Het belang van integraal risicomanagement

Omdat de pensioenwereld enorm in beweging is, leidt dit tot meer en nieuwe risico’s. Daarom is het effectief en efficiënt monitoren en evalueren van risico’s cruciaal. Integraal risicomanagement wordt steeds belangrijker.

Related topics Pensioenen

Wat EY voor u kan betekenen

De omgeving waarin pensioenfondsen opereren, is meer dan ooit aan verandering onderhevig. Door technologische ontwikkelingen is het risicoprofiel van pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties al gewijzigd. Door de aankondiging van de Wet toekomst pensioenen zijn ook het transitierisico, compliancerisico en projectrisico toegenomen. Het uitbestedingsrisico vereist meer aandacht door de toegenomen complexiteit in de ecosystemen van uitbestedingspartijen. Daardoor vergt het in kaart brengen van risico’s uitgebreidere analyses, met name op het gebied van pensioenbeheer, IT, informatiebeveiliging en cyber. Tot slot zijn ook ontwikkelingen op het gebied van ESG, klimaat en geopolitiek van invloed op het risicomanagement van pensioenfondsen. Bestuursleden van pensioenfondsen dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het integraal risicomanagement van het pensioenfonds.

IORP-II vereist dat iedere risicobeheerfunctie, ongeacht de grootte van het fonds, minimaal dient te voldoen aan een goed ingerichte risk governance en een duidelijk gedefinieerde risicostrategie met bijbehorende risicobereidheid. Het risicomanagementsysteem, ondersteunend bij het identificeren, inschatten, beheersen, monitoren en rapporteren van risico’s, moet aansluiten bij de wensen van het fonds. Tevens dient de risicobeheerfunctie aandacht te besteden aan de risicocultuur om de effectiviteit van het risicomanagement te bevorderen.

Integraal risicomanagement vereist een multidisciplinair team. Door middel van de inzet van een team van financiële en niet-financiële risicospecialisten, kan EY zowel activiteiten voor integraal risicomanagement als voor specifieke risicocategorieën uitvoeren. Dit betreft bijvoorbeeld financieel risicomanagement waarin aandacht voor het beleggingsbeleid van de instelling in het algemeen en Asset Liability Management in het bijzonder de kern vormen. Tevens beschikken wij over ruime kennis en ervaring ten aanzien van thema’s als ESG-beleggen en illiquide beleggingen.

Onze experts zijn bij tal van instellingen in de pensioensector actief op het gebied van financiële, actuariële, compliance, IT en operationele risico’s. Wij overzien de hele pensioenketen en begrijpen welke gevolgen en risico’s bepaalde knelpunten elders in de keten kunnen veroorzaken. Uiteraard liefst voordat die gevolgen zichtbaar worden in harde cijfers van dekkingsgraden en pensioenverplichtingen dan wel in gevolgen voor de reputatie van het pensioenfonds.
 

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

In ons integraal risicomanagement sluiten wij aan bij de IORP-II wetgeving, de uitgangspunten die DNB hanteert en leading practices in de financiële sector. Dat wil zeggen dat onze focus is gericht op:

  1. Het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid.
  2. Het identificeren van risico’s.
  3. Het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing.
  4. Het monitoren van en rapporteren over risico’s en beheersmaatregelen.

Dit proces wordt continu doorlopen, zodat:

  • Op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende organisatie ontstaat.
  • Het pensioenfonds zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang.
  • Inzicht ontstaat in de opties voor risicobeheersing en de verschillende consequenties hiervan.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.