4 min. czytania 7 lut 2024
odliczenie VAT najem

Okiem eksperta EY: Kiedy pracownik zapłaci VAT z pustych faktur – konsekwencje wyroku TSUE C-442/22

Autor Katarzyna Wróblewska

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań podatkowych i technologicznych.

4 min. czytania 7 lut 2024

Za podatek VAT odpowie pracownik, który wystawił tzw. pustą fakturę, posługując się do tego tożsamością pracodawcy bez jego wiedzy i zgody, chyba że pracodawca nie dochował należytej staranności przy kontroli działań pracownika.

 

 Przedstawiamy przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w ramach nowego cyklu artykułów. Kluczowe zagadnienia z zakresu podatków komentują eksperci EY.

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) z 30 stycznia 2024 r. (sygn. C-442/22) to bardzo istotny głos w dyskusji nt. odpowiedzialności przedsiębiorców za działania pracowników związane z wystawianiem firmowych faktur. Trybunał stwierdził w nim, że pracodawca powinien ponieść odpowiedzialność, jeśli uczestniczył w oszustwie albo nie weryfikował należycie pracowników i ich działań. Jeśli natomiast dochował należytej staranności, czyli wina jest po stronie pracownika, to właśnie pracownik będzie musiał zapłacić podatek – zgodnie z art. 203 dyrektywy 2006/112/WE.

O co chodziło w sprawie

Wyrok dotyczy polskiej spółki prowadzącej stację paliw. Przez ponad 4 lata zatrudniona w spółce kierowniczka wystawiła m.in. 1679 fikcyjnych faktur, na których jako sprzedawca wskazana była spółka. Faktury były wystawiane na rzecz nabywców, którzy nie dokonywali faktycznych zakupów – na bazie paragonów fiskalnych wyrzucanych przez klientów do kosza, które inni pracownicy stacji zbierali i następnie przekazywali kierowniczce. Fałszywe zbiorcze faktury były wystawiane poza systemem księgowym, w którym generowano dokumenty potwierdzające realną sprzedaż. Na podstawie tak wystawionych faktur wskazani na nich nabywcy mogli bezzasadnie odliczać podatek VAT naliczony. 

Po wykryciu procederu organy podatkowe nakazały spółce zapłatę podatku VAT z wystawionych przez kierowniczkę faktur zgodnie z art. 108 Ustawy o VAT. Argumentowane było to brakiem dochowania przez spółkę należytej staranności, przekładającej się na odpowiedzialność za działania pracowników. Powyższe wywiedziono głównie z faktu, że kierowniczka stacji miała uprawnienia do wystawienia faktury poza systemem, a czynność ta nie wymagała uzyskania dodatkowej zgody pracodawcy. Zostało to przez organy podatkowe uznane za niedopełnienie obowiązków pracodawcy i brak jego właściwej dbałości, czego efektem był brak wykrycia procederu. 

Sprawa trafiła ostatecznie do TSUE w związku z pytaniem NSA o konieczność zapłaty podatku VAT z pustych faktur przez przedsiębiorcę sporządzonych bez jego wiedzy i zgody. 

Newsletter VAT

Trzymaj rękę na pulsie. Raz w miesiącu otrzymuj najważniejsze informacje o zmianach w przepisach o VAT, akcyzie i cle.

Zapisz się

Trybunał broni rzetelnych pracodawców

W wyroku z 30 stycznia 2024 r. TSUE podkreślił, że zgodnie z art. 203 dyrektywy 2006/112/WE (będącym odpowiednikiem art. 108 polskiej Ustawy o VAT) do zapłaty VAT zobowiązana jest każda osoba, która wykazuje podatek na fakturze, oraz że niekoniecznie musi być to podatnik, którego dane na tej fakturze widnieją. Z przepisu tego wynika, że faktyczny wystawca faktury – również pracownik, który przywłaszczył sobie tożsamość podatnika – jest zobowiązany do zapłaty wykazanego w niej podatku VAT

Jednocześnie, podmiot wskazany na fakturze jako wystawca, którego tożsamość została „przywłaszczona” bez jego zgody, jeśli działał w dobrej wierze – nie powinien odpowiadać za wykazany podatek VAT. 

Jak wskazał w uzasadnieniu wyroku Trybunał, ocena dobrej wiary podatnika opierać się powinna na weryfikacji stopnia dochowania należytej staranności „rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań wspomnianego pracownika”. Oznacza to, że pracodawca powinien odpowiedzieć za podatek, jeśli działał w złej wierze, nie zachował należytej staranności w nadzorze nad pracownikiem, a jednocześnie istnieje ryzyko utraty wpływów podatkowych.

Dotychczasowe podejście organów podatkowych

Jak podkreślił NSA w prejudycjalnym wyroku, dotychczas w polskiej linii orzeczniczej funkcjonowały dwie odrębne linie oceny zasadności przypisania odpowiedzialności za puste faktury pracodawcy oraz pracownikowi. Wyroki przesądzające winę pracodawcy w tym zakresie powoływały się na argument odpowiedzialności danego podmiotu – pracodawcy za właściwy dobór pracowników, ale także za podejmowane przez tych pracowników działania (np. wyrok NSA, sygn. I FSK 362/120). Dlatego, zdaniem sądów, od pracownika – który nie stanowi osoby trzeciej wobec pracodawcy, lecz pozostaje z nim w stosunku służbowym jako podmiot upoważniony do wystawiania faktur – nie powinno się wymagać zapłaty podatku VAT, tylko od widniejącego na fakturze wystawcy. 

Sądy twierdzące, że zapłaty VAT powinno wymagać się jednak od pracownika, podkreślały natomiast, że nie można uznać za zobowiązanego do zapłaty podatku VAT podatnika, którego danymi bezprawnie się posłużono w treści faktury, wskazując go jako wystawcę, jeśli przedsiębiorca nie miał nic wspólnego z wystawieniem takiej faktury. 

Konsekwencje wyroku Trybunału

Orzeczenie TSUE powinno stać się przyczynkiem do zrewidowania dotychczasowej praktyki polskich organów podatkowych, w celu pogłębionej analizy roli pracodawcy jako „pozornego wystawcy” faktur, co w pewnych okolicznościach może wyłączyć go z kategorii wystawcy w sensie przepisów VAT.

To, czy odpowiedzialność leży po stronie pracodawcy, zależy przede wszystkim od jego wiarygodności i staranności w nadzorze nad pracownikami. W praktyce rynkowej oznacza to, że przedsiębiorca może polegać na dobrze dobranej kadrze i prostych systemach zarządzania, jednak pod warunkiem odpowiednich reakcji w przypadku niepokojących sygnałów wskazujących na możliwe nadużycia. 

O braku dobrej wiary można mówić w sytuacji, gdy pracodawca zauważył lub w ramach prawidłowo pełnionego nadzoru nad pracownikami mógł łatwo dowiedzieć się o procederze, ale nie podjął działań w celu jego zakończenia.

 

Okiem eksperta EY

Prawidłowe przygotowanie procedur wewnętrznych lub odpowiednio – dostosowanie procedur już istniejących jest szczególnie istotne również z punktu widzenia istotnych zmian w procesie fakturowania, które związane są z wprowadzeniem obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Wymaga to szczegółowej analizy i odpowiedniego zaktualizowania, a nawet przedefiniowania całego procesu wystawiania faktur sprzedażowych, jak również procesu odbierania, weryfikacji i akceptowania faktur zakupowych, z uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności poszczególnych pracowników za potencjalne błędy, a nawet oszustwa.

Podsumowanie

Wnioskiem dla przedsiębiorców z omawianego wyroku powinno być zweryfikowanie, czy realizują odpowiedni nadzór nad pracownikami i czy posiadają wewnętrzny system zarządzania ryzykiem, obejmujący odpowiednie procedury weryfikacji. Warto mieć na uwadze, że obowiązki odpowiednio przypisane do poszczególnych pracowników oraz właściwy nadzór nad wykonywanymi przez nich obowiązkami, udokumentowane w formie procedur wewnętrznych, mogą skutecznie ograniczyć odpowiedzialność zarządu spółki za działania pracowników

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Katarzyna Wróblewska

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie implementacji rozwiązań podatkowych i technologicznych.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)