Fundacja EY - Rodzice

Rodzice - edukacja i wsparcie

Nasze projekty kierujemy nie tylko w stronę dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych, ale również ich opiekunów – rodziców zastępczych. Organizujemy szkolenia, spotkania i wydarzenia, których celem jest wsparcie opiekunów w realizacji zadania i misji, której się podjęli.

Projekt „Wsparcie koordynatora – szkolenia dla koordynatorów RPZ”

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji koordynatorów i zapewnienie w ten sposób lepszego systemu wsparcia dla rodzinnych podmiotów pieczy zastępczej – opiekunów i podopiecznych.

Dedykowany jest wszystkim osobom ze strony ORPZ – koordynatorom i specjalistom pracującym z rodzinami zastępczymi, w tym osobom pracującym merytorycznie z opiekunami zastępczymi i dziećmi pozostającymi pod ich opieką.

W jego ramach organizujemy cykl szkoleń, które odbywają się raz w miesiącu w Warszawie. Tematyka szkoleń wynika z potrzeb zgłaszanych przez koordynatorów i jest naszą odpowiedzią na nie. Informacje o bieżących szkoleniach można znaleźć na naszym Fanpage https://www.facebook.com/EY.Fundacja

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla uczestnika – finansujemy wynagrodzenie trenera, catering oraz wynajem sali.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Marceliną Cieślak: marcelina.cieslak@pl.ey.com

Vademecum prawne opiekuna zastępczego

Fundacja EY we współpracy z Aleksandrą Nawrocką – zawodową opiekunką zastępczą i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  stworzyła Vademecum prawne  opiekuna zastępczego – przewodnik po prawie dla rodziców zastępczych, który  przedstawia aspekty prawne w sposób klarowny, aby każdy zainteresowany mógł zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami. 

Staraliśmy się zawrzeć w nim przydatne informacje zarówno dla tych, którzy pełnią już rolę rodziny zastępczej i dla tych, w których myśl o rodzicielstwie zastępczym dopiero kiełkuje. Vademecum przybliża prawa i obowiązki opiekunów zastępczych wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak i innych aktów prawnych, tj. Kodeks Pracy czy ustawa o świadczeniach rodzinnych. Uzupełnieniem treści publikacji jest zbiór wzorów pism procesowych.

Zapraszamy do lektury i dzielenia się publikacją z innymi rodzinami zastępczymi. W celu pobrania publikacji proszę kliknąć w guzik poniżej.

Vademecum prawne opiekuna zastępczego - pobierz

Akademia Świadomego Rodzica 

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. 

Naszym celem jest wsparcie rodzin i opiekunów zastępczych tak, aby byli przygotowywani do wychowywania dzieci z dużym bagażem życiowych doświadczeń.

Akademia Świadomego Rodzica pozwala zauważyć co jest najistotniejsze w byciu rodzicem/opiekunem zastępczym. Podpowiadamy, jak być autentycznym rodzicem ze swoimi własnymi doświadczeniami i przekonaniami. W ramach projektu przyglądamy się stylom wychowania i podpowiadamy jak stać się dobrym rodzicem i wychowawcą dla dziecka ze względu na jego styl więzi (z psychologii rozwoju człowieka). 

Projekt ma na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych m.in. poprzez wskazywanie ich mocnych stron, czy przećwiczyć nowo poznane umiejętności wychowawcze. Oferujemy rodzicom rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem (w tym przypadku z dzieckiem z trudna historią własną).

Projekt Akademii Świadomego Rodzica składa się z trzech elementów:

  • Treningi (trzy razy po pięć dni, w tym trening interpersonalny i intrapsychiczny)
  • Zjazdy tematyczne (weekendowe spotkania szkoleniowe, zakres tematyczny dostępny w ulotce)
  • Superwizja (oferta dla rodziców, którzy chcą kontynuować edukację)

Koszty:

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY (koszty organizacyjne, wynajęcie lokali, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców)

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty wyżywienia w czasie trwania treningów (500 zł/os za 5 dni płacone bezpośrednio do hotelu) oraz noclegi w czasie zjazdów weekendowych (zazwyczaj uczestnicy wynajmują wspólnie pokoje lub się umawiają prywatnie na noclegi). 

Informacje organizacyjne:

Rekrutacja do Akademii Świadomego Rodzica trwa do 30 września 2022r r. Zjazdy i warsztaty startują w październiku 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy opis projektu (ulotka o projekcie) z opisem procedury rekrutacyjnej jest do pobrania na dole tej strony.

„Zrozumieć dziecko” to cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach cyklu „Zrozumieć dziecko” organizujemy warsztaty dla opiekunów dotyczące najbardziej istotnych dla nich kwestii związanych z wychowywaniem przyjętych dzieci. Tematyka spotkań jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich problemy, z którymi się borykają.

Wyniki Konkursu „Zrozumieć Dziecko – lokalnie 2022”

Konkurs „Zrozumieć dziecko – lokalnie” Fundacji EY na sfinansowanie szkoleń dla opiekunów zastępczych lub koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej skierowany był do organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu całej Polski. 

Cel Konkursu to organizacja jednodniowych szkoleń, dla opiekunów zastępczych lub koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu lub kilku powiatów, z trenerami rekomendowanymi i finansowanymi przez Fundację EY. Szkolenia służyć mają pogłębieniu wiedzy uczestników, wzrostowi ich świadomości oraz uzyskaniu nowych umiejętności.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem - wpłynęły aż 44 wnioski z 33 instytucji!

Nadesłane wnioski oceniane były w oparciu o następujące kryteria:

  • jakość przeprowadzonej przez wnioskodawcę diagnozy potrzeb szkoleniowych grup docelowych (opiekunowie zastępczy/koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (0 - 1 pkt.),
  • uzasadnienie doboru tematu szkolenia dla grup docelowych (0-1 pkt.),
  • klarowność i szczegółowość szacowanych kosztów w ramach wkładu własnego wnioskodawcy (0 – 1 pkt.),
  • dotychczasowe korzystanie wnioskodawcy z dofinansowania ze środków Fundacji EY (pierwszeństwo mają podmioty, które jeszcze nie korzystały ze środków FEY w ramach programu „Zrozumieć Dziecko – lokalnie) (0-1 pkt.),
  • współpraca między powiatowa (między organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej) dla zapewnienia wymaganej liczebności grupy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (0-1 pkt.) (kryterium dotyczyło tylko szkoleń dla koordynatorów)

Finalnie dofinansowanie otrzymało 18 organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu całej Polski.

Decyzją Zarządu pierwszeństwo w dofinansowaniu otrzymały wnioski dotyczące szkoleń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (7 wniosków) jako grupy często niezaopiekowanej w systemie. Zależy nam na integracji pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej z różnych powiatów, wszyscy laureaci spełnili ten warunek.

Dofinansowanie uzyskało też 12 wnioskodawców na organizacje szkoleń dla opiekunów zastępczych.

Poniżej znajdą Państwo dwie listy rankingowe – oddzielnie - dotyczące szkoleń dla opiekunów zastępczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Terminy szkoleń będą już indywidualnie ustalane między szkoleniowcem, a zwycięskimi wnioskodawcami.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Pokaż załączniki

  • Ranking wniosków konkursowych dla koordynatorów pieczy zastępczej 2022

Pokaż załączniki

  • Ranking wniosków konkursowych dla rodzin zastępczych 2022

Druga edycja konkursu „Zrozumieć dziecko – lokalnie” Fundacji EY na sfinansowanie szkoleń dla opiekunów zastępczych lub koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Fundacja EY od kilkunastu lat prowadzi projekt szkoleń „Zrozumieć dziecko” dla opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej. Co miesiąc w naszej siedzibie w Warszawie gościmy rodziców zastępczych z całej Polski i zajmujemy się tematami bliskimi tej grupie: traumą, FAS, teorią przywiązania, tożsamością dzieci przyjętych, wypaleniem zawodowym opiekunów. Udało nam się zbudować listę specjalistów wspierających rodziców zastępczych i dzieci umieszczone w ich rodzinach.

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie z terenu całej Polski, w zeszłym roku rozszerzyliśmy realizację projektu szkoleń na cały kraj oraz powiększyliśmy zakres szkoleń o grupę koordynatorów pieczy zastępczej.

Konkursie „Zrozumieć Dziecko – lokalnie” mogą wziąć udział organizatorzy pieczy zastępczej z całej Polski i uzyskać finansowanie wynagrodzenia rekomendowanych przez nas szkoleniowców („Lista szkoleniowców wraz z  tematami szkoleń”).

Celem Konkursu jest organizacja jednodniowych szkoleń, dla opiekunów zastępczych lub koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu lub kilku powiatów, z trenerami rekomendowanymi i finansowanymi przez Fundację EY. Szkolenia służyć mają pogłębieniu wiedzy uczestników, wzrostowi ich świadomości oraz uzyskaniu nowych umiejętności.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia sali na szkolenie oraz cateringu w jego ramach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i przesłania swojego zgłoszenia - Formularz do 18 listopada 2022 r.  na adres: karolina.gadalska-karwacka@pl.ey.com i agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com i 

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu „Zrozumieć Dziecko – lokalnie”.

Lista laureatów konkursu ogłoszona zostanie na naszej stronie internetowej do dnia 30 listopada.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt