Program Certyfikacji Podatkowej EY

Unikalny program, który umożliwia szeroką i trafną diagnozę poprawności procesów i rozliczeń podatkowych.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Dla kogo jest Program Certyfikacji Podatkowej EY?

 • Dla wszystkich przedsiębiorców

  Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą mieć komfort zabezpieczenia poprawności swoich procesów i rozliczeń podatkowych.

 • Dla firm

  Dla firm,które chcą posiadać realną gwarancję rzetelności rozliczeń, przydatną przy współpracy z kontrahentami i w ramach procesów kontrolnych.

 • Dla Zarządów

  Dla Zarządów,które chcą poczuć się bezpieczniej i pewniej w zakresie odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe.

 • Korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie Certyfikacji Podatkowej EY

  Wiarygodność i zaufanie w obrocie gospodarczym

  • Wysokość zobowiązań podatkowych największych podatników jest obecnie informacją publiczną. Jednak przekazanie opinii publicznej pełnej informacji na temat różnicy między dochodem podatkowym, a finansowym za dany okres jest trudne – choć często może być zjawiskiem uzasadnionym.
  • Międzynarodowe doświadczenia pokazują, że przeprowadzenie przez niezależnego doradcę wystandaryzowanego audytu podatkowego, może stanowić istotną informację dla administracji podatkowej – w kontekście ustalania priorytetów kontroli.
  • Wiarygodność partnera biznesowego w kontekście jego rozliczeń podatkowych stała się czynnikiem decydującym o podjęciu z nim współpracy. Program Certyfikacji Podatkowej EY umożliwia potwierdzenie partnerom biznesowym i instytucjom finansowym rzetelności działania również w obszarze podatków.

  Eliminacja odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej

  • Ciągłe zmiany przepisów oraz wykładni prawa podatkowego utrudniają wykazanie należytej staranności w prowadzeniu rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie badania przez zewnętrzny podmiot na bazie niezależnie opracowanej metodologii stanowi natomiast istotny dowód w tym zakresie.
  • Nowe narzędzia sprawozdawczości finansowej i podatkowej sprawiają, że kontrola musi być prowadzona na bieżąco, ponieważ dyrektorzy i osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe podlegają bezpośrednio odpowiedzialności karnej i w wielu przypadkach, po wykryciu błędu, nie ma możliwości zarządzania zobowiązaniem (korekta lub aktywny żal).
  • Oprócz ryzyka odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej Zarządu oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń podatkowych, możliwe jest również zastosowanie kary wobec spółki na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

  Ograniczenie kosztów błędów podatkowych

  • W związku z zastosowaniem odsetek karnych oraz stawek sankcyjnych wykrycie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych po upływie pewnego czasu skutkuje koniecznością sfinansowania zaległości istotnie większej niż samo zobowiązanie podatkowe. Analiza sposobu kalkulowania zobowiązania podatkowego na bieżąco istotnie ogranicza ryzyko zwiększonych wypływów po stronie przedsiębiorstw.

  Zobowiązanie podatkowe w optymalnej wysokości

  • Mimo zwiększonego ryzyka związanego z rozliczeniami podatkowymi podatnicy nadal mają obowiązek ustalać zobowiązania podatkowe w wysokości zgodnej z prawem, lecz nie wyższej. Podatnicy mają także swobodę wyboru najbardziej optymalnych dla nich metodologii rozliczeń (polityka amortyzacji, różnice kursowe). Co więcej, Ministerstwo Finansów systematycznie zwiększa katalog możliwych i akceptowalnych narzędzi optymalizacyjnych takich jak ulga B+R, ulga inwestycyjna (PSI), innovation box. Celem badania w ramach Programu Certyfikacji Podatkowej EY jest również zidentyfikowanie możliwych do zastosowania narzędzi optymalizacyjnych.
  • Zwiększenie efektywności prawdopodobnie powinno dotyczyć również samego procesu dokonywania rozliczeń podatkowych, szczególnie wobec narastających trudności z rekrutowaniem i utrzymywaniem wykwalifikowanych kadr. Badanie wskazuje możliwe uproszczenia dokonywanych rozliczeń, zapewniając przy tym prawidłową kalkulację zobowiązania podatkowego.
 • Czym jest Standard Podatkowy EY?

  Standard Podatkowy EY to jednolita metodologia badania rozliczeń oraz procedur podatkowych przedsiębiorstw. Jest opracowany na bazie międzynarodowych doświadczeń w zakresie programów certyfikacji oraz wieloletnich doświadczeń związanych z analizą rozliczeń podatkowych oraz audytem finansowym przedsiębiorstw w Polsce.

  Wyróżnikiem Standardu Podatkowego jest jego niezmienność. Jest przeprowadzany według jednolitej metodologii, a sposób badania podlega modyfikacji jedynie ze względu na skalę działalności danego podmiotu oraz specyfikę branżową, a nie na indywidualne życzenie klienta. Rezultatem badania jest obiektywna ocena czy przedsiębiorstwo prowadzi swoje rozliczenia poprawnie oraz na ile sposób zarządzania ryzykiem podatkowym przedsiębiorstwa odpowiada obecnym wyzwaniom.

 • Co obejmuje Standard Podatkowy EY?

  JPK: Analiza JPK pod kątem poprawności technicznej, wewnętrznej spójności i poprawności merytorycznej, na bazie biblioteki testów EY.

  Weryfikacja kontahentów: Analiza kontrahentów pod kątem potwierdzenia potencjalnego uwikłania w proceder wyłudzenia VAT.

  CIT: Analiza na bazie próby dostosowanej do skali działalności przedsiębiorstwa, przy czym kategorie kosztów traktowane jako wrażliwe będą badane metodą pełną.

  VAT: Analiza na bazie próby dostosowanej do skali działalności przedsiębiorstwa, przy czym kategorie odliczeń traktowane jako wrażliwe będą badane metodą pełną.

  Ceny transferowe: Analiza zarówno od strony formalnej poprawności i kompletności dokumentacji, jak i prawidłowości stosowanych wycen transakcji.

  Procedury podatkowe: Analiza i weryfikacja stosowanych procedur na bazie ankiety lub – w wariancie najszerszym – poprzez analizę ich kompletności oraz testowanie ich faktycznego stosowania.

 • Opinia Certyfikująca

  Wynikiem przeprowadzonych prac jest Opinia Certyfikująca. Może ona mieć charakter pozytywny lub wskazywać obszary i procedury, które należy zweryfikować. Przedsiębiorstwo, które poddało się pełnemu badaniu i uzyskało Opinię Certyfikującą może posługiwać się logo Programu Certyfikacji Podatkowej EY. Informacja o podatnikach, którzy uzyskali Opinię Certyfikującą będzie zamieszczona na stronie internetowej Programu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania zostaną stwierdzone nieprawidłowości, Opinia Certyfikująca może zawierać zastrzeżenia lub być negatywna.
  Ze względu na fakt, iż nie wszyscy przedsiębiorcy będą w stanie poddać się od razu kompleksowemu badaniu mającemu na celu wydanie Opinii Certyfikującej została stworzona możliwość uczestnictwa w Programie na różnych poziomach – obejmujących stopniowo zwiększony obszar analizy. Wówczas wynikiem analizy będzie uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa w Programie. Po przeprowadzeniu badania w ramach Programu Certyfikacji Podatkowej EY przekazujemy również komplet dokumentacji z badania.
 • Jaki jest harmonogram badania?

  Szczegółowy harmonogram badania dopasowany jest do indywidualnych potrzeb klienta, Poziomu Certyfikacji, który wybrał oraz uwzględnia dostępność jego kadr i zasobów. Badanie możemy rozpocząć po zakończeniu okresu rozliczeniowego i złożeniu deklaracji, jak i przed nim. W przypadku tej drugiej formuły nasze badanie jest podzielone na dwie fazy – wstępną i walidacyjną.

Poziomy Certyfikacji Podatkowej EY

Proponujemy badanie poprawności rozliczeń podatkowych za dany rok według metodologii dostosowanej do skali i specyfiki działalności przedsiębiorcy. Dedykowany dla każdego Poziomu Certyfikacji zakres procedur, realizowany jest według jednolitej metodologii badania – Standardu Podatkowego EY. Podatnicy, którzy nie są gotowi poddać się pełnemu badaniu uprawniającemu do otrzymania Opinii Certyfikującej, mogą uczestniczyć w Programie Certyfikacji Podatkowej EY przeprowadzając badanie w ograniczonym zakresie (Poziom 1 i 2).

 • Poziom 1

  JPK

  Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

  NIP

  Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES

  Procedury

  Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

 • Poziom 2

  JPK

  Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

  NIP

  Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES

  Procedury

  Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

  CIT/VAT

  Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w oparciu o zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT i VAT.

 • Poziom 3

  JPK

  Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

  NIP

  Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES.

  Procedury

  Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

  CIT/VAT

  Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie CIT i VAT w oparciu o:

  • zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT (w tym strefowych i TP) i VAT
  • analizę próby dokumentacji źródłowej (zdefiniowanej według Standardu EY) potwierdzającej poniesione koszty/osiągnięte przychody) / omówienie zidentyfikowanych zagadnień z przedstawicielami podatnika (zakres ustalany według Standardu EY poziomu materialności)
 • Poziom 4

  JPK

  Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

  NIP

  Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES.

  Procedury

  Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

  CIT/VAT

  Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie CIT i VAT w oparciu o:

  • zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT (w tym strefowych i TP) i VAT
  • analizę próby dokumentacji źródłowej (zdefiniowanej według Standardu EY) potwierdzającej poniesione koszty/osiągnięte przychody) / omówienie zidentyfikowanych zagadnień z przedstawicielami podatnika (zakres ustalany według Standardu EY poziomu materialności)

  TP

  Weryfikacja poprawności i kompletności posiadanej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok.

 • Poziom 5

  JPK

  Analiza JPK w oparciu o zaprojektowany przez EY zestaw testów weryfikujący poprawność techniczną i wewnętrzną spójność oraz poprawność merytoryczną plików JPK

  NIP

  Weryfikacja kontrahentów w oficjalnych bazach MF i VIES.

  Procedury

  Analiza stosowanych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych na bazie kwestionariusza

  CIT/VAT

  Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie CIT i VAT w oparciu o:

  • zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT (w tym strefowych i TP) i VAT
  • analizę próby dokumentacji źródłowej (zdefiniowanej według Standardu EY) potwierdzającej poniesione koszty/osiągnięte przychody) / omówienie zidentyfikowanych zagadnień z przedstawicielami podatnika (zakres ustalany według Standardu EY poziomu materialności)

  TP

  Analiza poprawności rozliczeń w zakresie cen transferowych poprzez:

  • weryfikację kompletności i poprawności merytorycznej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok
  • weryfikację poprawności ustalenia i udokumentowania rynkowego charakteru cen
 • Poziom 6

  JPK

  Symulacja e-kontroli z wykorzystaniem plików JPK: rozszerzenie analizy plików JPK testy stworzone w narzędziu analitycznym indywidualnie dostosowane do podatnika oraz analizę innych źródeł danych.

  NIP

  Weryfikacja kontrahentów z wykorzystaniem Detektora karuzel VAT (zestaw testów i analiz mających na celu zidentyfikowanie ryzyka wyłudzeń w VAT).

  CIT/VAT

  Analiza poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych w zakresie CIT i VAT w oparciu o:

  • zaprojektowane przez EY kwestionariusze podatkowe weryfikujące poprawność procedur i sposobu dokonywania rozliczeń w zakresie CIT (w tym strefowych i TP) i VAT
  • analizę próby dokumentacji źródłowej (zdefiniowanej według Standardu EY) potwierdzającej poniesione koszty/osiągnięte przychody) / omówienie zidentyfikowanych zagadnień z przedstawicielami podatnika (zakres ustalany według Standardu EY poziomu materialności)

  TP

  Analiza poprawności rozliczeń w zakresie cen transferowych poprzez:

  • weryfikację kompletności i poprawności merytorycznej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi za dany rok
  • weryfikację poprawności ustalenia i udokumentowania rynkowego charakteru cen

  Procedury

  Weryfikacja zakresu i sposobu wypełniania procedur, w tym:

  • analiza poprawności i kompletności procedur podatkowych przyjętych przez podatnika i zakres ich stosowania.
  • analiza sposobu i zakresu wypełnienia obowiązków w zakresie ujawniania informacji o schematach podatkowych

  Potwierdzeniem przejścia badania na Poziomie 1 i Poziomie 2 jest informacja o uczestnictwie w Programie Certyfikacji Podatkowej EY. Podsumowaniem badania rozliczeń podatkowych w ramach Poziomu 3, 4, 5 i 6 jest Opinia Certyfikująca. Dodatkowo, w przypadku uzyskania Opinii Certyfikującej bez zastrzeżeń uczestnik Programu uzyskuje pisemny Certyfikat (z możliwością posługiwania się logo Programu).

  UWAGA! Badanie rozliczeń podatkowych w ramach Programu Certyfikacji Podatkowej EY obejmuje co do zasady weryfikację JPK oraz rozliczeń w zakresie CIT, VAT oraz cen transferowych. Wyłączone z badania są pozostałe obciążenia podatkowe, z uwagi na ich niemożliwe do wystandaryzowania ograniczone zastosowanie.

Certyfikat WHT

Certyfikat WHT to niezależne potwierdzenie dochowania należytej staranności weryfikacji kontrahenta oraz transakcji i podstawa do decyzji o zwolnieniu z poboru podatku u źródła.

Dowiedz się więcej

Certyfikacja MDR

Audyt procesu i kompletności raportowania, którego celem jest wyższy poziom należytej staranności i zapewnienia komfortu Zarządom, jak i pracownikom pionu finansów.

Dowiedz się więcej

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY.

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.