4 min. czytania 28 maj 2024
dyrektywa Faster

Dyrektywa FASTER. Jest porozumienie dotyczące wprowadzenia szybszego mechanizmu zwrotu podatku u źródła

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Współautorzy
Nikola Jahn
4 min. czytania 28 maj 2024

W dniu 14 maja 2024 r. podczas posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych, ministrowie finansów Unii Europejskiej doszli do politycznego porozumienia w sprawie dyrektywy FASTER, której celem jest stworzenie szybszej i bezpieczniejszej metody odzyskiwania nadpłaconego podatku u źródła.

Unia Europejska dąży do uproszczenia i przyspieszenia procedur związanych z ulgami w podatku u źródła, co jest kluczowym krokiem w zwiększaniu efektywności unijnych rynków kapitałowych. Nowa inicjatywa zakłada wprowadzenie dwóch głównych mechanizmów: ulgi u źródła oraz systemu szybkiego zwrotu nadpłaconego podatku.

Cele i oczekiwane wyniki

Główne cele dyrektywy FASTER obejmują:

  • Skrócenie czasu na uzyskanie ulgi lub zwrotu podatku u źródła — dzięki określonym terminom, procesy te mają być bardziej przejrzyste i szybsze.
  • Zwiększenie przejrzystości i zapobieganie nadużyciom — wymogi sprawozdawcze mają zapewnić lepszą kontrolę i przejrzystość, co ma przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania oszustw podatkowych.

Inicjatywa ma również zapewnić pozytywny wpływ na gospodarkę, poprzez m.in. zwiększenie PKB, wynagrodzeń i zatrudnienia, w związku z obniżeniem kosztów dla inwestorów i zmniejszeniem przypadków podwójnego opodatkowania.

Przewodnik Podatkowy EY: Bezpieczny Podatnik 2024 

BEPS 2.0 - AI w Compliance - Ceny transferowe - KSeF - Tax Tech - Digital Reporting - Budowanie relacji z fiskusem - WHT - MDR

Pobierz przewodnik

 

Mechanizmy ulg

W ramach proponowanej inicjatywy wprowadzono dwa kluczowe mechanizmy:

  • Ulga u źródła — polega na naliczaniu właściwej kwoty podatku w momencie wypłaty dywidendy lub odsetek przez podmiot pobierający podatek u źródła.
  • System szybkiego zwrotu — w przypadku naliczenia wyższej stawki, nadwyżka ma być zwracana w określonych ramach czasowych, maksymalnie do 50 dni od daty płatności dywidendy lub odsetek.

Korzyści

Proponowana zmiana ma przynieść znaczące korzyści ekonomiczne. Oczekuje się, że oszczędności kosztów dla inwestorów wyniosą około 5,17 miliarda EUR rocznie. Zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów oraz szybszy zwrot nadpłaconych podatków ma w zamierzeniu pozwolić inwestorom na efektywniejsze reinwestowanie środków. Dodatkowo dyrektywa FASTER ma na celu przyśpieszenie i zdigitalizowanie procesu ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku w kraju źródła. Zgodnie z przepisami powyższego aktu, wprowadzony ma zostać elektroniczny certyfikat rezydencji podatkowej (dla wszystkich inwestorów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych). Certyfikat ma być wydawany przez państwo członkowskie rezydencji w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, będzie on uznawany w całej Unii Europejskiej.

Ramy czasowe

Państwa członkowskie mają dostosować krajowe prawo do przepisów dyrektywy do końca 2028 r. Nowe przepisy mają mieć zastosowanie od 1 stycznia 2030 r.

Wnioski

Wprowadzenie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w podatku u źródła jest krokiem w stronę uproszczenia i przyspieszenia procedur podatkowych w UE. Dzięki zwiększonej przejrzystości i kontroli inicjatywa ta ma na celu zapobieganie oszustwom podatkowym oraz wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez redukcję kosztów dla inwestorów.
Inicjatywa ta może być korzystna zarówno dla inwestorów, jak i dla państw członkowskich, które zyskają narzędzia do bardziej efektywnego zarządzania procedurami podatkowymi, co w dłuższej perspektywie powinno przyczynić się do wzrostu stabilności i konkurencyjności unijnych rynków kapitałowych.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie dyrektywy FASTER, która ma na celu przyspieszenie i uproszczenie procesu zwrotu nadpłaconego podatku u źródła. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy: ulgę u źródła oraz system szybkiego zwrotu, mające zwiększyć przejrzystość i zapobiegać nadużyciom podatkowym. Oczekuje się, że zmiany przyniosą korzyści ekonomiczne, takie jak oszczędności dla inwestorów i wzrost efektywności reinwestowania środków. Państwa członkowskie mają dostosować swoje prawodawstwo do nowych przepisów do końca 2028 r., a dyrektywa ma wejść w życie od 1 stycznia 2030 r.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Współautorzy
Nikola Jahn
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)