Fundacja EY - Dzieci i Młodzież

Dzieci i Młodzież - edukacja i wsparcie

Celem Fundacji jest kompleksowe edukacyjne wsparcie rozwoju dzieci, co mamy nadzieję zrealizować nie tylko poprzez korepetycje, ale również poprzez dodatkowe spotkania wolontariuszy z dziećmi: wspólne wyjścia na spacer, wycieczki oraz zajęcia pozalekcyjne.

"Klucz do jutra" to program korepetycji skierowany do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Obecnie w ramach projektu działa ponad 80 wolontariuszy w największych miastach w Polsce. Jego głównym celem jest umożliwienie uczniom z dużymi niepowodzeniami szkolnymi doświadczenia sukcesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce i rozwijanie ich samodzielności.

Każdy wolontariusz ma pod swoją opieką jedno dziecko, z którym spotyka się na godzinę tygodniowo. Zajęcia odbywają się w domu ucznia, aby dziecko mogło czuć się bezpiecznie i swobodnie.

Ważną częścią programu jest nawiązanie bezpiecznej, serdecznej więzi pomiędzy dzieckiem a korepetytorem, dlatego w ramach programu proponujemy wolontariuszom i dzieciom dodatkowe spotkania – np. wyjście do kina czy wspólną wycieczkę.

W czasie pandemii covid-19 program „Klucz do Jutra” odbywa się również w trybie online.

Wolontariat

Zadaniem wolontariusza jest udzielanie korepetycji wybranemu podopiecznemu w systemie 1 na 1 (1 wolontariusz, 1 podopieczny, 1 raz w tygodniu, 1 godzina).

Oczekujemy: otwarcia na ludzi, odpowiedzialności, chęci do pracy z dziećmi i młodzieżą, wiedzy pozwalającej na pomoc w zakresie min. jednego z przedmiotów szkolnych.

Oferujemy: szkolenia, konsultacje ze specjalistami, atrakcyjne spotkania dla wolontariuszy i podopiecznych, umowę wolontariacką i stałą opiekę Fundacji.

Broszura informacyjna na temat projektu „Klucz do Jutra 2021/2022".

Nowe osoby chętne do zostania wolontariuszem projektu „Klucz do Jutra” zapraszamy do wypełnienia formularza! Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do Marceliny Cieślak na adres email: Marcelina.Cieślak@pl.ey.com oraz fundacja@pl.ey.com”

„Skrzydła samodzielności” to działanie realizowane przez Fundację Ernst & Young. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych ludzi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w procesie usamodzielniania się. Proponujemy pomoc młodzieży z rodzin zastępczych w zdobywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności oraz w kształtowaniu postaw niezbędnych i pomocnych w samodzielnym życiu.

Jak działa Program „Skrzydła samodzielności”?

To trwający dwa lata (4 edycja ruszyła w roku szkolnym 2020/2021) cykl spotkań grupy 12-15 młodych ludzi w wieku 16-20 lat ze specjalistami i ekspertami, mającymi przygotowanie i doświadczenie w pracy z młodzieżą. Eksperci prowadzą zajęcia ukierunkowane na usamodzielnienie się. Spotkania odbywają się przez cały rok szkolny od października do czerwca, w soboty, raz na dwa tygodnie, w Warszawie. Każde spotkanie trwa 4 godziny. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową czyli młodzież uczy się poprzez doświadczenie i praktykę. Prócz warsztatów i spotkań z ekspertami (m.in. prawnik, seksuolog) młodzież rozgrywa gry symulacyjne i gry miejskie.

Jaką tematykę spotkań realizujemy w ramach Programu „Skrzydła samodzielności”?

W ramach programu zapraszamy na zajęcia z zakresu konstruktywnej komunikacji czyli jak mówić jasno o tym co chce się powiedzieć, jak mówić z szacunkiem do drugiego człowieka, jak słuchać i dbać o to czy dobrze zrozumieliśmy drugą osobę oraz jak asertywnie odmawiać. Wspólnie wyznaczamy cele i planujemy przyszłość. Nie brakuje również zajęć na temat związków międzyludzkich: miłości, przyjaźni i rodziny. Ponadto przygotowujemy młodzież do skutecznego poruszania się na rynku pracy, po służbie zdrowia oraz uczymy gospodarowania pieniędzmi, zastosowania przepisów prawa dotyczących usamodzielniania. Wszystkie te zagadnienia zgłębiamy w formie gier symulacyjnych. Rozmawiamy z młodzieżą też o tym, jak sobie radzić z emocjami i w trudnych sytuacjach życiowych, pracować ze swoimi lękami. Młodzież spotyka się również z prawnikiem w temacie alimentów i dziedziczenia, seksuologiem oraz pracownikiem socjalnym.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w Programie „Skrzydła samodzielności”?

Dzięki uczestniczeniu w spotkaniach grupy, młodzież pozna swoje mocne strony i będzie mogła je rozwinąć. Będzie również miała możliwość popracowania nad swoimi słabymi stronami. Ponieważ w zajęciach będą brali udział młodzi ludzie znajdujący się w podobnej sytuacji życiowej, tym samym będą mogli wymieniać się swymi doświadczeniami. Chcemy stworzyć przestrzeń nie tylko dla zdobywania wiedzy i umiejętności ale także dla wzajemnego wspierania się w trudnych chwilach i dla dzielenia się swymi sukcesami i osiągnięciami na drodze w samodzielność. Młodzież będzie mogła także, w warunkach bezpiecznych i z zachowaniem poufności, uzyskać poradę specjalisty czy eksperta w sprawach nurtujących ją.

Program „Skrzydła samodzielności” to:

Wspólne wyjazdy - W ramach Programu proponujemy także młodzieży wspólną organizację i udział w dwóch wyjazdach wakacyjnych. Zależy nam by młodzi ludzie stojący u progu samodzielności, nie tylko pozyskiwali wiedzę i umiejętności w konkretnych, pojedynczych obszarach, ale także chcemy zachęcić ich, by spróbowali swoich możliwości w działaniach złożonych. W ten sposób młodzież ma okazję wykorzystać swoje indywidualne umiejętności i talenty we wspólnym przedsięwzięciu działając w grupie. Zależy nam także, aby młodzież poznawała specyfikę i różnorodność życia w odmiennych regionach naszego kraju i czerpała w ten sposób wiedzę.

Staże wakacyjne - W drugim roku realizacji Programu zachęcamy młodzież do podejmowania wyzwań w realnym świecie pracy. Wspieramy młodych ludzi w zorganizowaniu sobie stażu zawodowego w wybranej firmie. Dzięki udziałowi w stażach młodzież ma okazję sprawdzić swoje umiejętności w warunkach bezpiecznej, krótkoterminowej pracy. Może również zyskać doświadczenie zawodowe, wzmocnić poczucia swojej wartości na rynku pracy. Staże pozwalają młodzieży zarobić pieniądze, zdobyć referencje, a wpisanie stażu do CV pomaga w ubieganiu się o pracę.

Kontrakty indywidualne - Młodzież zainteresowana pozyskaniem funduszy (do 1500 zł) na swój rozwój edukacyjny czy zawodowy może skorzystać z tzw. kontraktu indywidualnego. Kontrakt jest formą wymiany: młody człowiek ma za zadanie przeprowadzić projekt będący formą pomocy, wsparcia dla innych (np. praca w schronisku czy domu seniora), a w zamian otrzymuje dofinansowanie na swój rozwój (np. kurs prawa jazdy, języka angielskiego).

Jakie kryteria należy spełnić, żeby uczestniczyć w Programie „Skrzydła samodzielności”?

Aby uczestniczyć w Programie „Skrzydła samodzielności” należy spełnić tylko 3 kryteria:

  1. Być w wieku pomiędzy 16 a 20 rokiem życia
  2. Być w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
  3. Chcieć uczestniczyć w Programie (uczestnictwo w Programie nie jest obowiązkowe – każdy po pierwszym spotkaniu samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce wziąć udział w kolejnych zajęciach)

Turnus Terapeutyczny MNRI w 2022 r.

W 2022 roku zapraszamy na 5 edycję projektu stacjonarnego Turnusu Terapeutycznego metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej.

Przewidujemy miejsce dla 30 dzieci w wieku 1- 13 lat, przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

Rekrutacja do 5 edycji trwa od 7.02.2022 r. do 02.03.2022 r. 

Aby zgłosić dziecko na turnus należy zapoznać się z regulaminem i przesłać uzupełniony formularz (do pobrania na dole strony) do 02.03.2022 r. na adres: agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com. 

Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD,  z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu,  zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce. 

Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci. 

Specjaliści z Instytutu w pierwszym dniu skupiają się na indywidualnym doborze technik pracy z dzieckiem, zidentyfikowaniu najpilniejszych obszarów do pracy terapeutycznej, poznaniu trudności i możliwości dziecka. 

Bardzo zależy nam, aby każde z dzieci, w jednej edycji, miało dwukrotnie możliwość przejścia turnusu terapeutycznego.  Jeden turnus trwa 5 dni i odbywa się w ciągu tygodnia roboczego.

Na podstawie diagnoz dla każdego dziecka zostanie ułożony indywidualny program pracy terapeutycznej, który uzupełniony o materiały edukacyjne zostanie przekazany do realizacji przez rodzica/opiekuna w domu. 

Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie.

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ REGULAMIN PROJEKTU

Turnus Terapeutyczny - najczęściej zadawane pytania

TERMIN i MIEJSCE:

Planujemy rozłożenie turnusów terapeutycznych na miesiące od marca 2022 do marca 2023. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami po przejściu całego procesu kwalifikującego dziecko do projektu. W związku z sytuacją pandemii COVID-19 projekt, w tym terminy turnusów oraz warsztaty będą dostosowywane do rozporządzeń ministerialnych RP.

MIEJSCE: 

Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie

ul. Leśna 1, 02-840 Warszawa, Tel/fax 22 666 33 68, 502-274-685, biuro@masgu.com 

KOSZTY:

  • Fundacja EY pokrywa wszystkie koszty związane z odbywaną terapią dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie turnusu terapeutycznego. 
  • Po stronie opiekunów leżą koszty dojazdu oraz pobyt w trakcie turnusu terapeutycznego stacjonarnego (pn- pt).
  • W trakcie trwania Turnusu terapeutycznego dziecko i rodzic ma możliwość korzystania z pokoju  wypoczynkowego oraz pobliskiego lasu w ramach relaksu od terapii. Instytut dysponuje także kuchnią, w której jest możliwość skorzystania z mikrofalówki lub przyrządzenia prostego posiłku. Oprócz tego jest możliwość zamówienia cateringu obiadowego – domowe obiady – więcej informacji bezpośrednio w Instytucie.
  • Pozostałe regulacje określa REGULAMIN projektu

*FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) jest zespołem zaburzeń fizycznych i umysłowych. Przyczyną specyficznych anomalii rozwojowych jest spożywanie przez matkę alkoholu w trakcie ciąży. 

Alkohol dociera do płodu przez łożysko wraz z krwią matki. Dzieci dotknięte zespołem alkoholowym mogą mieć całe spektrum zaburzeń: dysfunkcje mózgu, specyficzne zmiany w wyglądzie twarzy (dysmorfie), anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się, czy zachowaniu.