Fundacja EY - Promowanie rodzicielstwa zastępczego

Promowanie rodzicielstwa zastępczego

„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” III edycja konkursu grantowego

O KONKURSIE

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów dotyczących motywacji, roli i przywilejów opiekunów zastępczych oraz dzieci pod ich opieką. Ze względu na to rodziny zastępcze nie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony przedstawicieli społeczności lokalnej.

W celu odpowiedzi na wyżej zidentyfikowane wyzwanie Fundacja EY organizuje III edycję konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne”. Celem konkursu jest organizacji kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej.

Termin „kampania społeczna” definiuje się jako zestaw różnych działań których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec rodzicielstwa zastępczego. Kampania społeczna może stosować narzędzia i techniki reklamowe oraz Public Relations. Pierwsze z nich - działania reklamowe - służą budowaniu zasięgu (dotarcie do jak największej liczby ludzi z grupy docelowej), natomiast działania PR mają na celu pogłębienie tematu i budowanie relacji z odbiorcami kampanii (spotkania, warsztaty, seminaria, publikacje).

W ramach konkursu należy określić następujące elementy kampanii społecznej: jej cel, grupy docelowe, hasło i główny przekaz, jak również kanały dotarcia do odbiorców i oczekiwany efekt kampanii.

Doskonale wiemy, że wielu z Państwa nigdy nie zajmowało się projektowaniem kampanii społecznych. Aby ułatwić jej projektowanie przygotowaliśmy dla Państwa krótki manual , który mamy nadzieję wesprze Państwa  i zainspiruje do działań!

Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nich przyjęte.

ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Wniosku Konkursowego wraz z wykazem załączników.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 9 maja 2022 r. do godziny 12:00 następujące dokumenty:

  •  elektroniczną wersję wniosku aplikacyjnego (w formacie pdf. interaktywnego bez podpisów) i skan podpisanego wniosku na adres: agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com – z tytułem wiadomości: DRZ_nazwa wnioskującego z podaniem miejscowości. Telefonicznie należy potwierdzić jego otrzymanie przez Fundację EY  (tel. 519 511 500).
  • pozostałe załączniki (zgodnie z wykazem, który znajduje się na końcu wniosku)

TERMINY

  • Zgłoszenia

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie od 8 kwietnia 2022 do  9 maja 2022 do godziny 12:00  (data wpłynięcia e-mailem dokumentów do Fundacji)

  • Ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 maja 2022 r. 

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.ey.com/PL/fundacja

DODATKOWE INFORMACJE

Łączna pula do rozdysponowania w ramach konkursu to 60 000 złotych. Wysokość maksymalna jednostkowego dofinansowania wynosi 10 000 złotych. Wkład własny wnioskodawcy (finansowy, merytoryczny i rzeczowy) musi wynosić co najmniej 10% wartości projektu. 

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na: pokrycie kosztów już zrealizowanych działań i inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii politycznych oraz organizacji nie mających związku z rodzinną opieka zastępczą; koszty bieżącego zarządzania organizacją oraz zatrudnienia pracowników.

Członkowie Komisji będą oceniali nadesłane wnioski w oparciu o następujące kryteria:

a. adekwatność podejmowanych działań do celów Konkursu (0 – 2 pkt.),

b. jakość przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozy obecnego stanu wizerunku rodzicielstwa zastępczego (0 - 1 pkt.),

c. adekwatność przekazu kampanii społecznej do zdiagnozowanego wizerunku rodzicielstwa zastępczego oraz barier i zachęt do podjęcia  się roli opiekuna zastępczego (0-2 pkt.),

d. treść kampanii społecznej (pomysł, kreatywność; innowacyjność dotycząca hasła i przekazu kampanii) (0 – 5 pkt.),

e. stopień zróżnicowania form/kanałów dotarcia z przekazem kampanii do grup/y docelowych/ej (0-2 pkt.),

f. współpraca międzysektorowa (lista partnerów): z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz światem mediów (po 0,5 pkt. za współpracę z każdym z wymienionych sektorów) (0-2 pkt.),

g. wyczerpujący opis grup/y docelowych/ej (0-1 pkt.),

h. koszty projektu, zasadność i klarowność wydatków zamieszczonych w budżecie, wysokość wkładu własnego (0 – 2 pkt.),

i. ocena autorska członka Komisji (0 – 3 pkt.),

Dodatkowych informacji udziela:

Agata Skalec-Ruczyńska, tel. 519 511 500, mail: agata.skalec@pl.ey.com  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

WYNIKI III EDYCJI KONKURSU „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne” 

Do III edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” zgłosiło się aż  45 podmiotów.  Wśród wnioskodawców znalazły się głównie instytucje samorządowe (PCPR, MOPS, MOPR), jak i organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzicielstwa zastępczego.

 Cieszy nas, że aż tyle podmiotów pragnie prowadzić kampanie społeczne na rzecz rodzicielstwa zastępczego – dbać o jego wizerunek, pozyskiwać  nowych kandydatów na opiekunów zastępczych i  zapewniać im wsparcie wolontariuszy i środowiska lokalnego.

Dwudziestodwuosobowa komisja w składzie: Anna Sroczyńska, Aneta Skalec, Magdalena Burkowska, Agata Jośko-Tażbirek, Dorota Czajkowska, Elżbieta Golińska, Dorota Kuźniewska, Anna Witczak, Bartłomiej Żołnowski, Amelia Sokolowska-Gontarczyk, Julitta Rozenek, Iwona Wilczynska-Batory, Katarzyna Żołnowska, Karolina Gadalska, Marta Danecka, Marzena Koziarska, Józefa Matejek, Wiktor Mrozowski, Daria Bilska, Adam Kordialik, Dorota Dziewulska, Joanna Wiktorowicz-Kominek,  zdecydowała się przyznać dofinansowanie na przeprowadzenie kampanii społecznych 11 podmiotom. Było to możliwe dzięki zwiększeniu przez Zarząd Fundacji EY puli środków o 20 tys. zł Każdy wniosek oceniały dwie osoby w skali 0-20 punktów. Uzyskanie minimum 18,5 punków było konieczne do zakwalifikowania się do III etapu konkursu  i otrzymania dofinansowania.

W ramach kampanii społecznych na rzecz rodzicielstwa zastępczego zwycięskie podmioty sięgnęły po innowacyjne i kreatywne formy dotarcia do określonych przez siebie grup docelowych, wykraczające poza standardowe formy promocji tj. ulotki, plakaty czy spoty.


Wnioskujący mają możliwość uzyskania informacji o własnej punktacji przyznanej przez Komisję wraz z uzasadnieniem. W tym celu należy kontaktować się z p. Agatą Skalec-Ruczyńską (mail: agata.skalec@pl.ey.com, tel. 519 511 500).

Poniżej lista rankingowa wszystkich ocenionych wniosków III edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne” w roku 2022:

Wyniku konkursu Dzień rodzicielstwa zastępczego – kampania społeczna 2022