Usługi z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć

Obszar: Audyt

Członkowie naszego zespołu posiadają doświadczenie, rozległą wiedzę merytoryczną, a także znajomość wiodących praktyk z rynku polskiego i zagranicy.

Co EY może dla Ciebie zrobić?

Na całym świecie zatrudniamy około 4500 specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem nadużyciom, posiadających zróżnicowane i szerokie doświadczenie, a także wiedzę merytoryczną. Jesteśmy w stanie powołać multidyscyplinarny zespół doskonale znający lokalne uwarunkowania i kulturę, profesjonalnie współpracujący z naszymi klientami i ich doradcami prawnymi.

Dochodzenia i zarządzanie zgodnością

Wśród członków naszego zespołu są doświadczeni audytorzy śledczy, analitycy danych, informatycy śledczy, eksperci ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu szybkich działań w przypadku podejrzenia popełnienia nadużycia, a także wspieramy w trakcie postępowań prowadzonych przez organy ścigania i regulatorów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii śledczych możemy szybko zgromadzić fakty i dowody, które pomagają nam ocenić skalę problemu, a także go rozwiązać. Wspieramy prawników wewnętrznych, poprzez analizę danych w celu identyfikacji powiązań, charakterystycznych zachowań i innych anomalii oraz prezentując ustalenia podczas postępowań sądowych.

Nasi specjaliści współpracują także z firmami i ich doradcami prawnymi w celu poprawy ocen ryzyka oraz dostosowania programów zapewnienia zgodności (compliance) do indywidualnych potrzeb firmy tak, aby uczciwość znalazła się w centrum uwagi. Celem naszych działań jest wspieranie firm w tworzeniu etycznej kultury biznesowej opartej na uczciwości, etyczności i transparentności. Przy pomocy śledczej analizy danych dostarczamy informacji na temat wzorców zachowań pracowników. Informacje te można wykorzystać w celu opracowania indywidualnych programów zapewnienia zgodności dopasowanych do profilu działalności firmy i do jej profilu ryzyka. Dowiedz się więcej.

Roszczenia i spory

Pomagamy klientom i ich doradcom prawnym w opracowywaniu wyliczeń, analiz i opracowywaniu strategii. Doradzamy pod kątem aspektów finansowych umów i transakcji, które często są źródłem sporów. W ten sposób pomagamy zmniejszyć ryzyko problemów w przyszłości jeszcze zanim umowa zostanie podpisana. Wspieramy spółki w efektywnej prezentacji ich stanowiska w sprawach finansowych i handlowych podczas postępowań arbitrażowych, sądowych oraz podczas innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Tworzymy bezstronne i niezależne opinie biegłych w wielu specjalistycznych dziedzinach dzięki połączeniu rozległych kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć, znajomości branż oraz bogatego doświadczenia. Nasze opinie mają krytyczne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporów. Docelowo pomagamy chronić wartość spółki oraz pomagamy w wygenerowaniu rzeczywistego zysku z zawieranych umów i transakcji.

Nasi specjaliści ds. obsługi roszczeń pomagają spółkom w dochodzeniu pokrycia strat finansowych poprzez przygotowanie zgłoszenia roszczeń z tytułu ubezpieczeń handlowych oraz wniosków o dotacje rządowe w przypadku strat z tytułu klęsk żywiołowych. W następstwie pożarów, wybuchów, powodzi, wichur, kradzieży, cyberataków i wielu innych katastrofalnych sytuacji organizacje często potrzebują pomocy w opracowaniu strategii umożliwiających odtworzenie i udokumentowanie strat finansowych, które ponieśli. Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w pomaganiu organizacjom w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych. Na rynku amerykańskim pomagamy samorządom lokalnym i organizacjom typu non-profit w uzyskaniu pomocy na odbudowę w ramach programów pomocy kryzysowej na szczeblu federalnym (np. FEMA, HUD). Zespół EY ds. zarządzania dotacjami w ramach pomocy kryzysowej wspiera organizacje podczas całego procesu składania wniosku, od początku do końca, a nawet podczas kontroli przez organy federalne, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dowiedz się więcej.

Usługi z zakresu Discovery

W miarę jak otoczenie prawne i regulacyjne stawia coraz więcej wyzwań, wzrasta różnorodność i rozproszenie informacji w kanałach cyfrowych. Organizacje poszukują kompleksowych rozwiązań umożliwiających im zarządzanie ryzykiem prawnym i compliance, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. Kwalifikacje naszych zespołów, ich doświadczenie i wielkość sprawia, że możemy zaoferować usługi z zakresu zarządzania danymi na każdym etapie cyklu życia procesu. Mamy doświadczenie w pracy przy szeroko komentowanych, złożonych postępowaniach i dochodzeniach o charakterze prawnym i regulacyjnym. Nasi specjaliści ds. usług discovery, zarządzania danymi i analizy śledczej mogą pomóc organizacjom w znalezieniu odpowiedzi na pytania „kto, co, gdzie, kiedy i w jaki sposób” oraz zaspokoić ich potrzeby z zakresu discovery i compliance.

Skupiamy się na ochronie zasobów informacyjnych organizacji. Stworzyliśmy globalne wytyczne związane z postępowaniem z danymi należącymi do firm. Wspierają nas prawnicy wewnętrzni EY, zajmujący się polityką prywatności. Aby w pełni dostosować się do wymogów Unii Europejskiej z zakresu prywatności i ochrony danych oraz innych obowiązujących regulacji w tym zakresie, EY wdrożył Binding Corporate Rules (BCRs) - wiążące zasady korporacyjne. W wielu przypadkach, zwłaszcza na gruncie unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wiążące zasady korporacyjne pozwalają nam na przekazywanie danych za granicę, co prowadzi do większej efektywności kosztowej procedur i umożliwia większą kontrolę jakości dzięki scentralizowanemu przetwarzaniu i procesowi przeglądu danych. Dowiedz się więcej.

Analiza danych w zarządzaniu ryzykiem nadużyć i compliance

Rozwiązania technologiczne oraz analiza danych skutecznie uzupełniają tradycyjne mechanizmy kontroli ryzyka w organizacji. 

Sprawdź, jak przy pomocy rozwiązań stworzonych przez EY i wykorzystaniu potencjału zgromadzonego w danych dostępnych w Twojej firmie, można ograniczyć nieefektywność i przeciwdziałać stratom finansowym.  Dowiedz się więcej 

Ochrona prywatności i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

Zespoły EY Privacy and Cyber Response (P&CR) pomagają organizacjom w reagowaniu na skomplikowane cyberataki, począwszy od dochodzenia aż po postępowanie sądowe i udzielanie odpowiedzi organom nadzoru. Mamy doświadczenie w pomaganiu firmom w odpowiadaniu na szerokie spektrum incydentów cyber, w tym kradzieży danych wrażliwych, naruszenia poufności służbowej poczty elektronicznej, ataków ransomware czy kradzieży kart kredytowych. Łączymy doświadczenie z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej z tradycyjnymi metodami śledczymi takimi jak rozmowy wyjaśniające, pozyskiwanie i przegląd danych przechowywanych w formie papierowej i cyfrowej, tak aby zidentyfikować wszystkie fakty związane z incydentem bezpieczeństwa. Wspieramy naszych klientów w odpowiadaniu na pytania organów nadzoru oraz we współpracy z organami ścigania. W związku z tym, że cyberincydenty często mają charakter międzynarodowy, tworzymy nasze procedury tak, aby dostosować się do wymagań prawnych i regulacyjnych wszystkich krajów, w których prowadzone jest postępowanie - w tym w zakresie współpracy z zewnętrznymi doradcami prawnymi.

Nasze interdyscyplinarne zespoły pomagają organizacjom stworzyć zasady zarządzania danymi, które są wspierane przez odpowiednie polityki wewnętrzne i technologie. Zasady te mają na celu zapewnienie długoterminowej ochrony danych i zgodność z politykami prywatności. Pomagamy również w tworzeniu planów ochrony danych i zgodności z zasadami prywatności, które odpowiadają wymogom RODO i innych obowiązujących przepisów. Plany te współdziałają z istniejącymi w organizacji planami odpowiedzi na incydenty bezpieczeństwa, tak aby wesprzeć organizację w efektywnej i terminowej odpowiedzi na incydenty bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej.

Analiza śledcza transakcji (Transaction Forensics)

Nasi specjaliści ds. analizy śledczej transakcji pomagają organizacjom i działom prawnym w identyfikowaniu i ograniczaniu ryzyka o charakterze finansowym, operacyjnym i reputacyjnym, które jest nieodłącznie związane z transakcjami obejmującymi fuzje i przejęcia. Dysponują oni rozległym doświadczeniem w dziedzinie przeprowadzania analiz due diligence pod kątem przeciwdziałania korupcji, zarówno przed zawarciem transakcji, jak i po jej zawarciu. Mają także doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających w tym zakresie oraz w kwestiach związanych z zapewnieniem zgodności. Dodatkowo, posiadają duże doświadczenie w przeprowadzaniu dogłębnej analizy ryzyka pod kątem nadużyć finansowych, łapownictwa i korupcji, prania pieniędzy, ograniczeń w zakresie handlu i eksportu, transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz występowania konfliktu interesów. Do naszej dyspozycji pozostają globalne zasoby, które pozwalają nam reagować na potencjalne problemy związane z transakcjami we wszystkich regionach i we wszystkich branżach.

Serwis Audytorów Śledczych

Bądź na bieżąco z informacjami z zakresu compliance i przeciwdziałania nadużyciom. Odwiedź Serwis Audytorów Śledczych, na którym dzielimy się naszą wiedzą i praktycznym doświadczeniem. 

Dowiedz się więcej

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.