7 min. czytania 15 cze 2023
indywidualna interpretacja podatkowa

Indywidualna interpretacja podatkowa - czym jest i czy jest wiążąca?

Autor Bartosz Czerwiński

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Bartosz wspiera podatników w obronie ich słusznych praw. Spory podatkowe to jego specjalność.

7 min. czytania 15 cze 2023
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Zmiany przepisów podatkowych sprawiają, że podatnicy mają często wątpliwości związane z prawidłowym zastosowaniem aktualnych regulacji. W przypadku takiej niepewności możliwe jest skorzystanie z pomocy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W jaki sposób? Na podstawie wniosku podatnika wydawana jest indywidualna interpretacja podatkowa, która zweryfikuje prawidłowe rozumienie danego przepisu. Co warto wiedzieć o takiej interpretacji i jakie wymagania należy spełnić, aby ją uzyskać?

Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa? Kto wydaje interpretacje indywidualne?

Indywidualna interpretacja podatkowa wydawana jest na mocy art. 14b i nast. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).  Zgodnie z przepisami, interpretacji prawa podatkowego dokonuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek zainteresowanego podatnika. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Co ważne, indywidualne interpretacje nie są źródłem prawa, a tym samym nie tworzą nowych norm i nie wiążą ani podatnika/innych podatników ani organów podatkowych co do konieczności stosowania przedstawionej w nich wykładni przepisów. Stanowią one jedynie prawną interpretację wskazującą, czy podatnik prawidłowo rozumie konkretne przepisy podatkowe – np. w przypadku uprawnienia do korzystania z danej ulgi podatkowej. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Interpretacja indywidualna powinna zawierać wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Od uzasadnienia prawnego można odstąpić, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, indywidualna interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawny, które mogą być przedmiotem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Indywidualna interpretacja podatkowa – jak ją uzyskać?

Indywidualne interpretacje wydawane są na wniosek podatnika. Ministerstwo Finansów przygotowało w tym celu wzór wniosku ORD-IN. Osoba składająca wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązana jest do przedstawienia:

 • zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (w sposób wyczerpujący),
 • własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Po złożeniu wniosku, którego celem jest indywidualna interpretacja podatkowa, należy uzbroić się w cierpliwość. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma 3 miesiące na wydanie interpretacji (termin ten był przedłużony do 6 miesięcy w ramach tzw. tarczy antycovidowej). Zdarzają się jednak sytuacje, w których wnioskodawca proszony jest o uzupełnienie informacji zawartych w złożonym dokumencie. W takim przypadku Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potrzebuje jeszcze więcej czasu na rozpatrzenie sprawy. Warto dodać, że w stosunku do wydanego postanowienia KIS wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia zażalenia. W przypadku braku wydania interpretacji w przewidzianym terminie, zakłada się, że Organ uznał przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe (tzw. milcząca interpretacja).

Indywidualna interpretacja podatkowa nie jest wydawana w zakresie zdarzeń, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem:

 • toczącego się postępowania podatkowego,
 • kontroli podatkowej
 • kontroli celno-skarbowej.

Potencjalne okna czasowe na złożenie wniosku o interpretację indywidualną otwierają się więc np. po wydaniu protokołu kontroli lub wyniku kontroli.

Indywidualna interpretacja wydawana przez KIS nie jest wydawana również w przypadku, gdy sprawa została rozstrzygnięta albo uzgodniona w porozumieniu podatkowym czy porozumieniu inwestycyjnym.

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową – jak złożyć? 

Wniosek o interpretację indywidualną można złożyć drogą tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku wybrania pierwszej opcji, należy przekazać wniosek (osobiście lub listownie) do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W celu elektronicznego złożenia wniosku o interpretację należy skorzystać z platformy ePUAP. Po zalogowaniu się przez profil zaufany (np. korzystając z logowania do bankowości elektronicznej), kolejnym krokiem jest wypełnienie wspomnianego formularza ORD-IN . Składany wniosek powinien zawierać:

 • szczegółowy opis sprawy
 • treść pytania
 • stanowisko wnioskodawcy dotyczące interpretacji danego przepisu.

Załącznikiem do wniosku mogą być również istotne dla danej sprawy dokumenty, które mogą spełnić pomocniczą rolę w jej rozpatrywaniu przez KIS. Obowiązkowym załącznikiem jest potwierdzenie uiszczenia opłaty za uzyskanie interpretacji. 

 

Okiem eksperta EY

Czasem interpretacja indywidualna jest postrzegana jako konieczny element rozliczeń podatkowych. Spotkałem sytuację, gdzie np. była wymagana przez księgowych zanim rozpoznają dany wydatek jako koszt uzyskania przychodu.

Z perspektywy osoby zaangażowanej we wsparcie podatników w toku kontroli podatkowych, jak i postępowań karnych skarbowych – uważam, że interpretacja indywidualna może być dobrym narzędziem, aczkolwiek nie należy jej stosować automatycznie w każdym przypadku.

Po pierwsze, z wnioskiem o interpretację warto wystąpić, gdy możemy spodziewać się, że dostaniemy pozytywną odpowiedź – np. żeby zabezpieczyć zastosowanie aktualnie pozytywnej linii interpretacyjnej w naszej sprawie na wypadek jej przyszłej zmiany.

Po drugie, czasem warto nie zadawać pytania. Łatwiej bronić konkretnych rozliczeń, gdy w stosunku do podatnika nie została wydawana negatywna decyzja. Ewentualny spór podatkowy skuteczniej prowadzić w toku postępowań wymiarowych / nadpłatowych – oparty o rzeczywisty (a nie tylko deklarowany) stan faktyczny. Można zauważyć też, że jakość kontroli sądowej wydaje się często znakomicie lepsza w toku postępowań wymiarowych / nadpłatowych. Czasami też do sporu w cale nie musi dojść – jak np. w przypadku stosowania art. 15e CIT, gdzie pomimo negatywnych indywidualnych interpretacji podatkowych zarówno sądy administracyjne jak i urzędy skarbowe przyjmowały inną niż Dyrektor KIS i pozytywną dla podatników wykładnię przepisów.

Po trzecie, trzeba pamiętać, że interpretacja indywidualna nie jest lekiem na całe zło. Często w toku postępowań podatkowych organy starają się znaleźć powody, dla których interpretacja nie powinna znaleźć zastosowania w konkretnej sprawie. Są sprawy, gdzie interpretacje mają ograniczoną użyteczność (jak np. w przypadku próby stosowania klauzuli przeciwko unikania opodatkowania). Często efektywniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie innej strategii postępowania (np. złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty czy udokumentowanie istnienia utrwalonej praktyki interpretacyjnej). 

 

Ile wynosi opłata za wydanie interpretacji indywidualnej?

Opłata za uzyskanie indywidualnej interpretacji w 2023 roku wynosi 40 zł. Kwotę należy uregulować w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną opłata musi być uregulowana od razu a potwierdzenie przelewu załączone do składanego wniosku. Numer rachunku do przelewu znajduje się w formularzu ORD-IN w opisie części F.

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłata pobierana jest od każdego przedstawionego we wniosku stanu lub zdarzenia.

Interpretacja indywidualna – czy jest wiążąca?

Indywidualna interpretacja podatkowa nie ma mocy prawnej i tym samym nie jest wiążąca dla podatnika. Co to oznacza? Podatnik nie ma obowiązku zastosowania się do uzyskanej interpretacji, ponieważ nie jest ona traktowana jako rozstrzygnięcie podatkowe i nie jest źródłem obowiązującego prawa. Indywidualna interpretacja podatkowa stanowi bowiem wyłącznie opinię Dyrektora KIS w danej sprawie i stanowi funkcję ochronną. To oznacza, że przez zastosowanie się do uzyskanej interpretacji wnioskodawca zyskuje ochronę prawną przed negatywnymi konsekwencjami takiego czynu, np. karami ze strony urzędu skarbowego. Taka funkcja ochronna jest spełniana wobec stanu faktycznego opisanego w interpretacji. Nie będzie spełniona w sytuacji, gdy przykładowo ten stan po czasie ulegnie zmianie lub – co jest bardzo częste w praktyce – organ podatkowy skutecznie stwierdzi, że rzeczywiste rozliczenia podatnika różnią się (choć w drobnym, ale istotnym szczególe) od tych, opisanych we wniosku.

Moc ochronna interpretacji

Zastosowanie wydanej interpretacji

Zgodnie z art. 14k Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną, nie może szkodzić wnioskodawcy.

Zakres ochrony różni się od momentu jej wydania:

 • jeżeli interpretacja została doręczona podatnikowi przed wystąpieniem skutków podatkowych, ochrona obejmuje odpowiedzialność karną skarbową oraz zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku i odsetek od zaległości podatkowych
 • jeżeli interpretacja została doręczone podatnikowi po wystąpieniu skutków podatkowych, ochrona jest ograniczona do odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odsetek od zaległości podatkowych, ale nie obejmuje już zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku.

Odwołanie od indywidualnej interpretacji podatkowej

Podatnik, który złożył wniosek o interpretację podatkową i nie zgadza się z jej treścią, może skierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Musi to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania interpretacji i uiścić opłatę wysokości 200 zł (stan na 2023 rok). W przypadku uchylenia interpretacji przez Sąd, Krajowa Informacja Skarbowa ponownie rozpatrzy wniosek w ciągu 3 miesięcy przy uwzględnieniu treści wyroku.

Podsumowanie

W celu uzyskania potwierdzenia poprawności stosowania przepisów podatkowych, podatnicy mogą złożyć wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji. Przed skierowaniem takiej prośby do KIS warto sprawdzić bazę wydanych dotychczas interpretacji podatkowych złożonych wniosków. Być może w danej sprawie zostało już przedstawione stanowisko KIS i w ten sposób złożenie wniosku nie będzie już konieczne. Podatnicy mogą korzystać również z interpretacji ogólnych Ministerstwa Finansów lub powoływać na utrwaloną linię interpretacyjną. 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Bartosz Czerwiński

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Bartosz wspiera podatników w obronie ich słusznych praw. Spory podatkowe to jego specjalność.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)