Governance, medezeggenschap en evenwichtige belangenafweging

Bij besluitvormingsprocessen voor, tijdens en na de pensioentransitie zijn diverse partijen betrokken. Met elkaar geven zij vorm aan de nieuwe pensioenregeling. In de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel spelen governance, medezeggenschap en evenwichtige belangenafweging een nóg belangrijkere rol.

Related topics Pensioenen

Wat EY voor u kan betekenen

Besturen van pensioenfondsen zijn op grond van de Pensioenwet verplicht om de belangen van alle betrokken belanghebbenden evenwichtig af te wegen en hierover verantwoording af te leggen. Het is van groot belang om goed uit te kunnen leggen waarom een bepaald besluit is genomen en zorg te dragen voor een adequate vastlegging hiervan. Het intern toezicht van het pensioenfonds ziet toe op de evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Hierbij is het van belang dat de governance aantoonbaar op een juiste manier is vormgegeven.

Elke betrokken partij zal zich bij elke (voorgenomen) stap in het proces dus moeten afvragen welke risico’s en gevolgen voortvloeien uit de keuzes die zij maakt. Door onze ervaring in de pensioensector kunnen wij hierbij de rol vervullen van vertrouwde en kritische sparringpartner.  Dit kan tijdens elke fase van de transitie. Wij adviseren over relevante aandachtspunten en (on)mogelijkheden. Hierdoor helpen wij pensioenfondsen om  mogelijke risico’s, maar ook eventuele kansen tijdig te signaleren. Op deze manier borgt het pensioenfonds een evenwichtige belangenafweging en houdt zicht op alternatieve scenario’s. Daarmee wordt voorkomen dat het pensioenfonds op een (te) laat moment alsnog voor verrassingen komt te staan, zoals claims van (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden.
 

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

  1. Wij voeren een check uit voor pensioenuitvoerders op het gehele proces van wijziging van de pensioenregeling. Ook bieden wij ondersteuning bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel en op specifieke onderdelen daarvan, zoals het besluit om wel of niet in te varen.
  2. Wij voorzien besturen van pensioenfondsen van countervailing power bij het evenwichtig afwegen van de belangen ten behoeve van de besluitvorming.
  3. Wij kijken gedurende de transitie mee om te monitoren of het doorlopen proces, inclusief de vastlegging ervan juist is gebeurd of dat bijsturing van het proces en/of de vastlegging nodig is. Daarbij letten wij in het bijzonder op de evenwichtige afweging van belangen en geven  waar nodig advies. 
  4. Wij staan de leden van de medezeggenschapsorganen bij met het beoordelen van de evenwichtige belangenafweging die ten grondslag heeft gelegen aan de besluitvorming.
  5. Wij ondersteunen met de review van een eerder verkregen advies of voorgenomen besluit. Op die manier kan de besluitvorming eventueel nog bijgestuurd worden in het kader van de evenwichtige belangenafweging en de onderbouwing daarvan.
     

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.