Fundacja EY - Promowanie rodzicielstwa zastępczego

Promowanie rodzicielstwa zastępczego

„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”
I edycja konkursu grantowego

O konkursie

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów dotyczących motywacji, roli i przywilejów opiekunów zastępczym oraz dzieci pod ich opieką. Ze względu na to rodziny zastępcze nie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony przedstawicieli społeczności lokalnej.

W celu odpowiedzi na wyżej zidentyfikowane wyzwanie Fundacja EY organizuje I edycję konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne”. Celem konkursu jest organizacji kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej.

Termin „kampania społeczna” definiuje się jako zestaw różnych działań których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec rodzicielstwa zastępczego. Kampania społeczna może stosować narzędzia i techniki reklamowe oraz Public Relations. Pierwsze z nich - działania reklamowe - służą budowaniu zasięgu (dotarcie do jak największej liczby ludzi z grupy docelowej), natomiast działania PR mają na celu pogłębienie tematu i budowanie relacji z odbiorcami kampanii (spotkania, warsztaty, seminaria, publikacje).

W ramach konkursu należy określić następujące elementy kampanii społecznej: jej cel, grupę lub grupy docelowe, hasło i główny przekaz, jak również kanały i narzędzia dotarcia do odbiorców, działania, które zostaną zrealizowane w ramach kampanii, partnerów ora wskaźniki oceny jej efektywności.

Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS) wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nie przyjęte.

Wyniki I edycji konkursu

Do I edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne” zgłosiło się 42 podmioty. Wśród wnioskodawców znalazły się zarówno instytucje samorządowe (PCPR, MOPS, MOPR), jak i organizacje pozarządowe. Cieszy nas, że aż tyle podmiotów pragnie prowadzić kampanie społeczna na rzecz rodzicielstwa zastępczego – dbać o jego wizerunek, pozyskiwać  nowych kandydatów na opiekunów zastępczych i  zapewniać im wieloaspektowe wsparcie.

Osiemnastoosobowa komisja w składzie: Agnieszka Gajownik, Anna Sroczyńska, Aneta Skalec, Magdalena Burkowska, Agata Jośko, Amelia Nowak, Anna Marska, Błażej Kmieć, Dorota Czajkowska Tomasz Kryszpin, Elżbieta Golińska, Dorota Kuźniewska, Anna Witczak, Bartłomiej Żołnowski, Małgorzata Matusewicz, Agnieszka Braszkiewicz, Daria Wieteska, Amelia Sokolowska-Gontarczyk, zdecydowała przyznać dofinansowanie do kampanii społecznych 9 podmiotom. Każdy wniosek oceniały trzy osoby w skali 0-20 punktów. Uzyskanie minimum 17,75 punków było konieczne do zakwalifikowania się do II etapu konkursu  i otrzymania dofinansowania.

W ramach kampanii społecznych na rzecz rodzicielstwa zastępczego zwycięskie podmioty sięgnęły po innowacyjne i kreatywne formy dotarcia do określonych przez siebie grup docelowych, wykraczające poza standardowe formy promocji tj. ulotki czy plakaty.

Wnioskujący mają możliwość uzyskania informacji o własnej punktacji przyznanej przez Komisję wraz z uzasadnieniem. W tym celu należy kontaktować się z p. Agatą Skalec.

Poniżej, w załączniku, zamieszczam punktacje poszczególnych wniosków wraz z kwotą dofinansowania.

 • Szczegóły konkursu

  Zgłoszenia

  Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Wniosku Konkursowego wraz z wykazem załączników (wersja wniosku w formacie doc. dostępna po kontakcie mailowym: agata.skalec@pl.ey.com).

  W razie trudności technicznych oraz wniosków w formacie doc. prosimy o kontakt z Agatą Skalec – Ruczyńską (agata.skalec@pl.ey.com).

  Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 5 maja 2020 r.do godziny 12:00 następujące dokumenty:

  • elektroniczną wersję wniosku aplikacyjnego (w formacie doc.) na adres: agata.skalec@pl.ey.com  – z tytułem wiadomości: DRZ_(nazwa wnioskującego z podaniem miejscowości) oraz zeskanowaną wersje wniosku wraz z podpisami. Telefonicznie należy potwierdzić jego otrzymanie przez Fundację EY (tel.519511500).
  • pozostałe załączniki (zgodnie z wykazem, który znajduje się na końcu wniosku)

  Uwaga!

  Wnioski, które nie zostaną przesłane w wymaganej liczbie i formie (zgodnie z Regulaminem) nie będą rozpatrywane.
  Przesłanie wniosku oznacza zgodę wnioskodawcy na postanowienia  oraz na dysponowanie przez Fundację danymi zawartymi we wniosku.

  Terminy

  • Zgłoszenia
   Wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać w terminie od 1 kwietnia do 5 maja 2020 r. do godziny 12:00 (data wpłynięcia e-mailem dokumentów do Fundacji)
  • Ogłoszenie wyników
   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 maja 2020 r.
   Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.ey.com/pl/fundacja

  Dodatkowe informacje:

  Łączna pula do rozdysponowania w ramach konkursu to 60 000 złotych. Wysokość maksymalna jednostkowego dofinansowania wynosi 10 000 złotych. Wkład własny wnioskodawcy (finansowy, merytoryczny i rzeczowy) musi wynosić co najmniej 10 % wartości projektu.

  Dofinansowanie nie będzie przyznawane na: pokrycie kosztów już zrealizowanych działań i inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii politycznych oraz organizacji nie mających związku z rodzinną opieka zastępczą; koszty bieżącego zarządzania organizacją oraz zatrudnienia pracowników.

  Członkowie Komisji będą oceniali nadesłane wnioski w oparciu o następujące kryteria:

  1. adekwatność podejmowanych działań do celów Konkursu (0 – 2 pkt.),
  2. jakość przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozy obecnego stanu wizerunku rodzicielstwa zastępczego (0 - 1 pkt.),
  3. adekwatność przekazu kampanii społecznej do zdiagnozowanego wizerunku rodzicielstwa zastępczego oraz barier i zachęt do podjęcia  się roli opiekuna zastępczego (0-2 pkt.),
  4. treść kampanii społecznej (pomysł, kreatywność; innowacyjność dotycząca hasła i przekazu kampanii) (0 – 5 pkt.),
  5. stopień zróżnicowania form/kanałów dotarcia z przekazem kampanii do grup/y docelowych/ej (0-2 pkt.),
  6. współpraca międzysektorowa (lista partnerów): z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz światem mediów (po 0,5 pkt. za współpracę z każdym z wymienionych sektorów) (0-2 pkt.),
  7. wyczerpujący opis grup/y docelowych/ej (0-1 pkt.),
  8. koszty projektu, zasadność i klarowność wydatków zamieszczonych w budżecie, wysokość wkładu własnego (0 – 2 pkt.),
  9. ocena autorska członka Komisji (0 – 3 pkt.),

  Dodatkowych informacji udziela:
  Agata Skalec-Ruczyńska, tel. 519 511 500, mail: agata.skalec@pl.ey.com  

  Serdecznie zapraszamy!