzystując ulgę B+R?
  Ulga B+R w branży farmaceutycznej - przykłady najlepszych wdrożeń.
  Inwestycje brownfield w Polskiej Strefie Inwestycji – Czy ograniczenie zwolnienia podatkowego do dochodu z nowej inwestycji będzie dotyczyło Twojej firmy?
 • Strategia podatkowa

  Tematyka
  Przygotowanie obowiązkowej informacji na stronę internetową.
  Efektywne opracowanie i wdrożenie procedur podatkowych.
  MDR skan w kontekście obowiązku publikacji informacji o wywiązywaniu się z obowiązków MDR.
 • VAT

  Tematyka
  E-faktury – Jak skutecznie się przygotować do ich wdrożenia?
  Oszczędności VAT - Jak wykorzystać najnowsze praktyki fiskusa w zakresie zwrotów VAT, konsekwencje najnowszych wyroków TSUE?
  Grupy VAT w Polskim Ładzie – Jak najlepiej skorzystać i spełnić wymogi?
  Jak w praktyce odzyskać nadpłaty VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług po wyroku TSUE?
  Opcja opodatkowania usług finansowych  - Kogo dotyczy, jakie niesie korzyści, jakie trzeba spełnić wymogi?
  Slim VAT 2 – praktyczne i korzystne skutki dla przedsiębiorców.
  Nowe wymogi i opłaty ekologiczne – opłata opakowaniowa, wymagania dotyczące wyrobów plastikowych jednokrotnego wykorzystania i wiele innych.
 • MDR

  Tematyka
  Czy transakcja lub zdarzenie podlega raportowaniu MDR?
  Kto i kiedy jest zobowiązany do raportowania MDR?
  Raportowanie MDR po terminie - jak zabezpieczyć się przed potencjalnymi karami?
  Procedura MDR i jej aktualizacja w kontekście zmian w przepisach z 2020 r.
  Narzędzia MDR do raportowania.
  Praktyczne instrukcje dla działów biznesowych.
  Bezpieczny przegląd MDR.
 • Spory podatkowe

  Tematyka
  Dokąd zmierzają kontrole podatników i płatników? – praktyczne wskazówki w obszarach TP, WHT, trendy.
  GAAR, uzasadnienie biznesowe transakcji - jak się przygotować na kontrolę?
  Uszczelnianie systemu – Jak nowe regulacje w praktyce wpływają na wcześniejsze lata?
  Błędy znalezione w czasie kontroli a korekta deklaracji. Prawdy dotyczące odpowiedzialności zarządu.
  Kontrole elektroniczne – JPK w praktyce.
  Czy zarząd odpowiada za ceny transferowe i podatek u źródła?
  Jak nie dać się zaskoczyć, czyli najnowsze uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Nieruchomości

  Tematyka
  Podatek od nieruchomości – Jak zarządzać ryzykiem w odniesieniu do opodatkowania budynków i budowli?

Newslettery EY

Zapisz się na wybrane newslettery i bądź na bieżąco

Subskrybuj

Kontakt