5 min. czytania 13 cze 2022

Szósty pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji

Autor Igor Schwenk

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Associate, Manager

Igor Schwenk jest adwokatem i Managerem w kancelarii EY Law.

5 min. czytania 13 cze 2022
Powiązane tematy Doradztwo prawne
3 czerwca 2022 r. Unia Europejska przyjęła szósty pakiet sankcji wobec Rosji. Głównym jego celem jest ograniczenie zysków z handlu ropą (oraz niektórymi produktami ropopochodnymi) dla rosyjskiego budżetu.

Rozszerzono także katalog banków odciętych od systemu płatności SWIFT, produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz nałożono kolejne sankcje indywidualne na osoby fizyczne i prawne odpowiedzialne lub związane z wydarzeniami w Buczy i Mariupolu. Dodatkowo zawieszono działalność na terenie UE kolejnych rosyjskich nadawców państwowych rozpowszechniających rosyjskie treści propagandowe.

1. Sankcje indywidualne

Tak jak w przypadku poprzednich pakietów sankcji wykazy podmiotów objętych sankcjami zostały rozszerzone o kolejne 65 osób fizycznych, których działania, produkty lub technologie odegrały kluczową rolę w rosyjskiej inwazji, w szczególności w zdarzeniach w Buczy i Mariupolu, jak również osoby popierające wojnę, przedsiębiorcy oraz rodziny oligarchów i urzędników rosyjskich, a także 18 osób prawnych, tj. podmiotów z sektora obronnego.

Łącznie na liście obejmującej osoby fizyczne umieszczono 1175 osoby, natomiast na liście osób prawnych sankcjami objęto 101 podmiotów. 

2. Zakaz zakupu ropy naftowej i gazu ziemnego

W ramach szóstego pakietu sankcji podjęto decyzję o odejściu od rosyjskiej ropy naftowej. Ograniczenia dotyczą zakupu, importu, a także transferu ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych z Rosji do UE. Zakazano także świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej lub też wszelkich innych usług związanych z ropą lub produktami ropopochodnymi.

Zakazano również transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, z Rosji lub przez Rosję, do UE.

WAŻNE! Ograniczenia dotyczące zakupu ropy naftowej zaczną obowiązywać w terminie: 

 • sześciu miesięcy w przypadku ropy naftowej, oraz 
 • ośmiu miesięcy w przypadku innych produktów ropopochodnych. 

Niektóre z krajów wspólnoty zostały wyłączone z przyjętych ograniczeń, jak np. Bułgaria w zakresie importu ropy naftowej drogą morską, czy Chorwacja w zakresie importu próżniowego oleju napędowego.

3. Sankcje sektorowe

Wprowadzono także kolejne ograniczenia dla podmiotów z rosyjskiej i białoruskiej gospodarki obejmujące:

a) Sektor finansowy

Kolejne trzy rosyjskie bank, tj.: (i) Sbierbank, (ii) Moskiewski Bank Kredytowy, (iii) Rosyjski Bank Rolny, a także Białorusku Bank Rozwoju i Odbudowy, zostały odłączone od systemu SWIFT.

Zakazano także świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych na rzecz podmiotów wskazanych w załączniku oraz jakichkolwiek ich spółek zależnych mających siedzibę w Rosji, w których posiadają one ponad 50% udziałów, bezpośrednio lub pośrednio.

b) Sektor technologiczny i przemysłowy

Poza rozszerzeniem listy rosyjskich oraz białoruskich osób i podmiotów (głównie z sektora przemysłowego) objętych ograniczeniami w zakresie sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania wprowadzono ograniczenia eksportu produktów, które mogą mieć zastosowanie w procesie produkcji broni chemicznej, a tym samym do rozwoju technologicznego w rosyjskim sektorze obronności i bezpieczeństwa.

Zakazano nabywania i dostawy towarów wskazanych w załącznikach, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji, a także świadczenia usług pomocy technicznej lub udzielania na ten cel finansowania. Są to w szczególności substancje chemiczne np. (i) chlorek potasu, (ii) fosforyny, (iii) fenole, (iv) polimery propyleny oraz związki chemiczne, tj. (i) aceton, (ii) acetylen, (iii) siarka, (iv) kwas migdałowy, (v) metanol. Jednak wśród towarów objętych zakazem znajdują się także np.: (i) nawozy mineralne lub chemiczne, (ii) drewno i węgiel drzewny, (iii) artykuły z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, (iv) szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego.

c) Sektor mediowy

Zawieszono możliwość prowadzenia działalności trzech rosyjskich nadawców państwowych na terenie UE. Podmioty (i) Rossija RTR / RTR Płanieta, (ii) Rossija 24 / Russia 24 oraz (iii) TV Centre International, zostały uznane za wykorzystywane przez rosyjski rząd do manipulowania informacjami i rozpowszechniania dezinformacji. Działalność ww. podmiotów została ograniczona do działalności innej niż nadawcza, np. wywiadów oraz badań.

d) Sektor doradczy

Zakazano świadczenia pośrednio lub bezpośrednio usług rachunkowych, audytowych, księgowych, doradztwa podatkowego, biznesowego, a także w zakresie zarządzania oraz usług PR na rzecz:

 • rządu Rosji; lub
 • osób prawnych podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

WAŻNE! Wskazane zakazy nie mają zastosowania do 5 lipca 2022 r. pod warunkiem, że umowy zawarto przed dniem 4 czerwca 2022 r. Co więcej, sankcje nie dotyczą spółek córek grup kapitałowych z siedzibą na terenie UE funkcjonujących na terenie Rosji. Ponadto, dopuszczalne jest świadczenie usług niezbędnych do wykonywania prawa do obrony przed sądem oraz prawa do skutecznego środka prawnego. Dopuszczalne jest także uzyskanie zwolnienia z sankcji ze względów humanitarnych lub działań na potrzeby społeczeństwa obywatelskiego.

4. Rozszerzenie zakresu przepisów karnych za naruszenie sankcji

Dotychczas każdy z krajów wspólnoty był zobowiązany do wprowadzenia w swoim porządku prawnym przepisów penalizujących działania naruszające sankcje. Dodatkowo dyspozycja została rozszerzona o:

 • konieczność „stosowania wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia ich stosowania”, a także
 • wprowadzenie środków konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.

Polski ustawodawca ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wprowadził postanowienie, że osoba odpowiedzialna za transakcję (członek zarządu, a także pracownik) podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 a sąd może orzec przepadek towarów; zaś za naruszenie przepisów polskiej ustawy przewidziano sankcję administracyjną w wysokości do 20 mln zł. Wydaje się więc, że polska ustawa będzie wymagała nowelizacji w zakresie konfiskaty dochodów pochodzących z naruszeń.

Podmiot, który dopuścił się naruszenia sankcji naraża się także na istotne szkody reputacyjne - zarówno po stronie mediów, jak i swoich kontrahentów czy konsumentów.

5. Jakie działania należy podjąć?

Pięć pakietów sankcji nałożonych dotychczas w związku z agresją Rosji na Ukrainę spowodowało szereg wyzwań dla przedsiębiorców i wymusiło podjęcie licznych działań majach ograniczyć możliwość naruszenia sankcji i wykazać dochowanie należytej staranności, w szczególności:

 • przeszkolenie osób odpowiedzialnych za zawieranie transakcji w celu ochrony ich przed ewentualną odpowiedzialności karną;
 • dokonanie przeglądu istniejących polityk i procedur weryfikacji kontrahentów, a w razie ich braku dokonanie wdrożenia;
 • zweryfikowanie listy kontrahentów (pośrednich i bezpośrednich) oraz łańcuchów dostaw;
 • zidentyfikowanie towarów/usług, które mogą podlegać ograniczeniom;
 • dokonanie przeglądu umów oraz wzorców umownych, w szczególności w zakresie klauzul pod kątem wprowadzanych sankcji.

Kolejny, szósty pakiet sankcji wymusi weryfikację i uzupełnienie dotychczas wdrożonych rozwiązań.

 

Ryzyka dla polskich przedsiębiorców

Nowo nałożone sankcje gospodarcze mogą mieć istotny wpływ na polskie przedsiębiorstwa, które prowadzą handel z Rosją, Białorusią, a także Ukrainą. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy transakcje odbywają się bezpośrednio, ale także pośrednio – poprzez łańcuch dostaw czy specyfikę danych usług lub materiałów. Ponadto planowane wprowadzenie przepisów karnych może stanowić sygnał dla polskich przedsiębiorców, że działanie zgodnie z nakładanymi sankcjami i świadomość ich nałożenia są kluczowe dla kontynuowania działalności gospodarczej. 

Polscy przedsiębiorcy korzystający z funkcjonujących łańcuchów dostaw powinni zwrócić szczególną uwagę na ryzyko nieumyślnego naruszenia sankcji gospodarczych, które może skutkować dotkliwymi konsekwencjami, w tym także reputacyjnymi. Aby właściwie ograniczyć wskazane potencjalne ryzyka należy rozważyć wprowadzenie działań (opisanych we wcześniejszej części artykułu) bez zbędnej zwłoki, a także na bieżąco weryfikować zmieniający się porządek prawny.

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Unia Europejska przyjęła szósty pakiet sankcji wobec Rosji. Kolejne ograniczenia jeszcze bardziej wpłyną na możliwość finansowania działań wojennych w Ukrainie. Sankcje zostały także wymierzone w sektory gospodarki rosyjskiej oraz osoby fizyczne i prawne pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w konflikt.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Igor Schwenk

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Associate, Manager

Igor Schwenk jest adwokatem i Managerem w kancelarii EY Law.

Powiązane tematy Doradztwo prawne
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)