3 min. czytania 23 maj 2021
EY Global Banking Outlook 2021

Identyfikacja i pomiar ryzyka klimatycznego w sektorze bankowym – Raporty BCBS

Autorzy
Borys Wróblewski

EY Polska, Financial Risk & Analytics, Menedżer

Menedżer w zespole zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Specjalizuje się wykorzystaniu technik ilościowych i analityki danych.

Janusz Miszczak

EY EMEIA FS Advisory Financial Risk and Analytics Leader for EY Polska, EMEIA FS Advisory, Financial Risk and Analytics Leader

Lider grupy zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

3 min. czytania 23 maj 2021

W pierwszym raporcie „Climate-related risk drivers and their transmission channels” Komitet Bazylejski podsumował, w jaki sposób czynniki ryzyka związane z klimatem mogą wpływać zarówno na banki, jak i na system bankowy za pośrednictwem mikro- i makroekonomicznych kanałów transmisji.

Ten artykuł wchodzi w skład 2/2021 wydania  Biuletynu Ryzyka

W drugim raporcie „Climate-related financial risks - measurement methodologies” odniesiono się z kolei do metod pomiaru ryzyk finansowych związanych ze zmianami klimatycznymi. Raport ten przedstawia przegląd zagadnień koncepcyjnych związanych z metodykami pomiaru wpływu finansowego ryzyk klimatycznych oraz sygnalizuje możliwe praktyczne sposoby implementacji rozwiązań przez banki oraz organy nadzorcze.

Godnie z ukształtowanym podejściem raporty odnoszą się do dwóch kluczowych kategorii ryzyka wynikających ze zmian klimatycznych:

  • Ryzyka fizyczne (physical risks): koszty i straty finansowe wynikające z rosnącej dotkliwości i częstotliwości czynników fizycznych powodujących ryzyko klimatyczne (np. powodzie, wzrost poziomu mórz, susze, pożary, fale upałów, burze i sztormy itd.);
  • Ryzyka przejścia (transition risks): związane z transformacją na gospodarkę niskoemisyjną. Ryzyka te są związane z m.in. obecnymi i przyszłymi zmianami regulacyjnymi, zmianami technologicznymi, rynkowymi jak i zmianami oczekiwań i nastrojów konsumenckich.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Komitet ocenia, że powyższe czynniki mogą być wyrażone w stosowanych od lat typach ryzyka identyfikowanych w bankach: kredytowym, rynkowym, płynności, operacyjnym czy reputacyjnym, jednocześnie zaznaczając, że do tej pory sektor najwięcej uwagi skupiał na wpływie na ryzyko kredytowe. Raporty wskazują na następującą charakterystykę ryzyk klimatycznych:

  1. Istotne zróżnicowanie w zależności od czynników geograficznych, sektora gospodarki, uwarunkowań regulacyjnych i prawnych
  2. Ograniczona ilość danych i badań w zakresie pomiaru ryzyka na banki
  3. Duża niepewność dot. przyszłych wydarzeń oraz potencjalna nieliniowość wydarzeń (np. poprzez tzw. zdarzenia low probability, high severity).

W zakresie metodologii pomiaru ryzyk klimatycznych w drugim raporcie Komitet Bazylejski wskazuje na następujące kluczowe wnioski:

  • Unikalny charakter ryzyk klimatycznych będzie stanowił wyzwanie w zakresie uwzględnienia w obecnych procesach
  • Obecne wysiłki banków w istotnej mierze skupiały się na odzwierciedleniu krótkoterminowych efektów ryzyk przejścia, skupiając się jednocześnie na wpływie na portfel kredytowy 
  • Sektor jest obecnie na wczesnym etapie, ale prace zarówno po stronie banków jak i nadzorców nabierają tempa
  • Poprawny pomiar takiego ryzyka wymaga uwzględnienia szczegółowych i bardziej granularnych danych. Konieczna jest szczegółowa analiza luki w zakresie danych i klasyfikacji ryzyka.
  • Długookresowa ocena ryzyka finansowego związanego z klimatem może wymagać rozszerzenia standardowych scenariuszy ryzyka stosowanych przez banki w celu uwzględnienia zarówno zagrożeń klimatycznych, jak i szoków politycznych i technologicznych oraz zmian nastrojów rynkowych i klientów. Taka ocena wymaga rozbudowanej analizy scenariuszowej oraz wyjścia poza zwykle stosowany przez sektor horyzont prognoz na potrzeby zarządzania ryzykiem.

Raport przedstawia także przegląd najważniejszych technik i podejść do modelowania ryzyka zmian klimatycznych wskazując na istotne różnice pomiędzy podejściami tzw. top-down i bottom-up oraz podejść na różnym poziomie granularności.

Raporty Komitetu Bazylejskiego jednoznacznie wskazują konieczność dalszych działań sektora bankowego w zakresie identyfikacji i pomiaru ryzyka zmian klimatu. Jednocześnie zainteresowanie organów kształtujących działania nadzorcze sugeruje, że możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości również ich zwiększonej aktywności na polu wyznaczania standardów identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem klimatycznym.

Podsumowanie

Identyfikacja i pomiar ryzyka związanego ze zmianami klimatu stają się coraz bardziej istotnym elementem zarządzania ryzykiem w bankach. Najnowsze raporty Komitetu Bazylejskiego podsumowują stan obecny oraz wskazują kierunki rozwoju w tym obszarze. Raporty jednoznacznie wskazują konieczność dalszych działań sektora bankowego w zakresie identyfikacji i pomiaru ryzyka zmian klimatu. Jednocześnie zainteresowanie organów kształtujących działania nadzorcze sugeruje, że możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości również zmian i istotnych działań regulacyjnych. 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Borys Wróblewski

EY Polska, Financial Risk & Analytics, Menedżer

Menedżer w zespole zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Specjalizuje się wykorzystaniu technik ilościowych i analityki danych.

Janusz Miszczak

EY EMEIA FS Advisory Financial Risk and Analytics Leader for EY Polska, EMEIA FS Advisory, Financial Risk and Analytics Leader

Lider grupy zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.