Jongen die voor zonnepanelen staat
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe het bedrijfsleven en Gen Z kunnen samenwerken om klimaatverandering aan te pakken

De teams van EY stimuleren kennis op het gebied van klimaatverandering en verbinden de ideeën van Gen Z met het bedrijfsleven.

1

Hoe kunnen de leiders van morgen nu helpen de klimaatverandering aan te pakken?

Besluitvorming waarbij meerdere generaties betrokken zijn is essentieel om de klimaatcrisis aan te pakken.

In 2015 werden in het Akkoord van Parijs ambitieuze doelstellingen vastgesteld om onomkeerbare milieuschade te voorkomen. In de jaren daarna, waarin de meerderheid van de landen en bedrijven hun overeengekomen doelstellingen niet hebben gehaald en natuurrampen in een ongekend tempo zijn toegenomen, nam de bezorgdheid over het klimaat alleen maar toe - vooral onder Gen Z.

Meer dan welke andere generatie houdt Gen Z zich bezig met online content over de noodzaak van klimaatactie. 37% beschouwt klimaatverandering als zijn belangrijkste persoonlijke zorg en 32% heeft het afgelopen jaar persoonlijk actie ondernomen om klimaatverandering aan te pakken - beide percentages liggen hoger dan bij de millennials, Gen X of Boomers1 - en meer dan driekwart van Gen Z wil dat op school les wordt gegeven over klimaatverandering en milieu.2

De bezorgdheid van Gen Z over de klimaatcrisis, verpersoonlijkt door Greta Thunberg, komt tot uiting in hun ontgoocheling over de passieve houding van machthebbers. De desillusie onder jongeren is sterk toegenomen sinds het begin van de pandemie, waarbij 80% van de jongeren aangeeft symptomen van depressie en angst te hebben.3 Het is veelzeggend dat meer dan twee derde (67%) van Gen Z de afgelopen weken ten minste één keer heeft gesproken over de noodzaak van klimaatactie en velen vragen zich af: luistert er wel iemand naar wat wij te zeggen hebben?1

"Gen Z zal de last van klimaatverandering verhoudingsgewijs veel zwaarder moeten dragen, maar ze voelen zich niet in staat om veranderingen op een zinvolle manier te beïnvloeden, omdat het bedrijfsleven hen er niet genoeg bij betrekt", zegt Gillian Hinde, EY Global Corporate Responsibility Leader. "Om duurzaamheid te versnellen, moeten we luisteren naar de ideeën van Gen Z en gebruikmaken van hun energie en inzichten, nu en wanneer ze uitgroeien tot toekomstige leiders."

Wijziging van het curriculum

77%

van Gen Z zou willen dat er op school les wordt gegeven in milieu-educatie.

Om de verduurzaming van het milieu te versnellen, moeten we luisteren naar de ideeën van Gen Z en gebruik maken van hun energie, zowel nu als wanneer zij later leiders worden.
Vrouw die bij lijst zit laptop te gebruiken
2

Toekomstige leiders betrekken bij het bepalen van de duurzaamheidsagenda

EY Future Skills Workshops en Climate Ideation Clinics ondersteunen duurzaamheid.

Dit is de gedachte achter de EY Climate Ideation Clinics, een initiatief van EY Ripples waarbij toekomstige leiders worden betrokken om met een frisse blik te kijken naar echte zakelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Tijdens de clinics kunnen universiteitsstudenten de crisis rond klimaatverandering door een andere bril bekijken, hun bezorgdheid over de klimaatcrisis uiten en actieplannen bedenken. Ze leren hoe klimaatverandering specifieke sectoren beïnvloedt en hoe bedrijven hierop reageren . Ze werken in kleine groepen samen om antwoorden te vinden op sectorspecifieke milieuproblemen; ze presenteren hun ideeën en kiezen de beste ideeën die vervolgens weer voor nieuwe inzichten worden gebruikt en worden ingezet bij het werk dat we met klanten doen.

Tot nu toe hebben in 2021 honderden jongeren uit het Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland, Canada, de Verenigde Staten en Singapore deelgenomen aan de EY Climate Ideation Clinics - en die hebben al heel wat ideeën opgeleverd.

 • Gen Z-ideeën voor de financiële dienstensector

  Financiële dienstverleners nemen al initiatieven om klimaatrisico's aan te pakken, variërend van het helpen van bedrijven bij de overgang naar een klimaatneutrale economie tot het ontwikkelen van nieuwe financiële producten, zoals hypotheekrentes tegen een lage rente voor vastgoed dat aan bepaalde milieunormen voldoet. Gen Z-deelnemers stelden ook voor:

  • Invoering van groene stimuleringsmaatregelen en beloningsprogramma's voor creditcards, in samenwerking met duurzame bedrijven om deze te promoten en te ondersteunen
  • invoering van stimuleringsmaatregelen om milieuprojecten te steunen, zoals het koppelen van de rente op leningen aan de CO2-uitstoot van de ontvanger of het invoeren van leenvoorwaarden die kredietnemers ertoe verplichten groene technologiebedrijven te steunen
  • Herinvestering van rente ter ondersteuning van schone energie of duurzame producten
 • Gen Z-ideeën voor de retailsector

  Consumenten verwachten dat bedrijven het voortouw nemen bij het stimuleren van positieve milieuimpact, vooral als het gaat om de producten die zij verkopen. Gen Z deelnemers stelden voor:

  • Het opzetten van een digitaal gegevensverzamelingssysteem voor de gehele waardeketen om duurzaamheidsgegevens te registreren, en te voorzien van beloningen/stimuleringsmaatregelen op basis van de kwaliteit van de verstrekte gegevens
  • Apps ontwikkelen die de circulariteit van producten en hun componenten bijhouden, zoals het aantal keren dat apparaten of producten zijn hergebruikt, en tegelijkertijd informatie verschaffen over duurzame productverwijdering
  • Gebruik van een stoplichtsysteem om de duurzaamheid van de levenscyclus van een product te meten en te communiceren, met inbegrip van de emissies van de hele toeleveringsketen, ethiek en de herbruikbaarheid van een product en de componenten ervan

De EY Future Skills Workshops leren 5-24-jarigen vaardigheden om door onze veranderende wereld te navigeren. De lessen zijn ontworpen om het gesprek over milieu-uitdagingen aan te gaan en het vertrouwen van jongeren te vergroten om een actieve rol te spelen in klimaatoplossingen. Onderwerpen als "Energie voor verandering" en "Bewuste consumptie" stellen hen in staat om via dagelijkse handelingen positieve veranderingen voor het milieu teweeg te brengen. In samenwerking met derden en naschoolse programma's faciliteren EY's deze sessies als kennisuitwisseling, waarbij ze hun ervaring delen en tegelijkertijd actief op zoek gaan naar de ideeën, reacties en antwoorden van Gen Z-deelnemers.

Sinds de lancering hebben meer dan 100 EY-mensen deze workshops geleid, wat een positieve invloed heeft gehad op meer dan 1.150 levens in Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panama, Japan, Zimbabwe en Italië.

Toekomstige leiders mondig maken

82%

van de jongeren die hebben deelgenomen aan de EY Climate Ideation Clinics begrijpt beter welke rol het bedrijfsleven speelt in de klimaatcrisis.

Auto's en bussen in een moderne groene stad
3

De volgende golf van klimaatactie versnellen

EY Ripples creëert langetermijnwaarde voor verschillende stakeholders.

"Het is zo belangrijk om de volgende generatie te helpen deel te nemen aan een toekomstbestendige economie door hen vaardigheden bij te brengen om een betere toekomst te ontwerpen en waarde te creëren uit duurzaamheid," zegt Steve Varley, EY Global Vice Chair - Sustainability. "Het is geweldig om te zien dat zowel jongeren als mensen van EY na deelname aan deze EY Ripples-sessies aangeven dat ze de activiteiten waardevol en inspirerend vonden."

Jongeren geven aan dat hun kennis over duurzaamheid en klimaatverandering na de sessies was toegenomen van 74% tot 87%. Een loopbaancoach van een universiteit was dankbaar dat de clinics "studenten blootstelden aan problemen uit de echte wereld". Tot slot zeiden facilitatoren van EY dat ze "trots waren om er deel van uit te maken", dat "het echt veel toevoegt aan de EY-ervaring", en dat het "een geweldige kans was om nieuwe nzichten te genereren om door te geven aan EY-collega's en klanten".

Deze resultaten tonen aan dat om duurzaamheid meer onder de aandacht te brengen een ander soort onderwijs nodig is - een onderwijs dat kennis over milieu en klimaat vergroot en tegelijkertijd vaardigheden zoals kritisch redeneren en probleemoplossend vermogen, creativiteit en innovatie, en communicatie en samenwerking stimuleert. Deze combinatie van inhoud en vaardigheden is steeds belangrijker om betere antwoorden te vinden op de onderling samenhangende uitdagingen van klimaatverandering en sociale ongelijkheid.

Het is belangrijk dat het bespreken van deze kwesties in de klas niet alleen gaat over het oplossen van toekomstige problemen. Gen Z betrekken bij klimaatverandering helpt om hun bezorgdheid te verlichten, en biedt hen perspectief op het nemen van zinvolle actie tegen de klimaatcrisis.

EY Ripples brengt generaties samen met als doel kennis over duurzaamheid te vergroten en diegenen die het meest door de klimaatverandering worden getroffen, een stem te geven.

Lees meer over de toewijding van EY aan net zero en hoe wij met klanten samenwerken aan duurzaamheid, en daarmee langetermijnwaarde en duurzame, inclusieve groei creëren.

Ontdek de mogelijkheden om bij ons te werken.

Het is zo belangrijk dat wij de volgende generatie helpen deel te nemen aan een toekomstbestendige economie door hen vaardigheden bij te brengen om een betere toekomst te ontwerpen en waarde te creëren op basis van duurzaamheid.

Neem contact met ons op

Wil je deelnemen aan een EY Climate Ideation Clinic? Neem contact met ons op.