Fundacja EY - Promowanie rodzicielstwa zastępczego

Promowanie rodzicielstwa zastępczego

„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” III edycja konkursu grantowego

O KONKURSIE

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów dotyczących motywacji, roli i przywilejów opiekunów zastępczych oraz dzieci pod ich opieką. Ze względu na to rodziny zastępcze nie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony przedstawicieli społeczności lokalnej.

W celu odpowiedzi na wyżej zidentyfikowane wyzwanie Fundacja EY organizuje IV edycję konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne”. Celem konkursu jest organizacja kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej.

Termin „kampania społeczna” definiuje się jako zestaw różnych działań, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec rodzicielstwa zastępczego. Kampania społeczna może stosować narzędzia i techniki reklamowe oraz Public Relations. Pierwsze z nich - działania reklamowe - służą budowaniu zasięgu (dotarcie do jak największej liczby ludzi z grupy docelowej), natomiast działania PR mają na celu pogłębienie tematu i budowanie relacji z odbiorcami kampanii (spotkania, warsztaty, seminaria, publikacje).

W ramach konkursu należy określić następujące elementy kampanii społecznej: jej cel, grupy docelowe, hasło i główny przekaz, jak również kanały dotarcia do odbiorców.

Doskonale wiemy, że wielu z Państwa nigdy nie zajmowało się projektowaniem kampanii społecznych. Aby ułatwić jej projektowanie przygotowaliśmy dla Państwa krótki manual , który mamy nadzieję wesprze Państwa i zainspiruje do działań!

Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe tj. PCPR, Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nich przyjęte.

I. ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Wniosku Konkursowego wraz z wykazem załączników.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 27 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 następujące dokumenty:

  •  elektroniczną wersję wniosku aplikacyjnego (w formacie pdf. interaktywnego bez podpisów) i skan podpisanego wniosku na adres: agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com i karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com – z tytułem wiadomości: DRZ_nazwa wnioskującego z podaniem miejscowości. Telefonicznie należy potwierdzić jego otrzymanie przez Fundację EY (tel. 797 974 234 lub 519 511 500).
  • pozostałe załączniki (zgodnie z wykazem, który znajduje się na końcu wniosku)

II. TERMINY

  • Zgłoszenia

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie od 2 stycznia 2023 do 27 stycznia 2023 do godziny 12:00  (data wpłynięcia e-mailem dokumentów do Fundacji)

  • Ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lutego 2023 r. 
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.ey.com/PL/fundacja

III. DODATKOWE INFORMACJE

Łączna pula do rozdysponowania w ramach konkursu to 60 000 złotych. Wysokość maksymalna jednostkowego dofinansowania wynosi 10 000 złotych. Wkład własny wnioskodawcy (finansowy, merytoryczny i rzeczowy) musi wynosić co najmniej 10% wartości projektu. 

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na: pokrycie kosztów już zrealizowanych działań i inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii politycznych oraz organizacji nie mających związku z rodzinną opieką zastępczą; koszty bieżącego zarządzania organizacją oraz koszty zatrudnienia pracowników.

Członkowie Komisji będą oceniali nadesłane wnioski w oparciu o następujące kryteria:

a. adekwatność podejmowanych działań do celów Konkursu (0 – 2 pkt.),
b. jakość przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozy obecnego stanu wizerunku rodzicielstwa zastępczego (0 - 1 pkt.),
c. adekwatność przekazu kampanii społecznej do zdiagnozowanego wizerunku rodzicielstwa zastępczego oraz barier i zachęt do podjęcia  się roli opiekuna zastępczego (0-2 pkt.),
d. treść kampanii społecznej (pomysł, kreatywność; innowacyjność dotycząca hasła i przekazu kampanii) (0 – 5 pkt.),
e. stopień zróżnicowania form/kanałów dotarcia z przekazem kampanii do grup/y docelowych/ej (0-2 pkt.),
f. współpraca międzysektorowa (lista partnerów): z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz światem mediów (po 0,5 pkt. za współpracę z każdym z wymienionych sektorów) (0-2 pkt.),
g. wyczerpujący opis grup/y docelowych/ej (0-1 pkt.),
h. koszty projektu, zasadność i klarowność wydatków zamieszczonych w budżecie, wysokość wkładu własnego (0 – 2 pkt.),
i. dotychczasowe dofinansowanie w ramach konkursu "DRZ - kampania społeczna (0 - jak wnioskodawca otrzymał już dofinansowanie, 1 - kiedy do tej pory nie otrzymał dofinansowania na kampanię społeczną)
j. ocena autorska członka Komisji (0 – 3 pkt.),

Dodatkowych informacji udziela:

Agata Skalec-Ruczyńska, tel. 519 511 500, mail: agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com  i Karolina Gadalska-Karwacka, tel. 797 974 234, mail: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” 2023 rok

Do IV edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” zgłosiło się aż 41 podmiotów.  Wśród wnioskodawców znalazły się głównie instytucje samorządowe (PCPR, MOPS, MOPR), jak i organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzicielstwa zastępczego.

 Cieszy nas, że aż tyle podmiotów pragnie prowadzić kampanie społeczne na rzecz rodzicielstwa zastępczego – dbać o jego wizerunek, pozyskiwać nowych kandydatów na opiekunów zastępczych i zapewniać im wsparcie wolontariuszy i środowiska lokalnego.

Dwudziestotrzyosobowa komisja w składzie: Agnieszka Nalewajko, Leszek Lerch, Aneta Skalec, Magdalena Burkowska, Dorota Czajkowska, Elżbieta Golińska, Dorota Kuźniewska, Anna Witczak, Bartłomiej Żołnowski, Amelia Konarska, Julitta Rożenek, Marta Danecka, Marzena Koziarska, Józefa Matejek, Daria Bilska, Joanna Wiktorowicz-Kominek, Agnieszka Palka, Przemysław Orlonek, Maria Szumowska, Agnieszka Gajownik, Kinga Kucharska, Agnieszka Braszkiewicz, Anna Częścik zdecydowała się przyznać dofinansowanie na przeprowadzenie kampanii społecznych 10 podmiotom.

Łączną pula nagród to 60 tysięcy złotych. Każdy wniosek oceniały co najmniej dwie osoby w skali 0-21 punktów. Uzyskanie minimum 18,00 punków było konieczne do zakwalifikowania się do III etapu konkursu i otrzymania dofinansowania.

W ramach kampanii społecznych na rzecz rodzicielstwa zastępczego zwycięskie podmioty sięgnęły po innowacyjne i kreatywne formy dotarcia do określonych przez siebie grup docelowych, wykraczające poza standardowe formy promocji tj. ulotki, plakaty czy spoty.


Wnioskujący mają możliwość uzyskania informacji o własnej punktacji przyznanej przez Komisję wraz z uzasadnieniem. W tym celu należy kontaktować się z p. Karoliną Gadalską-Karwacką (mail: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com, tel. 797 974 234).

Poniżej lista rankingowa wszystkich ocenionych wniosków IV edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne” w roku 2023:

Wyniku konkursu Dzień rodzicielstwa zastępczego – kampania społeczna 2023

Kontakt