2 min. czytania 24 cze 2020
EY - Office

Nowe wytyczne KNF dotyczące zmiennych składników wynagrodzeń oraz oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych

Autorzy
Paweł Preuss

EY Polska, Lider Sektora Finansowego

Doradca sektora bankowego z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem i finansów. W wolnym czasie z rodziną poznaje odległe zakątki świata i pasjonuje się brytyjską piłką nożną.

Paweł Flak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

2 min. czytania 24 cze 2020
Powiązane tematy Biuletyn Ryzyka

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe wytyczne dla sektora finansowego: metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych oraz stanowisko w sprawie zmiennych składników wynagrodzeń.

Ten artykuł wchodzi w skład Biuletynu Ryzyka

K

omisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe wytyczne dla sektora finansowego: metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych oraz stanowisko w sprawie zmiennych składników wynagrodzeń.

Stanowisko w sprawie zmiennych składników wynagrodzeń

KNF w swoim komunikacie wyraziła oczekiwanie zastosowania przez banki oraz zakłady ubezpieczeń konserwatywnego podejścia do wypłat zmiennych składników wynagrodzenia (ZSW). Oznacza to przeprowadzenie przeglądu polityk oraz praktyk w zakresie wynagradzania pod kątem ostrożnego zarządzania kapitałem i ograniczenie działań mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej. KNF oczekuje również ustalenia przewidywanych wypłat ZSW na poziomie konserwatywnym, w tym weryfikację możliwości i zasadności wydłużenia okresu odroczenia i zwiększenia części wypłacanej w formie instrumentu finansowego.

Metodyka badania odpowiedniości

Opublikowana metodyka staje się aktualnym zbiorem wytycznych regulujących proces i zakres oceny odpowiedniości. Prezentuje ona obiektywne kryteria oceny, oparte na regulacjach prawnych, którymi KNF kieruje się w swojej praktyce nadzorczej. Są nią objęte podmioty nadzorowane, takie jak banki, spółdzielcze systemy ochrony instytucjonalnej, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa emerytalne i domy maklerskie. Jakkolwiek metodyka ta pozostaje spójna z obowiązującymi dotąd regulacjami, to jednocześnie doprecyzowuje i uszczegóławia, a niejednokrotnie także poszerza, wytyczne dotyczące procesu oraz samych kryteriów oceny, w tym:

  • doprecyzowuje wymagania w zakresie wiedzy i praktycznego doświadczenia kandydatów oraz członków organów podmiotów nadzorowanych,
  • szczegółowo omawia kompetencje związane z działalnością na rynku finansowym oraz zasady dostosowania ich dla poszczególnych typów instytucji,
  • poszerza katalog kompetencji behawioralnych i precyzuje model kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem oraz ocenę z perspektywy kompetencji obszarowych, adekwatnych dla linii biznesowych podmiotu.

Ponadto, metodyka formułuje szczegółowe wskazania co do częstotliwości i przesłanek przeprowadzania oceny oraz ról w tym procesie. Wprowadza też nowe zalecenia co do poziomu kompetencji członków organu i skali oceny oraz uszczegóławia wymagania w zakresie: sposobu oceny indywidualnej, poświęcania czasu przez Członków Zarządu, oceny ich reputacji oraz kryteriów i procesu oceny kolektywnej organów.

Wymagane działania

W zakresie zmiennych składników wynagrodzeń: Instytucje powinny dokonać przeglądu swoich wewnętrznych procedur i polityk wynagrodzeniowych oraz w kompleksowy sposób uzasadnić

i udokumentować podejmowane decyzje dotyczące struktury, formy i terminów rozliczania zmiennych składników wynagrodzenia z uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji kryzysowej związanej z koronawirusem na wyniki i pozycję kapitałową instytucji.

W zakresie oceny odpowiedniości: instytucje powinny zidentyfikować rozbieżności pomiędzy obecną praktyką a nową metodyką oceny oraz możliwie szybko wprowadzić zmiany (rekomendujemy wdrożenie zmian przed rozpoczęciem najbliższego procesu oceny odpowiedniości).

Podsumowanie

KNF w swoim komunikacie wyraził oczekiwanie zastosowania przez banki oraz zakłady ubezpieczeń konserwatywnego podejścia do wypłat zmiennych składników wynagrodzenia. Organizacje powinny przeprowadzić przegląd polityk oraz praktyk w zakresie wynagradzania pod kątem ostrożnego zarządzania kapitałem i ograniczenia działań mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej. KNF oczekuje również ustalenia przewidywanych wypłat zmiennych składników wynagrodzeń na poziomie konserwatywnym, w tym weryfikację możliwości i zasadności wydłużenia okresu odroczenia i zwiększenia części wypłacanej w formie instrumentu finansowego.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Paweł Preuss

EY Polska, Lider Sektora Finansowego

Doradca sektora bankowego z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem i finansów. W wolnym czasie z rodziną poznaje odległe zakątki świata i pasjonuje się brytyjską piłką nożną.

Paweł Flak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

Powiązane tematy Biuletyn Ryzyka
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)