5 min. czytania 22 lis 2021
EY Global Banking Outlook 2021

Rating ESG – jakie są główne obszary zainteresowania agencji ratingowych?

Autor Dominik Olech

EY Polska, Manager, Financial Risk & Analytics

Manager wywodzący się ze środowiska bankowego, ekspert w dziedzinie zagadnień związanych z zarządzaniem bilansem instytucji finansowych.

5 min. czytania 22 lis 2021
Na jakie pytania należy być gotowym rozpoczynając proces pozyskiwania ratingu ESG? 

Ten artykuł wchodzi w skład 3/2021 wydania  Biuletynu Ryzyka

Agencje specjalizujące się w nadawaniu ratingów ESG najczęściej pozyskują dane na temat analizowanych spółek z wykorzystaniem dwóch podstawowych modeli operacyjnych:

 • Ciągła analiza publikowanych na stronach www spółki danych
 • Pozyskiwanie informacji na bazie ankiet, które wypełnia spółka 

Zarówno pierwszy, jak i drugi model może opierać się wyłącznie na ogólnodostępnych danych, jak również może (ale nie musi) istnieć możliwość uzupełnienia przez spółkę informacji danymi, które wcześniej nie były publikowane. W takim wypadku należy jednak liczyć się z możliwością, iż przekazane do agencji ratingowej dane mogą zostać w sposób bezpośredni lub pośredni opublikowane szerszemu gronu odbiorców. 

Drugi ze wskazanych modeli operacyjnych funkcjonowania agencji ratingowych wydaje się być szczególnie interesujący, jako że przekazywane przez agencję ankiety i zawarte w nich pytania pozwalają na zrozumienie priorytetów i obszarów zainteresowań agencji, niezależnie od tego czy udzielane odpowiedzi muszą znaleźć pokrycie w ogólnodostępnych danych, czy też w odpowiedziach można powoływać się na informacje wcześniej niepublikowane. Jaki wspólny mianownik wyłania się zatem po analizie tegorocznych ankiet? Choć pytania dotyczą każdego z obszarów ESG, i każda z agencji posiada własne podejście do zadawania pytań, to jednak akcenty pomiędzy poszczególnymi literami ESG nie rozkładają się w sposób równomierny. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Environment

W zakresie pytań dotyczących środowiska naturalnego pytania można w intuicyjny sposób ułożyć w kaskadę idąc od ogółu do szczegółu. Listę zazwyczaj otwierają pytania dotyczące wysokopoziomowych celów ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i informacji w jaki sposób cele te wpisują się w strategię działalności firmy. Spotykane są również pytania dotyczące istnienia samej strategii ochrony środowiska, jej zawartości, właścicieli dokumentu oraz ich umocowań w organizacji. Pytania o wysokopoziomowe cele uzupełniane są bardzo szczegółowymi pytaniami dotyczącymi historii pomiarów wpływu organizacji na środowisko (m.in. emisja CO2, produkcja odpadów, zużycie wody i energii), jak również ambicji spółki dotyczącej ograniczenia wpływu w przyszłości wyrażonych w limitach i celach dotyczących konkretnych wskaźników. Istotną część sekcji pytań dotyczących środowiska zajmują również te dotyczące sposobu pomiaru i zarządzania ryzykiem klimatycznym. Pomimo wciąż dynamicznie tworzącej się agendy regulacyjnej w tym zakresie, a co za tym idzie również praktyki rynkowej, agencje ratingowe już dzisiaj pragną poznać w jaki sposób poszczególne instytucje podchodzą do tematu pomiaru, zarządzania i limitowania ryzyka przejścia oraz ryzyka fizycznego. 

Social

Wśród trzech wymiarów ESG to właśnie S pozostawia największe pole do interpretacji, jako że jak na razie regulacje dotyczące ESG koncentrują się głównie na aspekcie środowiskowym. Z tego powodu również aspekt społeczny często mylnie interpretowany jest jedynie w wąskim zakresie jako działania filantropijne podejmowane przez organizację na rzecz otaczającej jej społeczności. Tymczasem w sekcji pytań dotyczących aspektu społecznego zagadnienie filantropii jest jedynie jednym z kilku, które możemy tam napotkać, inne z nich mogą dotyczyć:

 • Przestrzegania prawa pracy, w tym prawa do zrzeszania się (wraz ze statystykami dotyczącymi działalności związków zawodowych)
 • Przestrzegania praw człowieka (w szczególności pytania mogą dotyczyć kwestii dyskryminacji i promowania różnorodności)
 • Zagadnień HR (od rekrutacji, przez szkolenia i rozwój, aż po współczynnik fluktuacji kadr)
 • Podejmowanych działań oraz akcji dotyczących zdrowia fizycznego oraz mentalnego pracowników.

Governance

Drugą z kategorii, w której możemy spodziewać się pytań o szerokim charakterze jest kategoria dedykowana ładowi korporacyjnemu. Pierwsze skojarzenia nazwy tej sekcji z pytaniami dotyczącymi struktury właścicielskiej oraz zarządczej (nie ograniczającej się jedynie do zarządu) jest jak najbardziej właściwe, sekcja ta zawiera jednak również szereg podkategorii, w których mogą znaleźć się pytania dotyczące:

 • Zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności planów i doświadczeń organizacji w komunikacji sytuacji kryzysowej wewnątrz spółki, jak również poza jej obrębem
 • Kodeksu postępowania, w szczególności skoncentrowanych wokół polityk, procedur i mechanizmów zapobiegających korupcji
 • Zasad lobbingu, a także limitów finansowych dotyczących działalności lobbingowej
 • Polityki podatkowej, w tym metod optymalizacji podatkowej 
 • Bezpieczeństwa informacji oraz cybersecurity

W sekcji tej często pojawiają się również pytania o produkty oferowane klientom, których zadaniem jest wspieranie aspektów ESG. W zależności od dostawcy ratingu ESG pytania te mogą znajdować się w sekcji Governance bądź w każdej z trzech. Niezależnie od ich umiejscowienia zakres pytań dotyczących produktów dotyczyć może nie tylko ich charakterystyki, ale również ich udziału w portfelu produktowym spółki, jak również ich udziału w generowaniu wyników organizacji. 

Podsumowanie

Ratingi ESG znajdują się obecnie w centrum zainteresowania zarówno inwestorów jak i akcjonariuszy zainteresowanych optymalizacją kosztów finansowania działalności przedsiębiorstwa. Choć można odnieść wrażenie, iż wielu dostawców ratingów ESG wymaga minimalnego zaangażowania po stronie ocenianego podmiotu w procesie nadawania oceny, to jednak właśnie od odpowiedniego przygotowania do tego procesu będzie zależała wysokość przyznanej oceny. W tym kontekście kluczowe staje się poznanie zagadnień, o które agencje ratingowe pytają podmioty w trakcie nadawania oceny.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Dominik Olech

EY Polska, Manager, Financial Risk & Analytics

Manager wywodzący się ze środowiska bankowego, ekspert w dziedzinie zagadnień związanych z zarządzaniem bilansem instytucji finansowych.