5 minuten leestijd 18 augustus 2021

Misschien verhuist de eigen woning in de inkomstenbelasting naar box 3. 

ey_blog_hypotheekrenteaftrek

Waar gaat het heen met de hypotheekrenteaftrek?

Door Charlie Bruijsten

EY Nederland Senior Manager Bureau Vaktechniek Tax

Belastingspecialist en kennismanager

5 minuten leestijd 18 augustus 2021
Related topics Tax Tax Advice

Misschien verhuist de eigen woning in de inkomstenbelasting naar box 3. Het is nog maar de vraag of de regeling daarmee ook eenvoudiger wordt.

  • De afgelopen jaren zijn steeds meer voorwaarden verbonden aan de de hypotheekrenteaftrek
  • Door die veranderingen is de eigenwoningregeling er bepaald niet eenvoudiger op gemaakt.
  • Onder invloed van internationale kritiek op de renteaftrek lijkt verplaatsing van de eigen woning naar box 3 een reële optie. 

De eigen woning is om in te wonen. Zo makkelijk is het, zou je denken. Maar in het belastingrecht zijn de dingen nooit makkelijk. En de eigenwoningregeling al helemaal niet. Er wordt al heel lang gesproken over een aanpassing van de eigenwoningregeling, en dan in het bijzonder het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Mijn eerste inschatting was dat het verplaatsen van de eigen woning naar box 3 de regeling een stuk eenvoudiger zou maken. Inmiddels heb ik daar mijn twijfels over.

Eigen woning als bron van inkomen

De moeilijkheid bij de eigen woning begint ermee dat de woning als bron van inkomen wordt aangemerkt. Dat was lang geleden al zo onder de Wet op de inkomstenbelasting 1914 en daarna is het altijd zo gebleven. Het idee daarachter is dat de eigenwoningbezitter rendement in natura geniet in de vorm van woongenot. Met zijn ‘investering’ in de woning spaart hij bovendien toekomstige huur uit. Dat voordeel is belast. 

In de inkomstenbelasting geldt dat als inkomsten belast zijn, de kosten die worden gemaakt ter verwerving, inning en behoud van die inkomsten aftrekbaar zijn. Tot en met 1970 werd veelvuldig met de Belastingdienst gediscussieerd over de aftrekbare kosten, en dan vooral de aftrek van onderhoudskosten. Om van die discussies af te zijn, heeft de wetgever in 1971 het huurwaardeforfait ingevoerd. Dat forfait wordt als inkomen in aanmerking genomen. We kennen het nog steeds als het eigenwoningforfait. Sindsdien zijn alleen de kosten van de eigenwoningschuld nog aftrekbaar. Denk aan de hypotheekrenteaftrek. 

Beperking van de hypotheekrenteaftrek

Met de hypotheekrenteaftrek (die doorgaans hoger is dan het eigenwoningforfait en per saldo dus tot een aftrekpost leidt) wil de overheid het eigenwoningbezit stimuleren. De hypotheekrenteaftrek is dus een subsidie. Om te voorkomen dat die subsidie uit de hand zou lopen, is de hypotheekrenteaftrek vanaf 2001 beperkt tot dertig jaar. Aflossen was toen overigens nog niet verplicht. Het gevolg daarvan is dat vanaf 2031 de hypotheekrenteaftrek vervalt voor oude schulden die dan nog niet zijn afgelost. Voor mensen met oude aflossingsvrije schulden toch wel iets om over na te denken, ook al duurt het nog tien jaar voor we zover zijn.

Vervolgens is in 2004 de bijleenregeling ingevoerd. Wie een keer verhuisd is en de oude woning met overwaarde heeft verkocht, is daar vast al tegenaan gelopen. Voor het bedrag van de overwaarde krijg je op de nieuwe woning geen hypotheekrenteaftrek. 

Na vorige crisis: nog meer aftrekbeperkingen

De financiële crisis die begon in 2008 heeft ons geleerd dat het goed is om voldoende financiële buffers te hebben en niet te veel schulden aan te gaan. Maar schulden hebben we nog steeds. En mede vanwege de hypotheekrenteaftrek hebben burgers in Nederland een relatief groot aandeel in de nationale schuldenberg.

Twee fiscale studiecommissies (Van Weeghel in 2010 en Van Dijkhuizen in 2012) hebben mede vanwege de financiële crisis voorgesteld om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen en het aflossen van de schuld te stimuleren. De regering is destijds inderdaad met maatregelen gekomen. Behoorlijk ingrijpend ook. Vanaf 2013 geldt dat een eigenwoningschuld in maximaal dertig jaar volgens een annuïtair schema volledig moet worden afgelost. Deze aflossingsverplichting moet bij het aangaan van de schuld zijn vastgelegd in de leningsovereenkomst en moet daadwerkelijk worden nageleefd. Wie zich er niet aan houdt, kan de hypotheekrente niet aftrekken.

In verkiezingsprogramma’s is over de hypotheekrenteaftrek geen eenduidige lijn te ontdekken
Charlie Bruijsten
EY Nederland Senior Manager Bureau Vaktechniek Tax

Eigenwoningregeling niet eenvoudiger

Deze aanscherping heeft de eigenwoningregeling niet eenvoudiger gemaakt. Waar iemand bij een verhuizing als gevolg van de bijleenregeling eerst alleen een eigenwoningreserve moest bijhouden, moet vanaf 2013 vanwege de aflossingseis van dertig jaar ook de aflossingsstand worden bijgehouden (hoever ben je met het aflossen van de schuld?). Die aflossingsstand wordt als het ware doorgeschoven naar de nieuwe eigenwoningschuld. Overigens zijn de eigenwoningreserve en de aflossingsstand nauwelijks nog te volgen bij partners die uit elkaar gaan en daarna een eigen ‘wooncarrière’ opbouwen.

Het bleef niet bij de aanscherping in 2013. Vanaf 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek in de hoogste schijf namelijk geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2023 is de hypotheekrente ook voor mensen met een hoog inkomen nog maar tegen 37,05% aftrekbaar. Dat geldt overigens alleen voor de renteaftrek en niet voor het eigenwoningforfait. Dat blijft wel belast in de hoogste schijf. Daarmee is deze wijziging in feite een nivelleringsmaatregel.

De eigen woning naar box 3?

Laten we de blik nu op de toekomst richten. Na het zomerreces gaan de politieke partijen in Den Haag waarschijnlijk weer aan tafel om te kijken of ze een regering kunnen vormen. Wat gaat die nieuwe regering doen? Wordt de hypotheekrenteaftrek verder aangescherpt of zelfs helemaal afgeschaft? Gaat de eigen woning naar box 3? Dat is moeilijk te voorspellen. In de verkiezingsprogramma’s is namelijk geen eenduidige lijn te ontdekken.

Vanwege de zeer lage hypotheekrente is het voordeel dat woningbezitters genieten van de hypotheekrenteaftrek momenteel vrij laag. Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zal dan ook relatief weinig pijn doen. Als er ingrijpende maatregelen moeten worden genomen, dan lijkt dit het juiste moment. We zien ook al dat sommige kopers van een eigen woning de voorkeur geven aan een schuld in box 3, vooral om onder de verplichte aflossing uit te komen.

De eigenwoningreserve en de aflossingsstand zijn nauwelijks nog te volgen bij partners die uit elkaar gaan en daarna een eigen ‘wooncarrière’ opbouwen
Charlie Bruijsten
EY Nederland Senior Manager Bureau Vaktechniek Tax

Regering onder druk gezet

In de fiscale vakliteratuur heb ik zelf al eens voorgesteld om de eigen woning te verplaatsen naar box 3. Daarbij zou de woning geheel of gedeeltelijk kunnen worden vrijgesteld. Het maakt waarschijnlijk meer indruk in politiek Den Haag dat De Nederlandsche Bank onlangs heeft gepleit voor een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek en heeft gesuggereerd om de eigen woning stapsgewijs te verplaatsen naar box 3. Ook het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie hebben kritiek geuit op de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. En in de recente rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ en ‘Ruimte voor wonen, Brede maatschappelijke heroverweging’ wordt de overgang naar box 3 ook als optie genoemd.

De eigen woning in box 3 heeft zeker een aantal voordelen. Zo maakt het niet (meer) uit of de woning met eigen geld of met een lening wordt gefinancierd. De prikkel om de woning te financieren met een lening is dan niet meer aanwezig.

Er zijn complicaties

Ik zie overigens wel complicaties. Niet alleen de eigenwoningregeling staat ter discussie, hetzelfde geldt voor box 3. Er is veel weerstand tegen het huidige systeem waarbij belasting wordt geheven over een forfaitair inkomen. De Tweede Kamer heeft al duidelijk gemaakt voorstander te zijn van een heffing op basis van het daadwerkelijk genoten voordeel uit vermogen. Hoe bereken je dan het daadwerkelijk rendement van de eigen woning? Het lijkt mij dat het eigenwoningforfait meeverhuist naar box 3. Dan zit in box 3 dus inkomen in de vorm van het eigenwoningforfait en een aftrek van de werkelijke hypotheekrente. Behalve het tarief verandert er dan eigenlijk niet zoveel. Vooral niet als zo’n regeling ook weer wordt opgetuigd met extra maatregelen om de renteaftrek te beperken. 

Hoe kunnen we het dan echt makkelijker maken? Door de eigen woning en de eigenwoningschuld compleet te defiscaliseren.

Samenvatting

Door middel van de hypotheekrenteaftrek zijn de kosten van de eigenwoningschuld voor huizenbezitters aftrekbaar. Daar zijn de afgelopen jaren echter wel steeds meer voorwaarden aan verbonden. Denk aan de beperking van de aftrektermijn, de invoering van de bijleenregeling en de introductie van de verplichte aflossing. Al die veranderingen hebben de eigenwoningregeling er bepaald niet eenvoudiger op gemaakt. De toekomst van de huidige hypotheekrenteaftrek ligt in handen van politiek Den Haag. Onder invloed van internationale kritiek op de renteaftrek lijkt verplaatsing van de eigen woning naar box 3 een reële optie. Een nieuw te vormen regering moet die knoop doorhakken.

Over dit artikel

Door Charlie Bruijsten

EY Nederland Senior Manager Bureau Vaktechniek Tax

Belastingspecialist en kennismanager

Related topics Tax Tax Advice