3 min. czytania 26 sty 2023

Zmiana Kodeksu spółek handlowych. Opodatkowanie transgranicznych przekształceń, łączeń i podziału spółek

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

3 min. czytania 26 sty 2023
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Transakcje
Opublikowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zakłada liczne zmiany w odniesieniu do opodatkowania operacji transgranicznych i krajowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 

Projekt ustawy nowelizującej w brzmieniu z 15 grudnia 2022 r. nie tylko wprowadza nowe rozwiązania, ale także stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. Jednocześnie projektodawca w przepisach uwzględnia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C-106/16 Polbud Wykonawstwo. W wyroku tym TSUE podkreślił, że swoboda przedsiębiorczości wynikająca z art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) obejmuje zapewnienie spółkom możliwości przeniesienia siedziby z jednego państwa członkowskiego do drugiego bez przeprowadzenia likwidacji spółki.

Na mocy projektowanych zmian, do prawa polskiego mają zostać wprowadzone następujące, przewidziane dyrektywą, nowe typy operacji transgranicznych:

  • podziały transgraniczne;
  • przekształcenia transgraniczne.

Projekt przewiduje rozszerzenie kontroli legalności operacji transgranicznych w postaci instytucji wydawania zaświadczenia o zgodności takiej operacji z prawem polskim. W badanie to nie będzie zaangażowany wyłącznie sąd rejestrowy, lecz również inne wyspecjalizowane organy, m.in. podatkowe (więcej na ten temat w dalszej części artykułu). Dodatkowo projekt rozszerza ochronę wspólników, pracowników i wierzycieli, których interesy mogą być bezpośrednio związane z planowaną operacją transgraniczną oraz zwiększa transparentność operacji transgranicznych.

Jedną z największych zmian wprowadzanych przez opisywany projekt jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji podziału przez wyodrębnienie. Ma ona polegać na umożliwieniu przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę lub spółki za udziały lub akcje spółki lub spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona, a nie jak dotychczas (w sytuacji podziału przez wydzielenie), wspólnicy spółki dzielonej.

 

Biznes w  czasach zmian

Częste nowelizacje przepisów podatkowych, skutki wojny w Ukrainie, rosnąca inflacja - to tylko część wyzwań, z jakimi obecnie mierzą się firmy. W ramach specjalnego serwisu EY przedstawiamy istotne informacje, które warto znać, prowadząc biznes w tych czasach. 

Więcej szczegółów

Wpływ nowelizacji KSH na zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, nowelizacja istotnie wpłynie na polskie ustawy o podatkach dochodowych.  Celem zmian jest dostosowanie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) oraz podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) do projektowanych zmian w ustawie Kodeks spółek handlowych. Zakładają one m.in. wprowadzenie nowego typu podziału, jakim jest podział przez wyodrębnienie (do podziału przez wyodrębnienie, co do zasady będą miały zastosowanie przepisy właściwe dla podziału przez wydzielenie w zakresie dzielonego majątku). W świetle projektowanych przepisów ustawy o CIT, zapewnienie neutralności podatkowej podziału przez wyodrębnienie na gruncie tej ustawy podatkowej będzie wymagało, aby zarówno majątek przejmowany na skutek podziału, jak również majątek pozostający w spółce dzielonej stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Jednocześnie w projekcie zaadresowano odpowiednie dostosowanie skutków podatkowych dla spółki dzielonej, której przyznawane są udziały.

Nowelizacja zakłada umożliwienie przekształcenia transgranicznego bez wymogu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W tym zakresie projekt zakłada odpowiednie stosowanie przepisów właściwych w przypadku przeniesienia przez podatnika, który posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, składników majątku swojego zagranicznego zakładu. Projekt zakłada również odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących wartości początkowej, a także umożliwienie połączenia uproszczonego (konsolidacyjnego) bez przyznawania udziałów spółki przejmującej, jeżeli jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały łączących się spółek albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały we wszystkich łączących się spółkach w tej samej proporcji. W tym zakresie projekt przewiduje odpowiednie doprecyzowanie przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT regulujących skutki po stronie spółki przejmującej oraz jej wspólników. Rozszerzenie zdolności do łączenia się spółki komandytowo-akcyjnej w charakterze spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, oraz przyznanie tej spółce zdolności podziałowej (w tym zakresie zmiany przewidziane w Kodeksie spółek handlowych wymagały odpowiedniego ujęcia w projektowanych przepisach ustawy o CIT i ustawy o PIT).

Wprowadzenie instytucji opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki

Projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych przewiduje rozszerzenie kontroli legalności operacji transgranicznych w postaci instytucji wydawania zaświadczenia o zgodności takiej operacji z prawem polskim. Kontrola ta ma interdyscyplinarny charakter (kwestie rejestrowe, podatkowe, pracownicze, karne), co prowadzi do zaangażowania w ramach procedury wydawania zaświadczenia o zgodności z prawem operacji transgranicznych również innych, wyspecjalizowanych organów. Z uwagi na to, że sąd rejestrowy nie jest organem właściwym w zakresie oceny nadużyć w sprawach podatkowych, projekt przewiduje konieczność wydania w tym zakresie opinii właściwego organu podatkowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem danej operacji transgranicznej jest składany wraz z wnioskiem o wydanie opinii właściwego organu podatkowego do jednego organu (tj. do sądu rejestrowego), który przekazuje ten wniosek do właściwego organu podatkowego. Rozwiązanie to stanowi ułatwienie dla przedsiębiorców i ma na celu redukcję kosztów związanych ze złożeniem wniosku.

Zgodnie z założeniami projektu, organem właściwym w sprawie wydawania opinii o zgodności danej operacji transgranicznej z przepisami prawa podatkowego byłby Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Szef KAS).

Celem przedstawienia przedmiotowego stanowiska (wydania opinii o zgodności operacji z przepisami prawa podatkowego lub odmowy jej wydania), Szef KAS przeprowadzi ocenę, czy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dokonanie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki może:

  • stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a § 1 Ordynacji Podatkowej (czynność, do której stosuje się przepisy dot. ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania , tzw. GAAR) lub
  • być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści, lub
  • stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo, w ramach procedury wydania opinii lub odmowy jej wydania, Szef KAS potwierdzi, czy zaspokojone lub zabezpieczone pozostają zobowiązania pieniężne spółki wobec organów podatkowych lub niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Badaniu podlegać będzie zatem okoliczność, czy wobec podmiotu nie toczą się postępowania egzekucyjne w zakresie podatków. Prowadzenie egzekucji administracyjnej z majątku podmiotu podlegającego restrukturyzacji będzie mogło stanowić podstawę do odmowy wydania opinii.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia kompleksowego charakteru badania, Szef KAS będzie mógł w jego ramach zasięgnąć opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku podatków, do których ustalania lub określania uprawnieni są wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - odpowiednio tych organów.

Według projektowanych przepisów, Szef KAS powinien wydać opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy, wymagających uwzględnienia dodatkowych informacji lub przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, termin jednego miesiąca na załatwienie sprawy będzie mógł zostać przedłużony, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.

Zmiany w Ordynacji Podatkowej

Inne projektowane zmiany Ordynacji podatkowej mają na celu dostosowanie przepisów o podatkowym następstwie prawnym oraz odpowiedzialności osób trzecich do proponowanych zmian w Kodeksie spółek handlowych dotyczących krajowych typów transformacji, a polegających na rozszerzeniu zdolności do łączenia się spółki komandytowo-akcyjnej w charakterze spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, przyznaniu tej spółce zdolności podziałowej oraz wprowadzeniu nowego typu podziału, jakim jest podział przez wyodrębnienie.

Zmiany dostosowawcze polegają na uwzględnieniu następstwa prawnego spółki komandytowo-akcyjnej jako spółki przejmującej, albo spółki nowo zawiązanej w przypadku łączenia osób prawnych oraz spółek osobowych. A także jako spółki przejmującej lub spółki powstałej w wyniku podziału,       odpowiedzialności podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej jako spółki przejmującej lub spółki powstałej w wyniku podziału czy podziału przez wyodrębnienie w treści dyspozycji przepisów dotyczących sukcesji podatkowej oraz odpowiedzialności podatkowej w przypadku podziału spółki.

 

Projektowana nowelizacja stanowi ważny etap usprawnienia funkcjonowania jednolitego rynku i pozwala na realizację unijnej zasady swobody przedsiębiorczości w szerszym zakresie, niż dotychczas. Przewidziane w projekcie liczne zmiany w odniesieniu do operacji transgranicznych mogą być uznane za stosunkowo rewolucyjne w kontekście dotychczasowych uregulowań procesów reorganizacyjnych. Przykładowo bowiem podział przez wyodrębnienie ma szansę zastąpić - dzięki zasadzie sukcesji uniwersalnej – wiele transakcji typu „asset deal” jak i tzw. transakcji „aportowych”. W konsekwencji, warto już teraz wziąć pod uwagę projektowane przepisy, aby odpowiednio przygotować się do planowania przyszłych procesów reorganizacyjnych i transakcyjnych.
Jarosław Łukasik
Manager, Intl Tax and Tran Svcs(ITTS), EY Polska

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Po rewolucyjnych zmianach w Kodeksie spółek handlowych, jakie miały miejsce w 2022 r. podatników czeka kolejna zmiana przepisów. Opublikowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu z 15 grudnia 2022 r. zakłada wprowadzenie niezwykle istotnych zmian w odniesieniu do opodatkowania operacji transgranicznych i krajowych, a także sposobu ich zabezpieczenia. Jedną z największych zmian jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji podziału przez wyodrębnienie. W artykule przybliżone zostały najważniejsze założenia projektu nowelizacji i jej skutki dla spółek.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Transakcje
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter