5 min. czytania 16 lis 2023
EY - Tokenizacja - czy to przyszłość rynku nieruchomości?

Tokenizacja - czy to przyszłość rynku nieruchomości?

Autor Tomasz Tondera

EY Polska, Strategia i Transakcje, Real Estate, M&A, Partner

Doświadczony doradca transakcyjny dla podmiotów z sektora nieruchomości. Oferuję proaktywne rozwiązania, które tworzą wartość dla moich klientów.

5 min. czytania 16 lis 2023
Powiązane tematy Nieruchomości Transakcje

Tokenizacja, pomimo szeregu wyzwań, ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób nabywania i sprzedawania aktywów trwałych, jakimi są nieruchomości. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain transakcje są bezpieczne i transparentne, a aktywa wykazują się wysoką dostępnością i płynnością. Tokenizacja wiąże się także z niższymi kosztami transakcyjnymi i prostymi zasadami dystrybucji dywidend w porównaniu z tradycyjnym sposobem nabywania czy sprzedawania nieruchomości.

Czym jest? Czy to kolejna odsłona kryptowaluty?

Tokenizacja. Temat tokenów i szerzej tokenizacji aktywów czy przepływów finansowych coraz częściej przewija się w środowisku finansowym. Zanim przejdę do praktycznych zastosowań tokenów na rynku nieruchomości, poświęcę kilka zdań przybliżeniu samej idei tokenizacji. 

Blockchain i tokenizacja

Dzięki kojarzonej najczęściej z rynkiem kryptowalut technologii blockchain, dysponujemy możliwością bezpiecznego, transparentnego i odpornego na nieautoryzowane zmiany, przechowywania rejestrów cyfrowych. Tokenizacja wykorzystuje tą technologię. Tokeny to zapisane w technologii blockchain cyfrowe odpowiedniki (często podzielonych na części) aktywów materialnych (np. dzieł sztuki, metali szlachetnych, papierów wartościowych czy nieruchomości) i niematerialnych (np. wizerunku, praw intelektualnych, strumienia pieniężnego). W przypadku aktywów trwałych każdy powstały w tym procesie token ma swoją reprezentację w fizycznym aktywie w świecie rzeczywistym. Same tokeny, dzięki cyfrowej naturze, umożliwiają szybki i bezpieczny obrót, oparty o tzw. smart contracts, czyli umowy zawierane automatycznie po spełnieniu określonych warunków. To natomiast pozwala na ograniczenie podmiotów niezbędnych do ich skutecznego zawarcia (banków, notariuszy, pośredników). Smart contract zapisany jako rejestr w technologii blockchain jest dostępny zdalnie z dowolnego miejsca, odporny na oszustwa i efektywny kosztowo. Rozwiązanie to znajduje szerokie zastosowanie w bankowości i ubezpieczeniach, przyczyniając się do wzrostu popularności i zaufania do tej technologii.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY.

Subskrybuj

Tokenizacja ma wiele zalet. Wymienię tylko niektóre z nich:

  1. dostępność i płynność – ponieważ token może odpowiadać własności niewielkiej części pierwotnego aktywa, jest dostępny dla dużo szerszego grona potencjalnych nabywców; transakcje mogą odbywać się w trybie 24/7 bez udziału notariusza czy instytucji rozliczeniowej; 
  2. niskie koszty transakcyjne (smart contracts) również przyczyniają się do popularyzacji tego rozwiązania;
  3. bezpieczeństwo i transparentność – informacja o własności, historycznych transakcjach jest przechowywana w ogólnodostępnych rejestrach co pozwala ograniczyć ryzyko oszustwa i sporów;
  4. dystrybucja dochodów lub dywidend – posiadacze tokenów mogą otrzymywać dywidendy lub inne strumienie pieniężne generowane przez pierwotne aktywo, będące podstawą do emisji tokenów.

Idea tokenizacji nie jest oczywiście pozbawiona wyzwań. Należy pamiętać o konieczności stosowania zaawansowanych zabezpieczeń właściwych dla danych wrażliwych. Osobną kategorią wyzwań są regulacje prawne, które nie nadążają za rozwojem technologii. 

Tokenizacja w nieruchomościach

Dzięki swym zaletom tokenizacja ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób nabywania i sprzedawania aktywów trwałych, jakimi są nieruchomości. Kluczowym aspektem, który może decydować o popularyzacji tokenów wśród inwestorów indywidualnych, jest fragmentacja pierwotnego aktywa, które podlega konwersji na zapis cyfrowy. W zależności od standardu, powierzchni czy lokalizacji, wartość biurowca, centrum handlowego czy nowoczesnego magazynu sięga kilkudziesięciu lub kilkuset milionów euro. Stanowi to istotną barierę wejścia dla mniejszych inwestorów. W przypadku tokenizacji prawo własności do jednego budynku może zostać podzielone na dowolną ilość jednostek, obniżając istotnie próg wejścia na ten rynek i czyniąc go dostępnym dla przeciętnego inwestora indywidualnego. Jeśli dodamy do tego brak konieczności wizyty u notariusza, rejestracji w księdze wieczystej czy wreszcie podatku od transakcji (VAT lub PCC) mamy gotowy przepis na sukces. To oczywiście spore uproszczenie.

Do pełnego sukcesu potrzebowalibyśmy implementacji technologii blockchain w centralnych rejestrach (księgi wieczyste, rejestry gruntów, rejestry akcjonariuszy) i rozwiązania smart contact w powszechnych rozliczeniach. Pamiętajmy, że z posiadaniem nieruchomości wiążą się nie tylko prawa (własności i do pobierania pożytków) ale również obowiązki (podatek od nieruchomości, koszty jej utrzymania i ubezpieczenia, odpowiedzialność cywilna i inne). Automatyzacja rozliczania przychodów i kosztów generowanych przez nieruchomość pozwoliłaby na pełne wykorzystanie technologii blockchain i idei tokenizacji.

Nie zrażajmy się jednak tymi wyzwaniami i nie traćmy z oczu korzyści jakie dla rynku nieruchomości może przynieść tokenizacja. Dzięki niej nieruchomości, uznawane za niepłynne i niedostępne dla inwestorów indywidualnych, mogłyby stać się atrakcyjną alternatywą do lokowania nawet niewielkich nadwyżek finansowych. Biorąc pod uwagę płynność i brak barier geograficznych tokeny mogłyby posłużyć do skomponowania zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, którego skład można szybko i przy niskich kosztach transakcyjnych dostosowywać do bieżącej koniunktory.

Istotnymi barierami rozwoju tej technologii są: (1) wciąż niska świadomość istnienia tej technologii wśród inwestorów indywidualnych, (2) nieufność powodowana brakiem wiedzy i skojarzeniami z rynkiem kryptowalut oraz (3) brak precyzyjnych regulacji, które podniosłyby poziom zaufania inwestorów i przyczyniłyby się do wzrostu popularności. W Stanach Zjednoczonych emisja tokenów podlega różnym regulacjom w zależności od tego czy są odpowiednikiem kapitału czy długu, do jak szerokiego grona inwestorów skierowana jest oferta czy jaka jest całkowita wartość oferty.   

Również Komisja Europejska dostrzega ograniczenia w rozwoju kryptoaktywów jakie niesie ze sobą brak ich uregulowania. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom we wrześniu 2020 roku KE opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)[1]). Jest to pierwsze podejście KE do zapewnienia prawnych ram funkcjonowania rynku i działających na nim podmiotów. W zamyśle dyrektywa powinna obejmować wszystkie te instrumenty inwestycyjne, które wymykają się regulacjom właściwym dla instrumentów finansowych (MiFID II).

Po długich konsultacjach European Securities and Markets Authority (ESMA) doprowadziła do wejścia w życie w czerwcu 2023 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rynków kryptoaktywów[2] .

Rozporządzenie to dotyczy podmiotów, które świadczą usługi związane z kryptoaktywami, tj. prowadzą platformy obrotu kryptoaktywami, wymiany kryptoaktywów na środki pieniężne lub inne kryptoaktywa, zapewniają przechowywanie kryptoaktywów i administrowanie nimi w imieniu klientów oraz świadczą usługi transferu kryptoaktywów w imieniu klientów. Druga kategoria takich usług obejmuje plasowanie kryptoaktywów, przyjmowanie lub przekazywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów, wykonywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów, świadczenie doradztwa w zakresie kryptoaktywów i zarządzanie portfelami kryptoaktywów.

Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tokeniazacji. Wszyscy uczestnicy polskiego rynku nieruchomości ubolewają nad brakiem naszego krajowego kapitału, który odgrywałby jakąkolwiek zauważalną rolę. W innych krajach regionu rodzimy kapitał rośnie w siłę, zyskuje na znaczeniu i pełni rolę stabilizującą, czego doświadczyliśmy w ostatnich kilku kwartałach. Winny jest brak odpowiednich regulacji dopuszczających funkcjonowanie REIT’ów czy efektywnych podatkowo funduszy, które dawałyby inwestorowi indywidualnemu możliwość inwestycji w nieruchomości alternatywną do kupna mieszkania przeznaczonego na wynajem. Tokenizacja z wszystkimi jej zaletami ma potencjał by tę niszę wypełnić.

 

W maju 2023r. działalność w Polsce rozpoczęła firma Crowder, która rozwija trzy platformy fintech: Crowder.PRO - platforma crowdlendingowa P2B oparta o nieruchomości; Crowdex.PRO - platforma do tokenizacji aktywów, w tym nieruchomości komercyjnych oraz obligacji dla małych i średnich firm; CrowdREIT - spółka dywidendowa o strukturze REIT, która będzie inwestowała w nieruchomości komercyjne. Przedstawiciele firmy deklarują, że jako pierwszy w Polsce uruchomią zagraniczny fundusz dywidendowy w formule real estate investment trust (REIT), inwestujący wyłącznie w polskie nieruchomości komercyjne, którego długofalowym celem będzie stworzenie portfela nieruchomości o wartości ponad 1 mld zł. Akcje spółki mają zostać wprowadzone na londyński „mały parkiet” (Alternative Investment Market) oraz na warszawski NEW Connect. Zyski z tych nieruchomości w postaci dywidendy mają być wypłacane bez obciążeń podatkowych (bez CIT oraz podatku u źródła pobieranego zazwyczaj z rynków zagranicznych tzw. withholding tax).

 

Podsumowanie

Rozwiązanie, jakim jest tokenizacja, ma potencjał do całkowitej transformacji sposobu, w jaki nabywamy i sprzedajemy trwałe aktywa, takie jak nieruchomości. Poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii blockchain, transakcje stają się bezpieczne i przejrzyste, a aktywa zyskują na dostępności i płynności. Tokenizacja przynosi również korzyści w postaci niższych kosztów transakcyjnych oraz prostszych zasad dystrybucji dywidend w porównaniu do tradycyjnych metod transakcji związanych z nieruchomościami.

Informacje

Autor Tomasz Tondera

EY Polska, Strategia i Transakcje, Real Estate, M&A, Partner

Doświadczony doradca transakcyjny dla podmiotów z sektora nieruchomości. Oferuję proaktywne rozwiązania, które tworzą wartość dla moich klientów.

Powiązane tematy Nieruchomości Transakcje
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)