6 min. czytania 8 wrz 2023
korekta VAT

Okiem Eksperta EY: Cesja przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości – jakie skutki wywiera na gruncie VAT?

Autor Tomasz Wagner

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Pośrednie i Handel Międzynarodowy, Partner

Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług oraz innych opłat i podatków pośrednich (m.in. w zakresie tzw. podatku cukrowego). Licencjonowany doradca podatkowy (numer wpisu 11957).

6 min. czytania 8 wrz 2023

Cesja praw i obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości to zagadnienie, które budzi wiele wątpliwości podatkowych. Czy cesja umowy przedwstępnej jest świadczeniem usług czy dostawą towarów? Jakie skutki w VAT może mieć zawarcie cesji sprzedaży nieruchomości? 

 Przedstawiamy przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w ramach cyklu dedykowanych artykułów. Kluczowe zagadnienia z zakresu podatków komentują Eksperci EY.

Cesja umowy sprzedaży nieruchomości – czym jest i jak się jej dokonuje?

Kwestie prawne cesji reguluje Kodeks cywilny. Na jego mocy wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Jest to możliwe, jeżeli nie sprzeciwia się to ustawie lub właściwości zobowiązania, a także gdy nie ma w tym zakresie zastrzeżenia umownego. Przedmiotem umowy cesji jest wierzytelność, czyli prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi do żądania od dłużnika, aby spełnił świadczenie.

Newsletter VAT

Trzymaj rękę na pulsie. Raz w miesiącu otrzymuj najważniejsze informacje o zmianach w przepisach o VAT, akcyzie i cle.

Zapisz się

Dla skuteczności umowy cesji jest zatem istotne, aby w momencie jej zawarcia wierzytelność istniała, a nadto, aby wierzyciel (cedent) miał prawną możliwość nią rozporządzać. W wyniku przelewu na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki wiązał go z dłużnikiem. Stosunek zobowiązaniowy nie ulega zmianie, zmienia się natomiast osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela. Celem i skutkiem przelewu jest przejście wierzytelności na nabywcę i utrata jej przez cedenta, czyli zbywcę (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 25 października 2018 r., sygn. akt I C 1328/17).

Cesja umowy sprzedaży nieruchomości – świadczenie usług czy dostawa towarów?

Ustalenie charakteru prawnego cesji jest niezwykle istotne. Pozwala ono określić, jakie skutki czynność ta wywołuje na gruncie podatku od towarów i usług.

Od charakteru czynności zależy, czy jest to:

  • dostawa towarów, czyli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym czynności wymienione w art. 7 ustawy o VAT, czy
  • świadczenie usług, czyli każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym czynności wymienione w art. 8 ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują wprost, czy cesja na gruncie Kodeksu cywilnego jest dostawą towarów czy świadczeniem usług. Orzecznictwo także nie jest jednolite w tym zakresie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat.

Cesja umowy sprzedaży nieruchomości – wątpliwości interpretacyjne 

Ważne i miarodajne dla podatników znaczenie ma stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) prezentowane w wydawanych przez niego interpretacjach. Wynika z nich, że w ramach cesji cedent realizuje świadczenie polegające na umożliwieniu innemu podmiotowi wstąpienia w prawa i obowiązki określone w umowie cesji, dzięki czemu uzyska on wymierną korzyść, w zamian za co zobowiązuje się do zapłaty określonego wynagrodzenia. Jak podkreśla Dyrektor KIS, między tymi podmiotami powstaje więź prawna, czyli zobowiązanie, które jego zdaniem jest świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Cedent podejmie bowiem określone działania, za które otrzyma wynagrodzenie. Z kolei nabywca staje się niewątpliwie beneficjentem tej czynności – jest bezpośrednim odbiorcą świadczenia, odnoszącym korzyść o charakterze majątkowym, ponieważ przejdą na niego prawa i obowiązki określone w umowie cesji. Zakup wierzytelności stanowi usługę polegającą na przeniesieniu wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej między zbywcą wierzytelności a jej nabywcą. Jednakże usługa taka podlega opodatkowaniu, gdy jest świadczona odpłatnie. W konsekwencji realizacja umowy cesji stanowi świadczenie usług dla celów VAT (zob. m.in. interpretacje indywidualne Dyrektora KIS: z 17 lipca 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.339.2023.6.ICZ; z 21 marca 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.29.2023.2.MŻ; z 30 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.674.2022.2.MŻ; z 17 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.119.2022.3.IG; z 21 maja 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.186.2021.1.RR itd.).

Ostatnie interpretacje Dyrektora KIS są jednoznaczne w omawianym zakresie – cesja stanowi świadczenie usług, a nie dostawę towarów.

Warto zauważyć, że w ubiegłych latach organy podatkowe wydające interpretacje podatkowe zajmowały odmienne stanowisko. Jego osią było uznanie, że skoro czynność określona w umowie przedwstępnej to ostatecznie dostawa towarów ze stawką przewidzianą dla tej czynności, to również cesję praw i obowiązków wynikających z takiej umowy należy kwalifikować w ten sam sposób. W konsekwencji umowa przedwstępna i cesja dotyczą tej samej czynności, tj. dostawy nieruchomości. Takie stanowisko prezentowali m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (np. interpretacje: z 8 września 2015 r., sygn. IBPP1/4512-453/15/BM; z 9 stycznia 2016 r., sygn. 2461-IBPP1/4512/1025.2016.1.MS; oraz z 30 stycznia 2013 r., sygn. IBPP2/443-1115/12/ICz), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (np. interpretacje: z 29 czerwca 2015 r., sygn. IPPP3/4512-295/15-2/IG; z 30 listopada 2016 r., sygn. IPPP2/4512-641/16-4/RR; oraz z 25 czerwca 2013 r., sygn. IPPP2/443-332/13-2/KG).

Sądy administracyjne nie są jednogłośne

Analizując stanowisko sądów administracyjnych, można dojść do wniosku, że najczęściej sądy uznają, iż w przypadku omawianej umowy cesji mamy do czynienia z dostawą towarów. Zarówno umowa przedwstępna, jak i cesja tej umowy z ekonomicznego punktu widzenia realizują bowiem ten sam cel – dostawę towarów. Czynnością opodatkowaną VAT nie jest zawarcie umowy przedwstępnej ani otrzymanie zaliczki na podstawie takiej umowy, lecz dostawa nieruchomości. Otrzymanie zaliczki skutkuje jedynie powstaniem obowiązku podatkowego, ale obowiązek, z którego wynika wysokość stawki podatkowej, związany jest z określeniem czynności, na poczet której wpłaca się zaliczkę. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) wyrazem niekonsekwencji jest odmienna ocena umowy przeniesienia praw do takiej umowy na inną osobę (zob. wyrok NSA z 17 lutego 2022 r., sygn. akt I FSK 1669/18). Oznacza to, że cesja to dostawa towarów, a nie świadczenie usług. Podobne stanowiska odnajdziemy w innych orzeczeniach NSA (zob. np. wyroki NSA: z 24 maja 2013 r., sygn. akt I FSK 169/12; z 23 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1406/15; oraz z 16 czerwca 2021 r., sygn. akt I FSK 1732/18).

Orzeczenia o tożsamej treści wydawały też wojewódzkie sądy administracyjne, np. WSA w Krakowie (wyrok z 28 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 132/18), WSA w Gdańsku (wyroki: z 16 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 326/18; oraz z 22 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 348/18), a także WSA w Warszawie (wyrok z 16 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 600/11).

Jednak w przypadku WSA w Warszawie, sąd ten w wyroku z 4 sierpnia 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 873/23) uznał, że w omawianej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, a nie z dostawą towarów. Trudno jednak uznać, czy NSA podzieli ten pogląd w następnych orzeczeniach, skoro linia orzecznicza, zgodnie z którą cesję wierzytelności praw z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości dla celów opodatkowania VAT należy traktować jak dostawę towarów, wydaje się utrwalona.

 

Okiem eksperta EY

Analiza orzecznictwa wskazuje, że korzystniejsze dla podatników jest dominujące obecnie w orzecznictwie NSA stanowisko, które uznaje cesję za dostawę towarów. Przede wszystkim w przypadku dostawy nieruchomości zastosowanie może mieć preferencyjna stawka VAT w wysokości 8%, a nadto przy dostawie nieruchomości podatnicy mają możliwość skorzystania (pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek) z przedmiotowego zwolnienia z VAT. W przypadku uznania cesji za świadczenie usług stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. W celu zabezpieczenia ryzyka związanego z zastosowaniem wyższej stawki VAT warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeśli wydana interpretacja będzie zawierała niekorzystne stanowisko organów podatkowych, podatnikom pozostaje również możliwość skorzystania z drogi sądowej. Jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie, podatnicy często mogą uzyskać w tej ścieżce pozytywne rozstrzygnięcia.

Podsumowanie

Zawierając umowę cesji, warto zadbać o bezpieczeństwo prawne i podatkowe i skorzystać ze wsparcia profesjonalnych doradców. Zespół ekspertów EY oferuje wnikliwe, obejmujące wiele krajów usługi, spójne na każdym etapie cyklu podatkowego: planowania, księgowości, sprawdzenia zgodności z przepisami i sporów podatkowych. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Tomasz Wagner

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Pośrednie i Handel Międzynarodowy, Partner

Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług oraz innych opłat i podatków pośrednich (m.in. w zakresie tzw. podatku cukrowego). Licencjonowany doradca podatkowy (numer wpisu 11957).