Fundacja EY - Promowanie rodzicielstwa zastępczego

Promowanie rodzicielstwa zastępczego

„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna” V edycja konkursu grantowego

O KONKURSIE

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów dotyczących motywacji, roli i przywilejów opiekunów zastępczych oraz dzieci pod ich opieką. Ze względu na to rodziny zastępcze nie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony przedstawicieli społeczności lokalnej.

W celu odpowiedzi na wyżej zidentyfikowane wyzwanie Fundacja EY organizuje V edycję konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczne”. Celem konkursu jest organizacja kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego w społeczności lokalnej.

Termin „kampania społeczna” definiuje się jako zestaw różnych działań, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec rodzicielstwa zastępczego. Kampania społeczna może stosować narzędzia i techniki reklamowe oraz Public Relations. Pierwsze z nich - działania reklamowe - służą budowaniu zasięgu (dotarcie do jak największej liczby ludzi z grupy docelowej), natomiast działania PR mają na celu pogłębienie tematu i budowanie relacji z odbiorcami kampanii (spotkania, warsztaty, seminaria, publikacje).

W ramach konkursu należy określić następujące elementy kampanii społecznej: jej cel, grupy docelowe, hasło i główny przekaz, jak również kanały dotarcia do odbiorców.

Doskonale wiemy, że wielu z Państwa nigdy nie zajmowało się projektowaniem kampanii społecznych. Aby ułatwić jej projektowanie przygotowaliśmy dla Państwa krótki manual, który mamy nadzieję wesprze Państwa i zainspiruje do działań!

Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe tj. PCPR, Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nich przyjęte.

I.  ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz pobranie i wypełnienie Wniosku Konkursowego wraz z wykazem załączników.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 2 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00 następujące dokumenty:

 •  elektroniczną wersję wniosku aplikacyjnego (w formacie pdf. interaktywnego bez podpisów) i skan podpisanego wniosku na adres: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com – z tytułem wiadomości: DRZ_nazwa wnioskującego z podaniem miejscowości. Telefonicznie należy potwierdzić jego otrzymanie przez Fundację EY (tel. 797 974 234) pozostałe załączniki (zgodnie z wykazem, który znajduje się na końcu wniosku)

II. TERMINY

 • Zgłoszenia

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie od 26 lutego 2024 do 2 kwietnia 2024 do godziny 12:00 (data wpłynięcia e-mailem dokumentów do Fundacji)

 • Ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 kwietnia 2024 r. 
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.ey.com/PL/fundacja

III. DODATKOWE INFORMACJE

Łączna pula do rozdysponowania w ramach konkursu to 60 000 złotych. Wysokość maksymalna jednostkowego dofinansowania wynosi 10 000 złotych. Wkład własny wnioskodawcy (finansowy, merytoryczny i rzeczowy) musi wynosić co najmniej 10% wartości projektu. 

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na: pokrycie kosztów już zrealizowanych działań i inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii politycznych oraz organizacji nie mających związku z rodzinną opieką zastępczą; koszty bieżącego zarządzania organizacją oraz koszty zatrudnienia pracowników.

Członkowie Komisji będą oceniali nadesłane wnioski w oparciu o następujące kryteria:

 • adekwatność podejmowanych działań do celów Konkursu (0 – 2 pkt.),
 • jakość przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozy obecnego stanu wizerunku rodzicielstwa zastępczego (0 - 1 pkt.),
 • adekwatność przekazu kampanii społecznej do zdiagnozowanego wizerunku rodzicielstwa zastępczego oraz barier i zachęt do podjęcia  się roli opiekuna zastępczego (0-2 pkt.),
 • treść kampanii społecznej (pomysł, kreatywność; innowacyjność dotycząca hasła i przekazu kampanii) (0 – 5 pkt.),
 • stopień zróżnicowania form/kanałów dotarcia z przekazem kampanii do grup/y docelowych/ej (0-2 pkt.),
 • współpraca międzysektorowa (lista partnerów): z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz światem mediów (po 0,5 pkt. za współpracę z każdym z wymienionych sektorów) (0-2 pkt.),
 • wyczerpujący opis grup/y docelowych/ej (0-1 pkt.),
 • koszty projektu, zasadność i klarowność wydatków zamieszczonych w budżecie, wysokość wkładu własnego (0 – 2 pkt.),
 • dotychczasowe dofinansowanie w ramach konkursu "DRZ - kampania społeczna (0 - jak wnioskodawca otrzymał już dofinansowanie, 1 - kiedy do tej pory nie otrzymał dofinansowania na kampanię społeczną)
 • ocena autorska członka Komisji (0 – 3 pkt.),poprawność formalna wniosku (0-2 pkt.) – punkty od organizatora,
 • jakość (innowacyjność, spójność) planowanych działań w perspektywie całego konkursu - ocena organizatora (0-3 pkt)

Dodatkowych informacji udziela:
Karolina Gadalska-Karwacka, tel. 797 974 234, mail: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt