Oświadczenie prawne

  1. O EY
  2. Strona internetowa „ey.com”
  3. Ograniczenie odpowiedzialności

 

 

1. O EY

EY jest globalnym liderem w obszarze usług audytowych, podatkowych, transakcyjnych i usług doradztwa. Nasza wiedza i jakość naszych usług pomagają budować zaufanie do rynków kapitałowych i gospodarek w różnych krajach na całym świecie. Kształcimy wybitnych liderów, którzy łączą swoje wysiłki w dążeniu do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom wszystkich naszych interesariuszy. Wykonując to zadanie odgrywamy główną rolę w budowaniu lepszego świata – dla nas, naszych klientów i naszych społeczności.

W niniejszej nocie prawnej „EY” oznacza organizację globalną Firm Członkowskich Ernst & Young Global Limited („EYG”), z których każda stanowi odrębny podmiot prawny. EYG, spółka brytyjska z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości gwarancji, nie świadczy usług na rzecz klientów.

Sieć EY jest podzielona na trzy obszary: Ameryki, EMEIA oraz Azja i Pacyfik.

Ameryka Północna i Ameryka Łacińska
Firmy Członkowskie EYG działające w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej oraz Ernst & Young (Israel) Ltd. (dalej „Firmy z obszaru obu Ameryk”), stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne, które należą bezpośrednio lub pośrednio  do Ernst & Young Americas LLC.

Ernst & Young Americas LLC to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Delaware, której zadaniem jest koordynowanie działalności Firm z obszaru obu Ameryk. Firma ta nie świadczy usług doradztwa na rzecz klientów, ani nie jest częścią zespołów realizujących projekty dla klientów. Ernst & Young Americas LLC sprawuje nadzór nad implementacją regulaminów EYG w  Firmach z obszaru obu Ameryk i ułatwia współpracę między nimi, jednak nie sprawuje kontroli, ani zarządu, a ponadto nie posiada udziałów w którejkolwiek z Firm z obszaru obu Ameryk. Ernst & Young Americas LLC nie jest przedstawicielem jakiejkolwiek Firmy z obszaru obu Ameryk, ani też nie posiada pełnomocnictwa do reprezentowania lub zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek z nich. Żadna z Firm z obszaru obu Ameryk nie jest przedstawicielem Ernst & Young Americas LLC, ani też nie jest uprawniona do reprezentowania, ani zaciągania zobowiązań w imieniu Ernst & Young Americas LLC w jakikolwiek sposób.

EMEIA
Firmy członkowskie EYG działające w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i Afryce ("Firmy EMEIA") są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi i są częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, członkami Ernst & Young EMEIA Limited.

Ernst & Young EMEIA Limited jest spółką angielską z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości gwarancji i jest głównym podmiotem zarządzającym EMEIA dla Firm z obszaru EMEIA. Ernst & Young EMEIA Limited nie prowadzi jakiejkolwiek działalności handlowej, ani innego typu działalności dochodowej i zgodnie z jej statutem nie może świadczyć usług doradztwa, w związku z czym nie uczestniczy w realizacji projektów dla klientów. Ponadto, mimo iż ułatwia koordynowanie [działalności] tych firm i współpracę między nimi, Ernst & Young EMEIA Limited nie sprawuje kontroli, ani zarządu, a ponadto nie posiada udziałów w którejkolwiek z Firm z obszaru EMEIA. Ernst & Young EMEIA Limited nie jest przedstawicielem jakiejkolwiek Firmy z obszaru EMEIA, ani też nie posiada pełnomocnictwa do reprezentowania lub zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek z nich, a żadna z Firm z obszaru EMEIA nie jest przedstawicielem Ernst & Young EMEIA Limited, ani też nie jest uprawniona do reprezentowania, ani zaciągania zobowiązań w imieniu Ernst & Young EMEIA Limited.  

EY Europe SCRL jest belgijską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, członkiem EYG i podmiotem dominującym w stosunku do niektórych firm EMEIA w Europie. Ernst & Young Europe LLP jest angielską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, członkiem EYG i Ernst & Young EMEIA Limited oraz podmiotem dominującym w stosunku do niektórych innych firm z regionu EMEIA w Europie. Ani EY Europe SCRL, ani Ernst & Young Europe LLP nie świadczą profesjonalnych usług ani nie uczestniczą w realizacji zleceń klientów. Mimo, że każdy z nich jest podmiotem dominującym w stosunku do niektórych Firm EMEIA, ani EY Europe SCRL ani Ernst & Young Europe LLP nie działają jako agent ani nie mają żadnego upoważnienia do reprezentowania lub wiązania jakiejkolwiek Firmy EMEIA lub Ernst & Young EMEIA Limited, a także ani Ernst & Young EMEIA Limited ani żadna Firma EMEIA nie działa jako agent ani nie ma żadnego upoważnienia do reprezentowania lub wiązania EY Europe SCRL lub Ernst & Young Europe LLP.

Region Azji i Pacyfiku
Firmy członkowskie EYG działające w regionie Azji i Pacyfiku (“Firmy z obszaru Azji i Pacyfiku”) stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne i należą lub będą należały bezpośrednio lub pośrednio do Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

Ernst & Young Asia-Pacific Limited jest spółką z siedzibą w Hong Kongu z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości gwarancji i jest głównym podmiotem zarządzającym w regionie Azji i Pacyfiku dla Firm z obszaru Azji i Pacyfiku. Ernst & Young Asia-Pacific Limited nie prowadzi jakiejkolwiek działalności handlowej, ani innego typu działalności dochodowej i zgodnie z jej statutem nie może świadczyć usług doradztwa, w związku z czym nie uczestniczy w realizacji projektów dla klientów. Ponadto, mimo iż ułatwia koordynowanie [działalności] tych firm i współpracę między nimi, Ernst & Young Asia-Pacific Limited nie sprawuje kontroli, ani zarządu, a ponadto nie posiada udziałów w żadnej z Firm z obszaru Azji i Pacyfiku. Ernst & Young Asia-Pacific Limited nie jest przedstawicielem jakiejkolwiek Firmy z obszaru Azji i Pacyfiku, ani też nie posiada pełnomocnictwa do reprezentowania lub zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek z nich, a żadna z Firm z obszaru Azji i Pacyfiku nie jest przedstawicielem Ernst & Young Asia-Pacific Limited, ani też nie jest uprawniona do reprezentowania, ani zaciągania zobowiązań w imieniu Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

 

 

2. Strona internetowa "ey.com"

Strona internetowa „ey.com” („strona”) zawiera treści globalne dotyczące działalności i operacji międzynarodowych EY oraz treści poszczególnych krajów dotyczące działalności i operacji lokalnych danej firmy członkowskiej.

Właścicielem i administratorem treści globalnych na stronie jest EYGM Limited („EYGM"). EYGM Limited to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana na Bahamach oraz członek EYG. EYGM jest centralnym podmiotem koordynującym i nie świadczy usług dla klientów.  

Poszczególne lokalne firmy członkowskie są właścicielami i administratorami treści lokalnych na poszczególnych stronach krajowych.

 

 

3. Ograniczenie odpowiedzialności

Korzystając ze strony użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków określonych niżej. Celem informacji zamieszczonych na stronie jest przekazanie użytkownikom ogólnej wiedzy na temat spraw, jakie mogą oni uznać za istotne. Dokładamy wszelkich starań, by przedstawione informacje były aktualne i rzetelne, jednak nie możemy wykluczyć ryzyka wystąpienia błędów. Ponadto strona może zawierać odnośniki do określonych ustaw i rozporządzeń, które mogą być nowelizowane i stąd ich wykładnia powinna być ograniczona do konkretnych okoliczności.

EY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB BRAKÓW W TREŚCIACH ZAWARTYCH NA STRONIE.

Całość treści na stronie i wszelkie usługi świadczone za jej pośrednictwem są świadczone zgodnie z zasadą „as is”, tj. bez gwarancji kompletności, rzetelności lub terminowości oraz bez oświadczeń, gwarancji lub innych warunków umownych jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych wprost lub dorozumianych. EY nie oświadcza, ani nie gwarantuje, że niniejsza strona, różne usługi świadczone za jej pośrednictwem i/ lub wszelkie informacje, oprogramowanie lub inne materiały pobrane ze strony będą dokładne, aktualne, kompletne, bez błędów i bez braków lub też że nie będą zawierały wirusów, ani innych elementów szkodliwych.

W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM W STOSOWNYCH PRZEPISACH PRAWA, EY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA I KAŻDEJ INNEJ OSOBY W ODNIESIENIU DO TREŚCI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE I WSZELKICH USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM, W ŚWIETLE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI OGÓLNEJ LUB W ZWIĄZKU Z ZANIEDBANIEM LUB NA INNEJ PODSTAWIE ORAZ W ODNIESIENIU DO SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, DODATKOWYCH LUB SZKÓD O PODOBNYM CHARAKTERZE, NAWET JEŚLI SPÓŁKA EY ZOSTAŁA POINFORMOWANA, WIEDZIAŁA LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD.  

Informacje zawarte na stronie nie powinny być interpretowane jako profesjonalna porada, ani usługa prawna, podatkowa, księgowa lub jakiegokolwiek innego rodzaju. Użytkownik powinien zwrócić się do EY lub innego profesjonalnego doradcy posiadającego wiedzę na temat konkretnej sytuacji faktycznej użytkownika w celu uzyskania porady dotyczącej konkretnych zagadnień podatkowych lub innego rodzaju przed podjęciem decyzji. Użytkownik nie powinien wysyłać do jakiejkolwiek firmy członkowskiej EY żadnych informacji poufnych przed otrzymaniem od danej firmy zgody na wykonywanie zleconych usług.

Materiały RSS (RSS Feeds), podcasty i aktualizacje emailowe – Warunki korzystania
Materiały RSS, podcasty i aktualizacje emailowe to bezpłatne usługi oferowane przez niektóre firmy członkowskie EY do osób fizycznych do użytku prywatnego (niekomercyjnego). RSS feed to forma, w jakiej EY oferuje nagłówki, streszczenia i linki do artykułów (XML) osobom korzystającym z czytników lub agregatorów RSS. Podcast to program audio, który osoby fizyczne mogą subskrybować. EY udostępnia podcasty osobom fizycznym do użytku osobistego. Agregatory RSS, podcasty i aktualizacje emailowe mogą włączać materiały EY do swoich katalogów, tak by były one dostępne dla osób korzystających z agregatora. Każdy inny rodzaj wykorzystania - w tym kopiowanie, powielanie, ponowna publikacja, wgrywanie, przesyłanie, transmitowanie lub dystrybuowanie materiałów lub podcastów EY w jakikolwiek sposób przy użyciu jakichkolwiek środków - jest zabroniony.

EY zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania materiałów, podcastów i aktualizacji emailowych w dowolnym momencie. Wszelkie treści, grafika i logotypy zawarte w materiale RSS, podcastach i aktualizacjach emailowych EY stanowią własność EYGN Limited („EYGN”), który to podmiot zastrzega sobie wszelkie związane z tym prawa. EYGN jest członkiem EYG i centralnym podmiotem koordynującym, który nie świadczy usług na rzecz klientów.

Linki
Użytkownik może przesyłać linki do strony pod warunkiem, że link nie zawiera:

  • nieuprawnionego wykorzystania logo EY,
  • nieprawdziwego stwierdzenia (sformułowanego wprost lub dorozumianego), zgodnie z którym EY lub inna lokalna firma członkowska (firmy członkowskie),
  • framingu lub zamieszczania jakichkolwiek stron ze strony EY, ani
  • innego naruszenia znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej EY.

EY nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie za treść, rzetelność, ani bezpieczeństwo jakichkolwiek stron internetowych linkowanych (za pośrednictwem hiperłącza lub w inny sposób) do strony EY.

Niektóre linki na stronie odsyłają do serwerów administrowanych przez osoby fizyczne lub organizacje, nad którymi EY nie ma kontroli. EY nie wydaje żadnych oświadczeń, ani gwarancji dotyczących rzetelności lub jakiegokolwiek innego aspektu danych zawartych na tych serwerach. Link do strony internetowej podmiotu trzeciego nie powinien być interpretowany jako wyrażenie aprobaty przez EY lub wymieniony podmiot trzeci odnośnie do drugiej strony lub jej produktów i usług.

Informacja o prawach autorskich

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały w globalnej części Witryny są chronione prawami autorskimi © EYGM Limited, a na stronach poszczególnych krajów, materiały lokalne są chronione prawami autorskimi © odpowiednich firm członkowskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część materiałów na tej stronie, w tym, ale nie tylko, tekst, grafika i kod html, nie może być powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody EYGM lub, w odniesieniu do lokalnych treści na stronie danego kraju, pisemnej zgody odpowiedniej firmy członkowskiej. 

„EY” i symbol graficzny EY są znakami, które zostały zarejestrowane lub w odniesieniu do których złożono wnioski o rejestrację w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych w USA lub innych urzędach patentowych na całym świecie.

Kodeks Nadzoru Firmy Audytorskiej
EY z zadowoleniem przyjmuje publikację brytyjskiego Kodeksu Nadzoru Firmy Audytorskiej. Wydany przez brytyjską Radę Sprawozdawczości Finansowej oraz Instytut Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii, Kodeks daje nam możliwość zwiększenia zaufania opinii publicznej do jakości naszej organizacji i świadczonych przez nas usług.