Fundacja EY - Promowanie rodzicielstwa zastępczego

Promowanie rodzicielstwa zastępczego

WYNIKI II EDYCJI KONKURSU „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne” 

Do II edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” zgłosiło się aż  50 podmiotów.  Wśród wnioskodawców znalazły się głównie instytucje samorządowe (PCPR, MOPS, MOPR), jak i organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzicielstwa zastępczego.

Cieszy nas, że aż tyle podmiotów pragnie prowadzić kampanie społeczna na rzecz rodzicielstwa zastępczego – dbać o jego wizerunek, pozyskiwać  nowych kandydatów na opiekunów zastępczych i zapewniać im wsparcie wolontariuszy i środowiska lokalnego.

Dwudziestodwuosobowa komisja w składzie: Anna Sroczyńska, Aneta Skalec, Magdalena Burkowska, Agata Jośko-Tażbirek, Amelia Nowak, Anna Marska, Błażej Kmieć, Dorota Czajkowska, Elżbieta Golińska, Dorota Kuźniewska, Anna Witczak, Bartłomiej Żołnowski, Małgorzata Matusewicz, Daria Wieteska, Amelia Sokolowska-Gontarczyk, Julitta Rozenek, Iwona Wilczynska-Batory, Katarzyna Marzec, Karolina Gadalska, Marta Danecka, Józefa Matejek, Marcelina Góra  zdecydowała się przyznać dofinansowanie na przeprowadzenie kampanii społecznych 9 podmiotom. Każdy wniosek oceniały dwie osoby w skali 0-20 punktów. Uzyskanie minimum 18,25 punktów było konieczne do zakwalifikowania się do II etapu konkursu i otrzymania dofinansowania.

W ramach kampanii społecznych na rzecz rodzicielstwa zastępczego zwycięskie podmioty sięgnęły po innowacyjne i kreatywne formy dotarcia do określonych przez siebie grup docelowych, wykraczające poza standardowe formy promocji tj. ulotki, plakaty czy spoty.


Wnioskujący mają możliwość uzyskania informacji o własnej punktacji przyznanej przez Komisję wraz z uzasadnieniem. W tym celu należy kontaktować się z p. Agatą Skalec-Ruczyńską, pod numerem tel. 519 511 500).

Poniżej lista rankingowa wszystkich ocenionych wniosków II edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne” w roku 2021:

 

 • Wyniki konkursu

 • Szczegóły konkursu

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Wniosku Konkursowego wraz z wykazem załączników.

  W razie trudności technicznych oraz w celu pozyskania wniosków w formacie doc. prosimy o kontakt z Agatą Skalec – Ruczyńską (kontakt na końcu strony)

  Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 26 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00 następujące dokumenty:

  • elektroniczną wersję wniosku aplikacyjnego (w formacie doc. bez podpisów) i skan podpisanego wniosku do Agaty Skalec - Ruczyńskiej  – z tytułem wiadomości: DRZ_nazwa wnioskującego z podaniem miejscowości. Telefonicznie należy potwierdzić jego otrzymanie przez Fundację EY (tel. 519 511 500).
  • pozostałe załączniki (zgodnie z wykazem, który znajduje się na końcu wniosku)

  Uwaga!

  Wnioski, które nie zostaną przesłane w wymaganej liczbie i formie (zgodnie z Regulaminem) nie będą rozpatrywane.

  Przesłanie wniosku oznacza zgodę wnioskodawcy na postanowienia Regulaminu Konkursu oraz na dysponowanie przez Fundację danymi zawartymi we wniosku.

  Terminy

  • Zgłoszenia
   Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w terminie od 19 marca do 26 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00 (data wpłynięcia e-mailem dokumentów do Fundacji)
  • Ogłoszenie wyników
   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 maja 2021 r.
   Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.ey.com/pl/fundacja

  Dodatkowe informacje:

  Łączna pula do rozdysponowania w ramach konkursu to 60 000 złotych. Wysokość maksymalna jednostkowego dofinansowania wynosi 10 000 złotych. Wkład własny wnioskodawcy (finansowy, merytoryczny i rzeczowy) musi wynosić co najmniej 10 % wartości projektu. 

  Dofinansowanie nie będzie przyznawane na: pokrycie kosztów już zrealizowanych działań i inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii politycznych oraz organizacji nie mających związku z rodzinną opieka zastępczą; koszty bieżącego zarządzania organizacją oraz zatrudnienia pracowników.

  Członkowie Komisji będą oceniali nadesłane wnioski w oparciu o następujące kryteria:

  1. adekwatność podejmowanych działań do celów Konkursu (0 – 2 pkt.),
  2. jakość przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozy obecnego stanu wizerunku rodzicielstwa zastępczego (0 - 1 pkt.),
  3. adekwatność przekazu kampanii społecznej do zdiagnozowanego wizerunku rodzicielstwa zastępczego oraz barier i zachęt do podjęcia  się roli opiekuna zastępczego (0-2 pkt.),
  4. treść kampanii społecznej (pomysł, kreatywność; innowacyjność dotycząca hasła i przekazu kampanii) (0 – 5 pkt.),
  5. stopień zróżnicowania form/kanałów dotarcia z przekazem kampanii do grup/y docelowych/ej (0-2 pkt.),
  6. współpraca międzysektorowa (lista partnerów): z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz światem mediów (po 0,5 pkt. za współpracę z każdym z wymienionych sektorów) (0-2 pkt.),
  7. wyczerpujący opis grup/y docelowych/ej (0-1 pkt.),
  8. koszty projektu, zasadność i klarowność wydatków zamieszczonych w budżecie, wysokość wkładu własnego (0 – 2 pkt.),
  9. ocena autorska członka Komisji (0 – 3 pkt.),

  Dodatkowych informacji udziela:
  Agata Skalec-Ruczyńska, tel. 519 511 500

  Serdecznie zapraszamy!