Zarządzanie ryzykiem w transakcjach M&A

Osiągnięcie sukcesu w ramach fuzji i przejęć to często duże wyzwanie. Precyzyjne zrozumienie procesu transakcji M&A oraz odpowiednie przygotowanie do niego pozwala jednak zminimalizować istotne ryzyka, przewidzieć kluczowe wyzwania i zaadresować je na wczesnym etapie przedsięwzięcia, przyczyniając się do pomyślnego jej zakończenia.

Zespół ds. zarządzania ryzykiem w transakcjach M&A pomaga organizacjom i zespołom prawnym w identyfikowaniu oraz ograniczaniu ryzyka finansowego, operacyjnego i reputacyjnego, co jest charakterystyczne dla rynku fuzji i przejęć.

Nasze wsparcie, Twój sukces

Globalny charakter, jak i złożoność wielu transakcji M&A może generować dodatkowe ryzyka dla inwestorów, co ma znaczący wpływ na sukces i finalizację zawieranych transakcji. Dlatego tak ważna jest identyfikacja ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości, braku zasad zapewnienia zgodności z wymogami (compliance) na wczesnym etapie oraz ich odpowiednie zaadresowanie w umowie inwestycyjnej.

Pomagamy klientom w zminimalizowaniu ryzyka utraty wartości transakcji. Działamy także w celu ograniczenia ewentualnego ryzyka utraty reputacji, zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi związanymi z uprzednio prowadzoną działalnością przejmowanego podmiotu. 

Zapewniamy wsparcie eksperckie na wszystkich etapach transakcji - począwszy od momentu poprzedzającego zawarcie umowy inwestycyjnej, aż do etapu wykraczającego poza przejęcie przedsiębiorstwa. 

Szukasz profesjonalnego wsparcia na każdym etapie transankcji? 

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

Formularz kontaktowy

Obszary wsparcia - zarządzanie ryzykiem w transakcjach M&A

Pomyślnie zrealizowana transakcja zależy w dużej mierze od dobrego przygotowania sprzedającego oraz dokładnie przeprowadzonego procesu due diligence przez kupującego.

Przed zamknięciem transakcji obie jej strony muszą dokonać analizy ryzyka, aby ograniczyć ewentualną możliwość poniesienia nieprzewidzianych strat finansowych lub operacyjnych

Ryzyka te mogą dotyczyć m.in.:

 • nieprawidłowości i nadużyć,
 • łapówkarstwa lub korupcji,
 • wprowadzenia ograniczeń handlowych lub eksportowych ze względu na sankcje,
 • zaistnienia konfliktu interesów,
 • utraty reputacji.

Udzielamy klientom wsparcia w zakresie identyfikacji powyższych ryzyk na etapie sporządzenia umowy i przed jej zawarciem, aby pomóc w negocjacjach umowy SPA oraz w zabezpieczeniu wartości transakcji.

 • 1. Badanie due diligence w zakresie antykorupcji, compliance i integrity

  • Analiza dostępnych informacji na temat udziałowców, kluczowej kadry kierowniczej i kontrahentów wraz z ich powiązaniami, pod kątem oceny ryzyka m.in. konfliktu interesu oraz przypadków związanych z możliwością zaistnienia korupcji
  • Ocena ryzyka dotycząca znacznej utraty reputacji lub pogorszenia sytuacji finansowej (nadużycia, łapówkarstwo, przekupstwo, pranie pieniędzy, sankcje ekonomiczne, konflikt interesów)
  • Ocena istniejącego programu compliance i weryfikacja luk między formalnymi procedurami, a faktyczną praktyką spółki w tym zakresie
  • Analiza obszarów biznesowych, transakcji, dostawców lub pracowników ze zwiększonym ryzykiem „non-compliance”
 • 2. Doradztwo finansowe w zakresie umów SPA

  • Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego mechanizmu cenowego dla planowanej transakcji ( „locked box”, „completion accounts”; „Earn-out”)
  • Ustalenie i opracowanie zagadnień i definicji związanych z mechanizmem rozliczenia ceny nabycia/sprzedaży udziałów
  • Wsparcie radców prawnych w przygotowaniu klauzul finansowo-rachunkowych (w tym zapewnień i gwarancji) do umowy SPA
  • Wsparcie w negocjacjach z drugą stroną celem uwzględnienia specyficznych zapisów w umowie
 • 3. Wsparcie w procesie kalkulacji ceny nabycia/sprzedaży udziałów

  • ·Wsparcie w kalkulacji ceny początkowej na bazie szacunków zgodnie z zapisami umowy SPA celem weryfikacji poprawności zapisanego mechanizmu cenowego
  • Wsparcie w procesie szacowania długu netto i kapitału obrotowego na dzień zamknięcia transakcji celem wstępnego oszacowania ceny na dzień zakończenia transakcji

Co nas wyróżnia

Doświadczenie zespołu

Interdyscyplinarny zespół śledczy EY z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji wielu międzynarodowych projektów rzetelnie ustala potencjalne naruszenia umowy SPA przy wsparciu ekspertów z obszaru rachunkowości oraz zaawansowanej analizy danych.

Identyfikacja ryzyk na wczesnym etapie

Wspieramy przedsiębiorców na wczesnym etapie ustalenia faktów, okoliczności oraz ryzyk, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość przejmowanej spółki.

Dogłębna analiza

Przeprowadzamy szczegółową analizę kluczowych czynników finansowych wpływających na wartość transakcji.

Kompleksowe podejście

Zapewniamy kompleksowe podejście weryfikacji zapisów umowy inwestycyjnej celem uniknięcia kosztownych sporów po zakończeniu transakcji.

Wykorzystanie technologii

Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia technologiczne celem precyzyjnego i szybkiego zidentyfikowania ryzyka nadużyć i braku zgodności.

Wszechstronny zakres

W razie potrzeby, współpracujemy z ekspertami EY, którzy posiadają kompetencje w szerokim spektrum innych  dziedzin.

O Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensic & Integrity Services) to największy w Polsce zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.

Pomagamy organizacjom w osiągnięciu równowagi pomiędzy dążeniem do zrealizowania celów biznesowych, a związanym z tym ryzykiem.

Świadczymy usługi z zakresu reakcji, detekcji, a także przeciwdziałania nadużyciom obejmujące m.in.: wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, białego wywiadu, zaawansowane metody analizy danych oraz informatyki śledczej, doradztwo z zakresu compliance w tym wykorzystania programów z zakresu zapobiegania nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, a także usługi doradcze dotyczące roszczeń, sporów i sankcji.

Zamknięcie procesu transakcji to jeszcze nie koniec wyzwań stojących przed nowym właścicielem przedsiębiorstwa.
Niepewność dotycząca wyceny, korekty kapitału obrotowego i wynagrodzenia za osiągnięcie określonych celów w przypadku sprzedaży spółki z wykorzystaniem mechanizmu „earn-out” narażają strony transakcji na kolejne ryzyka.

W przypadku konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy spółki i oceny ryzyka po jej przejęciu, pomagamy nowym właścicielom w przeprowadzeniu rozszerzonej analizy due diligence przez pryzmat zgodności z odpowiednimi przepisami.

 • 1. Rozszerzone badanie due diligence w zakresie antykorupcji, compliance i integrity

  • Ocena mocnych i słabych stron procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz kultury compliance;
  • Weryfikacja i analiza dużej ilości danych w celu oceny narażenia firmy na ryzyko braku zgodności;
  • Wdrożenie zintegrowanych zasad etyki biznesowej i zgodności z przepisami w firmie;
  • Analiza ryzyka braku zgodności w związku z relacjami biznesowymi z podmiotami zewnętrznymi, dostawcami, przedstawicielami i innymi kontrahentami.
 • 2. Przegląd „Completion Accounts” lub „Leakage”

  • Wsparcie w przygotowaniu lub weryfikacji „Completion Accounts”, w tym kalkulacji kapitału obrotowego, długu oraz „earn-out”
  • Wsparcie w kalkulacji korekt do początkowej ceny sprzedaży/nabycia udziałów zgodnie z zapisami umów SPA
  • Przygotowanie wspierającej argumentacji dotyczącej proponowanych korekt
  • Przegląd transakcji pod kątem wycieku („Leakage”) przy użyciu zaawansowanych narzędzi technologicznych
 • 3. Niezależny Ekspert (“Independent Expert”)

  • Niezależna analiza obszarów lub elementów ceny rozliczenia transakcji, co do których strony nie są zgodne
  • Wsparcie jednej strony sporu w przygotowaniu stanowiska dla niezależnego eksperta
  • Wsparcie jednej strony sporu w przygotowaniu odpowiedzi na pytania zadane przez niezależnego eksperta

  Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu Roszczeń i sporów

Co nas wyróżnia

Doświadczenie zespołu

Interdyscyplinarny zespół śledczy EY z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji wielu międzynarodowych projektów rzetelnie ustala potencjalne naruszenia umowy SPA przy wsparciu ekspertów z obszaru rachunkowości oraz zaawansowanej analizy danych.

Identyfikacja ryzyk na wczesnym etapie

Wspieramy przedsiębiorców na wczesnym etapie ustalenia faktów, okoliczności oraz ryzyk, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość przejmowanej spółki.

Dogłębna analiza

Przeprowadzamy szczegółową analizę kluczowych czynników finansowych wpływających na wartość transakcji.

Kompleksowe podejście

Zapewniamy kompleksowe podejście weryfikacji zapisów umowy inwestycyjnej celem uniknięcia kosztownych sporów po zakończeniu transakcji.

Wykorzystanie technologii

Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia technologiczne celem precyzyjnego i szybkiego zidentyfikowania ryzyka nadużyć i braku zgodności.

Wszechstronny zakres

W razie potrzeby, współpracujemy z ekspertami EY, którzy posiadają kompetencje w szerokim spektrum innych  dziedzin.

O Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensic & Integrity Services) to największy w Polsce zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.

Pomagamy organizacjom w osiągnięciu równowagi pomiędzy dążeniem do zrealizowania celów biznesowych, a związanym z tym ryzykiem.

Świadczymy usługi z zakresu reakcji, detekcji, a także przeciwdziałania nadużyciom obejmujące m.in.: wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, białego wywiadu, zaawansowane metody analizy danych oraz informatyki śledczej, doradztwo z zakresu compliance w tym wykorzystania programów z zakresu zapobiegania nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, a także usługi doradcze dotyczące roszczeń, sporów i sankcji.