6 min. czytania 14 lis 2023
korekta VAT

Okiem eksperta EY: TSUE potwierdza brak odrębnego opodatkowania do celów VAT prezentów do prenumeraty

Autor Mateusz Kisiel

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Doświadczony konsultant w dziale podatków pośrednich. Mateusz jest radcą prawnym.

6 min. czytania 14 lis 2023

Opodatkowanie świadczeń kompleksowych nie jest precyzyjne uregulowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Praktyka pokazuje, że podatnicy w różnych sytuacjach mają poważne wątpliwości co do zastosowania prawidłowej stawki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim najnowszym orzeczeniu pochylił się nad kwestią świadczenia pomocniczego w stosunku do świadczenia głównego i jego opodatkowania. Powodem do rozważań stały się prenumeraty czasopism oraz dodawane do nich tablety.

 

 Przedstawiamy przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w ramach nowego cyklu artykułów. Kluczowe zagadnienia z zakresu podatków komentują eksperci EY.

 

 

Wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 5 października 2023 r. w sprawie o sygn. C‑505/22 (Deco Proteste – Editores) dokonał wykładni przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w odniesieniu do traktowania dla celów VAT przekazania tabletu lub smartfona jako prezentu do prenumeraty czasopism. Warto zapoznać się z tym orzeczeniem, ponieważ z uwagi na zharmonizowany charakter podatku VAT wnioski z tego wyroku mogą być istotne także dla polskich przedsiębiorców.

Newsletter VAT

Trzymaj rękę na pulsie. Raz w miesiącu otrzymuj najważniejsze informacje o zmianach w przepisach o VAT, akcyzie i cle.

Zapisz się

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła portugalskiej spółki prowadzącej działalność wydawniczą, w ramach której wydaje, a następnie sprzedaje czasopisma wyłącznie w drodze prenumeraty. W ramach kampanii promocyjnych oferuje też nowym prenumeratorom prezent do prenumeraty, np. tablet lub smartfon, o wartości jednostkowej poniżej 50 euro. Jest to o tyle istotne, że portugalskie przepisy pozwalają na nieopodatkowanie wydania tzw. prezentów o niskiej wartości nieprzekraczającej 50 euro, lecz jednocześnie wymagają, aby całkowita ich wartość roczna nie przekraczała pięciu tysięcznych obrotów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku. Spółka odprowadzała VAT z tytułu sprzedanych czasopism według obniżonej stawki 6%. Nie opodatkowywała natomiast wydania prezentów. 

Portugalski organ podatkowy i celny stwierdził, że kwota przekazanych przez spółkę prezentów przekroczyła próg pięciu tysięcznych obrotu za poprzedni rok i nakazał podatnikowi zapłacić od wydanych prezentów VAT według podstawowej stawki 23%. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem i odwołała się do sądu. Jej zdaniem wydawane prezenty mają ścisły związek z prenumeratą i stanowią pakiet handlowy składający się z prenumeraty oraz przekazania prezentu do niej, które zawiera się w cenie prenumeraty czasopisma.

Portugalski sąd przez rozstrzygnięciem sprawy postanowił skierować do TSUE pytanie prejudycjalne. Spytał – czy jeżeli przy zakupie prenumeraty czasopism nowym prenumeratorom wręczany jest prezent, to jego przekazanie należy uznać za:

  • nieodpłatną dostawę, odrębną od samej prenumeraty, czy
  • część jednej transakcji o odpłatnym charakterze, czy też
  • część pakietu handlowego, na który składają się transakcja główna, czyli prenumerata, i transakcja dodatkowa, czyli przekazanie prezentu, traktowana jako dostawa pomocnicza w stosunku do samej prenumeraty?

Przepisy unijne dotyczące dostawy opodatkowanej VAT

Zgodnie z art. 2 i art. 16 dyrektywy 2006/112 opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze. Za dostawę opodatkowaną VAT uważa się też przekazanie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa danego podatnika na cele inne niż prowadzona przez niego działalność, jeżeli VAT od tych towarów lub ich części podlegał odliczeniu w całości lub w części. Jednak za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się wykorzystania do celów działalności podatnika towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki.

Nie należy sztucznie rozdzielać transakcji!

TSUE przypomniał, że dla celów VAT każdą transakcję należy zasadniczo uznawać za odrębną i niezależną. Transakcji, która gospodarczo stanowi jedno świadczenie, nie należy więc sztucznie rozdzielać, aby nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT. Trybunał pokreślił, że z jedną transakcją mamy do czynienia wówczas, gdy dwie lub więcej dotyczące jej czynności są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny.

W celu ustalenia, czy podatnik dokonuje kilku odrębnych świadczeń głównych, czy jednego świadczenia, należy zidentyfikować elementy charakterystyczne dla danej transakcji, patrząc z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.

Kiedy można mówić o świadczeniu dodatkowym?

W ocenie TSUE transakcja gospodarcza stanowi jedno świadczenie, gdy co najmniej jeden element stanowi świadczenie główne, zaś inne elementy należy uważać za świadczenie lub świadczenia pomocnicze, jeżeli z punktu widzenia podatkowego traktowane są tak samo jak świadczenie główne. 

Pierwsze kryterium, które należy wziąć pod uwagę, identyfikując świadczenie jako dodatkowe, jest brak samodzielnego celu świadczenia z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Świadczenie należy uznać za dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi ono dla klienta celu samo w sobie, lecz służy skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia głównego. Drugie kryterium dotyczy uwzględnienia wartości każdego ze świadczeń składających się na daną transakcję, przy czym jedna z nich jest minimalna, a nawet marginalna w stosunku do drugiej.

W omawianej sprawie:

  • przekazywanie prezentów za wykupienie nowej prenumeraty stanowi integralną część strategii handlowej spółki. Ponadto liczba prenumerat znacznie wzrasta, gdy towarzyszą im prezenty;
  • przekazanie prezentu nie ma samodzielnego celu z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, który zgadza się na opłacenie co najmniej jednego miesiąca prenumeraty, aby otrzymać taki prezent;
  • jedynym celem przekazania prezentu jest zachęcenie do wykupienia prenumeraty.

W konsekwencji TSUE orzekł, że przekazanie prezentu do prenumeraty w zamian za wykupienie prenumeraty czasopism stanowi świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego polegającego na dostawie czasopism i nie należy uważać go za nieodpłatne przekazanie towarów podlegające opodatkowaniu VAT jako samodzielna transakcja.

 

Okiem eksperta EY

Omawiane orzeczenie TSUE może stać się bardzo ważne dla polskich przedsiębiorców, którzy zdecydują się na przekazanie klientom prezentów w celu promocji własnej sprzedaży. W mojej ocenie nie tylko tych, którzy sprzedają towary w ramach prenumeraty. 

Stan faktyczny sprawy będącej podstawą rozstrzygnięcia dotyka tak naprawdę kilku obszarów:

  • nieopodatkowania prezentów o niskiej wartości,
  • usług kompleksowych,
  • czy też możliwości opodatkowania świadczenia pomocniczego niższą stawką. 

Co istotne, TSUE nie pochylił się nad tym, czy w sprawie doszło do nieodpłatnego wydania towarów, lecz skupił się na analizie, czy wydanie prezentów do prenumeraty stanowi świadczenie kompleksowe z prenumeratą jako świadczeniem głównym. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Takie rozstrzygnięcie może być niezwykle korzystne dla podatników, ponieważ pozwala na zastosowanie niższej stawki VAT do całego świadczenia kompleksowego. Przed zastosowaniem jednak takiego modelu rozliczenia VAT do przekazywanych prezentów, szczególnie tych niestanowiących prezentów o małej wartości (czyli powyżej 20 zł lub 100 zł rocznie – w przypadku prowadzenia odpowiedniej ewidencji), należy przeanalizować dokładnie, czy wszystkie przesłanki podniesione przez TSUE znajdą w danym przypadku zastosowanie. Warto również obserwować, jaka będzie odpowiedź polskich organów skarbowych – w jakim zakresie wnioski z wyroku TSUE zostaną uwzględnione w wykładni polskich przepisów podatkowych. Zdarza się, że polskie organy podatkowe nie w pełni respektują wyroki TSUE, w szczególności gdy dotyczą one spraw odnoszących się do zagranicznych porządków prawnych.

Podsumowanie

W ramach kampanii promocyjnych i działań marketingowych wiele firm oferuje swoim klientom i kontrahentom prezenty. Warto pamiętać o prawidłowym rozliczeniu podatku VAT do przekazywanych prezentów, szczególnie tych niestanowiących prezentów o małej wartości. W artykule przedstawiamy najnowsze orzecznictwo TSUE, które może być pomocne w tym zakresie. 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Mateusz Kisiel

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Doświadczony konsultant w dziale podatków pośrednich. Mateusz jest radcą prawnym.