Juridische verklaring

  1. Over EY
  2. De website ey.com
  3. Wettelijke disclaimer

 

 

1. Over EY

EY is een wereldwijd toonaangevende leverancier van Assurance-, Tax-, Transaction- en Advisory-diensten. Onze adviezen en hoogwaardige dienstverlening helpen vertrouwen op te bouwen in de wereldwijde kapitaalmarkten en economieën. Wij ontwikkelen uitstekende leiders die er samen voor zorgen dat we onze beloften aan al onze stakeholders nakomen. Zo spelen we een cruciale rol bij het bouwen aan een beter functionerende wereld voor onze mensen, onze klanten en de gemeenschap.

In deze juridische verklaring verwijzen we met 'EY' naar de wereldwijde organisatie van de bij Ernst & Young Global Limited ('EYG') aangesloten bedrijven. Elk daarvan is een afzonderlijke rechtspersoon. EYG is een Britse Company Limited by Guarantee en verleent zelf geen diensten aan klanten.

Voor de partners van EY in Nederland geldt een beleggingsbeleid.

De organisatie van EY in Nederland bestaat onder meer uit de volgende rechtspersonen: EY organization NL - legal entities (pdf, 145kb). Ernst & Young Nederland LLP verleent geen diensten aan cliënten.

Het EY-netwerk is onderverdeeld in drie geografische regio's: Noord-, Midden- en Zuid-Amerika ('Americas'), Europa, Midden-Oosten, India en Afrika ('EMEIA') en Azië-Pacific.

Americas
De EYG-lidfirma's die actief zijn in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, alsmede Ernst & Young (Israel) Ltd. (gezamenlijk: 'Americas-firma's'), zijn deels afzonderlijke en zelfstandige rechtspersonen die rechtstreeks of indirect zijn aangesloten bij Ernst & Young Americas LLC.

Ernst & Young Americas LLC is een in Delaware gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die de activiteiten van de Americas-firma's coördineert. Deze vennootschap levert geen professionele diensten aan klanten en neemt geen deel aan klantopdrachten. Ernst & Young Americas LLC ziet toe op de implementatie van het EYG-beleid bij Americas-firma's en faciliteert de samenwerking tussen deze firma's, maar heeft geen zeggenschap over deze firma's, beheert geen Americas-firma's en heeft geen eigendomsbelangen in deze firma's. Ernst & Young Americas LLC is niet de vertegenwoordiger van Americas-firma's en is niet bevoegd om deze firma's te vertegenwoordigen of te binden. Geen enkele Americas-firma is vertegenwoordiger van Ernst & Young Americas LLC of is bevoegd om Ernst & Young Americas LLC op welke wijze dan ook te vertegenwoordigen of te binden.

EMEIA
De EYG-lidfirma's die actief zijn in Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika ('EMEIA-firma's'), zijn afzonderlijke en zelfstandige rechtspersonen die rechtstreeks of indirect zijn aangesloten bij Ernst & Young EMEIA Limited.

Ernst & Young EMEIA Limited, een Engelse Company Limited by Guarantee, is de voornaamste bestuursentiteit in EMEIA voor de EMEIA-firma's. Ernst & Young EMEIA Limited verricht geen zakelijke of andere activiteiten met winstoogmerk en mag uit hoofde van zijn statuten geen professionele diensten verlenen. Dientengevolge neemt Ernst & Young EMEIA Limited ook geen deel aan klantopdrachten. Ernst & Young EMEIA Limited faciliteert de coördinatie en de samenwerking tussen de EMEIA-firma's, maar heeft geen zeggenschap over deze firma's, beheert geen EMEIA-firma's en heeft geen eigendomsbelangen in deze firma's. Ernst & Young EMEIA Limited treedt niet op als vertegenwoordiger van EMEIA-firma's en is niet bevoegd om een dergelijke firma te vertegenwoordigen of te binden. Geen enkele EMEIA-firma treedt op als vertegenwoordiger van Ernst & Young EMEIA Limited of is bevoegd om Ernst & Young EMEIA Limited te vertegenwoordigen of te binden.

EY Europe SCRL is een Belgische naamloze vennootschap, lid van EYG en de hoofdentiteit van bepaalde EMEIA-bedrijven in Europa. Ernst & Young Europe LLP, een Engelse Limited Liability Partnership, is aangesloten bij EYG en bij Ernst & Young EMEIA Limited en is de moedermaatschappij van bepaalde andere EMEIA-firma's in Europa. Noch EY Europe SCRL, noch Ernst & Young Europe LLP levert professionele diensten en neemt deel aan klantopdrachten. Hoewel beide de moedermaatschappij van bepaalde EMEIA-firma's zijn, treedt noch EY Europe SCRL, noch Ernst & Young Europe LLP op als vertegenwoordiger van EMEIA-firma's of van Ernst & Young EMEIA Limited en zijn ze niet bevoegd om EMEIA-firma's of Ernst & Young EMEIA Limited te vertegenwoordigen of te binden. Noch een EMEIA-firma, noch Ernst & Young EMEIA Limited treedt op als vertegenwoordiger van EY Europe SCRL of Ernst & Young Europe LLP of is bevoegd om Ernst & Young EMEIA Limited te vertegenwoordigen of te binden.

Azië-Pacific
De EYG-lidfirma's die actief zijn in Azië-Pacific ('Azië-Pacific-firma's'), zijn afzonderlijke en zelfstandige rechtspersonen die rechtstreeks of indirect zijn aangesloten of aangesloten gaan worden bij Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

Ernst & Young Asia-Pacific Limited, een in Hongkong gevestigde Company Limited by Guarantee, is de voornaamste bestuursentiteit in Azië-Pacific voor de Azië-Pacific-firma's. Ernst & Young Asia-Pacific Limited verricht geen zakelijke of andere activiteiten met winstoogmerk en mag uit hoofde van zijn statuten geen professionele diensten verlenen. Dientengevolge neemt Ernst & Young Asia-Pacific Limited ook geen deel aan klantopdrachten. Ernst & Young Asia-Pacific Limited faciliteert de coördinatie en de samenwerking tussen de Azië-Pacific-firma's, maar heeft geen zeggenschap over deze firma's, beheert geen Azië-Pacific-firma's en heeft geen eigendomsbelangen in deze firma's. Ernst & Young Asia-Pacific Limited treedt niet op als vertegenwoordiger van Azië-Pacific-firma's en is niet bevoegd om deze firma's te vertegenwoordigen of te binden. Geen enkele Azië-Pacific-firma treedt op als vertegenwoordiger van Ernst & Young Asia-Pacific Limited of is bevoegd om Ernst & Young Asia-Pacific Limited te vertegenwoordigen of te binden.

 

2. De website ey.com

De website ey.com (deze 'Website') bevat wereldwijd gerichte inhoud, die betrekking heeft op de internationale activiteiten van EY, en inhoud voor afzonderlijke landen, die betrekking heeft op de lokale activiteiten van een lidfirma.

De wereldwijd gerichte inhoud op de Website is eigendom van en wordt beheerd door EYGM Limited ('EYGM'). EYGM Limited, een op de Bahama's geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is een EYG-lidfirma. EYGM is een centrale coördinerende entiteit die zelf geen diensten verleent aan klanten.

De desbetreffende lokale lidfirma's zijn eigenaar en beheerder van de lokale inhoud op de pagina's voor afzonderlijke landen.

 

3. Wettelijke disclaimer

Door deze Website te gebruiken stemt u ermee in dat u bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden. De informatie op deze Website is bedoeld om bezoekers algemene informatie te verstrekken over onderwerpen die voor hen interessant kunnen zijn. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om actuele en correcte informatie aan te bieden, is het niet uitgesloten dat de informatie fouten bevat. Deze Website bevat mogelijk verwijzingen naar bepaalde wetten en voorschriften. Wetten en voorschriften zijn in de loop van de tijd aan verandering onderhevig en moeten uitsluitend worden geïnterpreteerd in de context van specifieke omstandigheden.

EY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden en onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze website, tenzij er aan de zijde van EY sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Alle inhoud op de Website en alle diensten die via de Website beschikbaar worden gesteld, worden geleverd zoals ze zijn ('as is'), zonder enige garantie ten aanzien van volledigheid, correctheid of tijdigheid en zonder expliciete of impliciete verklaringen, waarborgen of andere contractuele bepalingen van welke aard dan ook. EY verklaart of garandeert niet dat deze Website, de diensten die via deze Website worden aangeboden en/of alle informatie, software en overige materialen die vanaf deze Website worden gedownload, correct, actueel, ononderbroken, foutloos, compleet of vrij van virussen en andere schadelijke componenten zijn.

Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht aanvaardt EY geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden en storingen in de gegevens of informatie op deze site en de services die via deze website worden aangeboden, tenzij er aan de zijde van EY sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

De materialen op deze Website mogen niet worden opgevat als juridische, fiscale, boekhoudkundige of andersoortige professionele adviezen of diensten. Voordat u een beslissing neemt, dient u advies over specifieke fiscale of andere kwesties in te winnen bij een professioneel adviseur van EY of een andere firma die bekend is met uw specifieke omstandigheden. Stuur nooit vertrouwelijke informatie naar EYG-lidfirma's voordat u een toezegging van de desbetreffende firma hebt ontvangen voor uitvoering van de door u gevraagde diensten.

RSS-feeds, podcasts en e-mailupdates – Gebruiksvoorwaarden
RSS-feeds, podcasts en e-mailupdates zijn kosteloze services die door bepaalde EY-lidfirma's aan particulieren worden aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Via de RSS-feed stelt EY hoofdpunten van artikelen, beschrijvingen en hyperlinks in XML-vorm beschikbaar aan personen die gebruikmaken van een RSS-lezer of een aggregator. Een podcast is een audioprogramma waarop personen een abonnement kunnen nemen. EY stelt podcasts beschikbaar aan particulieren voor persoonlijk gebruik. Aggregators voor RSS, podcasts en e-mailupdates kunnen de feeds van EY ten behoeve van hun gebruikers opnemen in hun directory's. Elke andere vorm van gebruik is verboden, met inbegrip van het kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, online plaatsen, overdragen of distribueren van onze feeds of podcasts op welke manier en via welk kanaal dan ook.

EY behoudt zich het recht voor om feeds, podcasts en e-mailupdates op elk gewenst moment stop te zetten. Alle inhoud, afbeeldingen en logo's die deel uitmaken van de RSS-feed, de podcasts en de e-mailupdates van EY, zijn eigendom van EYGN Limited ('EYGN'). Alle rechten voorbehouden. EYGN is een EYG-lidfirma. EYGN is een centrale coördinerende entiteit die zelf geen diensten verleent aan klanten.

Hyperlinks
U mag via hyperlinks naar deze Website verwijzen, op voorwaarde dat er bij de links geen sprake is van:

  • onbevoegd gebruik van ons logo;
  • onrechtmatige claims (uitdrukkelijk of impliciet) van aanbeveling of goedkeuring door EY of een lokaal aangesloten bedrijf of een andere vorm van relatie met EY of een lokaal aangesloten bedrijf;
  • framing of inbedding van pagina's van onze Website; of
  • andere inbreuken op onze handelsmerken, auteursrechten of overige intellectuele eigendomsrechten.

EY draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de juistheid of de beveiliging van websites waarnaar (al dan niet via een hyperlink) wordt verwezen vanaf deze Website.

Bepaalde hyperlinks op deze Website leiden naar servers die worden beheerd door personen of organisaties waarover EY geen zeggenschap heeft. EY doet geen uitspraken over, en geeft geen enkele garantie met betrekking tot, de correctheid of andere aspecten van de informatie op dergelijke servers. Een verwijzing naar een website van een derde partij mag niet worden opgevat als een goedkeuring of aanbeveling door EY van (producten en diensten van) die derde partij, of als goedkeuring of aanbeveling door de derde partij van (producten en diensten van) EY.

Copyrightvermelding
Tenzij voor zover anders vermeld, geldt voor al het materiaal op het wereldwijde gedeelte van de Website Copyright ©2019 EYGM Limited, en geldt voor lokale inhoud van Websites van afzonderlijke landen Copyright ©2019 van de desbetreffende lidfirma's. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van het materiaal op deze Website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen en html-code, mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van EYGM of, met betrekking tot lokale inhoud van Websites van afzonderlijke landen, zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende lidfirma's.

'EY' en het gestileerde EY-beeldmerk zijn geregistreerd of in afwachting van registratie bij het US Patent & Trademark Office of bij andere merkenbureaus wereldwijd.

Audit Firm Governance Code
EY verwelkomt de publicatie van de Britse Audit Firm Governance Code. Deze Code, die is opgesteld door de UK Financial Reporting Council en het Institute of Chartered Accountants in Engeland & Wales, stelt ons in staat het vertrouwen te versterken dat het publiek heeft in de kwaliteit van onze organisatie en de diensten die wij leveren.