6 min. czytania 16 sty 2024
podatek od nieruchomości opłaty lokalne 2024

Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne w 2024 r. znowu w górę

Autor Marcin Kukuła

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku od Nieruchomości, Senior Manager

Marcin specjalizuje się w kwestiach związanych z odzyskiwaniem nadpłaconych podatków oraz osiąganiem szeroko rozumianej efektywności kosztowej.

6 min. czytania 16 sty 2024

W 2024 r. gminy mają możliwość podniesienia stawek podatków i opłat lokalnych. Wysokość stawek zależy w tym przypadku od cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku, w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Tym razem wskaźnik wzrostu tych cen wyniósł 15%, co znalazło przełożenie na rekordowy wzrost stawek podatków, w tym podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym zmieniają się na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Monitorze Polskim w ciągu 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Minister Finansów ogłasza zaś w drodze obwieszczenia, także w Monitorze Polskim, górne granice stawek na każdy rok podatkowy zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. 

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wpływający na 2024 r. wzrósł w tym przypadku o 15%, więc mniej więcej o tyle wzrosły maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2023 r.

Podatek od nieruchomości od gruntów

Podatek od nieruchomości w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2024 r. nie może przekroczyć 1,34 za 1 m2 powierzchni (1,16 zł w 2023 r.). Stawka podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych nie przekroczy w 2024 r. kwoty 6,66 zł za 1m2 powierzchni (5,79 zł w 2023 r.), a od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP, nie może przekroczyć 0,71 zł za 1 m2 powierzchni przy 0,61 zł w 2023 r. 

Natomiast w przypadku gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od nieruchomości w 2024 r. nie może przekroczyć 4,39 zł za 1 m2 powierzchni przy 3,81 zł w 2023 r.

Kongres Teraz Podatki: Top 10 wyzwań podatkowych na 2024 rok

Zapraszamy na drugą edycję Kongresu Teraz Podatki, podczas którego eksperci EY przybliżą uczestnikom 10 najważniejszych wyzwań podatkowych, którymi warto zająć się już teraz.

Sprawdź

Podatek od nieruchomości od budynków

Od budynków mieszkalnych lub ich części stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. nie może przekroczyć 1,15 % od 1 m powierzchni użytkowej (1 zł w 2023 r.), dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych (ich części zajętych) na prowadzenie działalności gospodarczej stawka podatku nie przekroczy zaś 33,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej przy 28,78 zł w 2023 r.

Ponadto, w 2024 r. podatek od nieruchomości od budynków lub ich części:

 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym nie przekroczy 15,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (13,47 zł w 2023 r.),
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, nie przekroczy 6,76 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (5,87 zł w 2023 r.),
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP, nie przekroczy 11,17 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (9,71 zł w 2023 r.).

Przypomnieć należy natomiast, że podatek od nieruchomości w stosunku do budowli wynosi i 2% ich wartości.

Podatek od środków transportowych

W 2024 r. stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekroczyć – od samochodu ciężarowego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, powyżej:

 • 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1173,19 zł (1020,16 zł w 2023 r.),
 • 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1957,12 zł (1701,84 zł w 2023 r.),
 • 9 ton – 2348,52 zł (2042,19 zł w 2023 r.).

Stawka podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton nie może przekroczyć w 2024 r. kwoty 4481,57 zł, w 2023 r. to 3897,01 zł. Przy czym w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kolejne środki transportu to ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton. Od takich pojazdów podatek w 2024 r. nie może przekroczyć 2739,90 zł, w 2023 r. to 2382,52 zł.

Inne to ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. Podatek w 2024 r. od takiego ciągnika nie może przekroczyć, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 • do 36 ton włącznie – 3463,95 zł (3012,13 zł w 2023 r.),
 • powyżej 36 ton – 4481,57 zł (3897,01 zł w 2023 r.)

– z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli chodzi o przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, to w ich przypadku podatek w 2024 r. nie może przekroczyć 2348,52 zł przy stawce 2042,19 zł w 2023 r. Natomiast od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, podatek nie może przekroczyć w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 • do 36 ton włącznie – 2739,90 zł (2382,52 zł w 2023 r.),
 • powyżej 36 ton – 3463,95 zł (3012,13 zł w 2023 r.)

– z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wreszcie autobus, od którego podatek w 2024 r. nie może przekroczyć, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca – 2773,16 zł (2411,44 zł w 2023 r.),
 • równej lub większej niż 22 miejsca – 3506,02 zł (3048,71 zł w 2023 r.).

Opłaty lokale

Wzrastają też stawki opłat lokalnych. Rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat lokalnych, z tym, że w 2024 r. stawki poszczególnych opłat nie mogą przekroczyć w przypadku:

 • opłaty targowej – 1096,39 zł dziennie (953,38 zł w 2023 r.),
 • opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 3,22 zł dziennie (2,80 zł w 2023 r.),
 • opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 4,54 zł dziennie (3,94 zł w 2023 r.),
 • opłaty uzdrowiskowej – 6,21 zł dziennie (5,40 zł w 2023 r.),
 • opłaty od posiadania psów – 173,57 zł rocznie od jednego psa (150,93 zł w 2023 r.),
 • części stałej opłaty reklamowej – 3,62 zł dziennie (3,14 zł w 2023 r.),
 • części zmiennej opłaty reklamowej – 0,33 zł od 1m2 powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie (0,28 zł w 2023 r.).

Przewodniki Podatkowe i Prawne EY 2024 

Jak się odnaleźć w przepisach podatkowych i prawnych oraz wyzwaniach, które postawi przed firmami 2024 rok? Jak określić ich skalę?

Dowiedz się więcej

 

Podsumowanie

Początek roku to najlepszy moment, aby rozważyć weryfikację dotychczasowych rozliczeń w podatku do nieruchomości. Deklaracje na kolejny okres rozliczeniowy, czyli na rok 2024 należy złożyć w terminie do 31 stycznia bieżącego roku. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Marcin Kukuła

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku od Nieruchomości, Senior Manager

Marcin specjalizuje się w kwestiach związanych z odzyskiwaniem nadpłaconych podatków oraz osiąganiem szeroko rozumianej efektywności kosztowej.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)