Jak komunikować się z inwestorami? Jak komunikować się z inwestorami?

Autor Dominik Olech

EY Polska, Manager, Financial Risk & Analytics

Doświadczony konsultant wywodzący się ze środowiska bankowego, ekspert w dziedzinie zagadnień związanych z zarządzaniem bilansem instytucji finansowych.

11 min. czytania 29 maj 2021

Ratingi ESG, czyli jak skutecznie komunikować się z inwestorami?

Ratingi ESG jeszcze nigdy nie cieszyły się taką atencją jak obecnie. Jak w ocenach wypadają polskie banki? 

Ten artykuł wchodzi w skład 2/2021 wydania  Biuletynu Ryzyka

Przeprowadzone w roku 2020 badanie zespołu EY Climate Change and Sustainability Services wśród inwestorów instytucjonalnych wykazało, iż w procesie selekcji spółek do swoich portfeli, obok dotychczasowych kryteriów związanych z rentownością czy ponoszonym ryzykiem, coraz większą wagę zaczynają odgrywać aspekty związane z priorytetami ESG:

 • Środowisko: ocena kryteriów dotyczących realizacji strategii i polityki środowiskowej;
 • Społeczna odpowiedzialność: relacje z udziałowcami, dostawcami, klientami, polityka jakości, polityka informacyjna, warunki pracy; 
 • Ład korporacyjny: ocena kryteriów zarządczych, respektowanie praw udziałowców, niezależność decyzyjna, umiejętności zarządcze.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Wiodące podmioty na rynkach finansowych rozumieją znaczenie zrównoważonego rozwoju, a także jego wpływ na środowisko i społeczeństwo. Wyniki badania pokazują jednak, że istnieje liczna grupa podmiotów obecnych na giełdach, które nie przykładają wagi do tych elementów i nie prowadzą działalności uwzględniając czynniki ESG, tudzież w nieadekwatny sposób informują rynek o swoich poczynaniach w tym zakresie, co może powodować negatywną percepcję ze strony potencjalnych i obecnych inwestorów. Inwestorzy instytucjonalni na całym świecie przenoszą kapitał do organizacji, które lepiej zarządzają ryzykiem ESG. Oznacza to, że firmy muszą podejmować coraz więcej działań, aby również poprzez aspekt zarządzania ryzykiem ESG chronić istniejący i przyciągać nowy kapitał.

98%

ankietowanych inwestorów zasygnalizowało przejście na bardziej zdyscyplinowane i rygorystyczne podejście do oceny pozafinansowych wyników firmy

także

91%

respondentów stwierdziło również, że wyniki pozafinansowe odegrały kluczową rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

nawet

73%

ankietowanych inwestorów twierdzi, że przeprowadza ustrukturyzowaną, metodyczną ocenę czynników pozafinansowych

Inwestorzy zastanawiają się w jaki sposób zapewnić, aby docierające do nich informacje dotyczące pozafinansowych ujawnień danej firmy miały taki sam poziom transparentności oraz porównywalności, co zaudytowane dane finansowe w standardowych formatach – w celu wypełnienia tej luki należy zastanowić się nad następującymi kwestiami:

 • Jak można pomóc inwestorom lepiej zrozumieć co wpływa na długoterminową wartość dla organizacji i szerzej dla sektora?
 • Jakie czynniki środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne są najbardziej istotne dla interesariuszy i mogą wpłynąć na zdolność do tworzenia wartości dodanej w dłuższej perspektywie?
 • Czy istnieje ścisła współpraca między zespołami finansowymi zajmującymi się sprawozdawczością finansową a zespołami zaangażowanymi w strategię ESG?
 • Czy informacje niefinansowe mogą być postrzegane jako równie wiarygodne co informacje finansowe? 
 • Jaki może być wpływ potencjalnych scenariuszy klimatycznych na organizację?

Z pomocą w odpowiedzi na powyższe pytania przychodzą inwestorom agencje ratingowe, które wyspecjalizowały się w nadawaniu ratingów ESG. Przyglądając się w zależności od przyjętego podejścia danym publicznie dostępnym oraz tym zastrzeżonym, agencje oceniają podmioty pod każdym z trzech wymiarów ESG, przygotowując, oprócz szczegółowego raportu, również zbiorczą ocenę ESG danego podmiotu.

Polski sektor bankowy dostrzega zainteresowanie ratingami ESG wśród inwestorów, dlatego coraz chętniej zwraca się do agencji ratingowych po przygotowanie oceny. 

Już

6

z 10 największych banków w Polsce(1) posiada nadany rating ESG popularnej wśród inwestorów firmy Sustainalytics, a 4 z nich dodatkowo posiada rating ESG firmy MSCI(2).

Sustainalytics ocenia ryzyko ESG polskich banków poddanych ocenie na poziomie średnim, z wyłączeniem jednego podmiotu, którego ryzyko ocenione zostało na poziomie niskim.

Zainteresowanie budzi koncentracja ocen w przedziale ryzyka sklasyfikowanym jako średnie. Ta informacja jest jednak spójna z głosami płynącymi z sektora wskazującymi, iż pomimo pierwszych podjętych działań dotyczących zielonej transformacji, działania te mają charakter w większości punktowy, a banki są dopiero na początku drogi wdrożenia kompleksowego modelu zarządzania ryzykiem ESG. Sytuację tę zdaje się potwierdzać ocena dokonana przez MSCI

MSCI ocenia ryzyko ESG polskich banków poddanych ocenie na poziomie średnim, z wyłączeniem jednego podmiotu, którego ryzyko ocenione zostało na poziomie niskim.

Interesującym może być fakt, iż ryzyko ESG lidera zielonej transformacji wskazanego przez MSCI zostało ocenione przez Sustainalytics na poziomie średnim. Lider zestawienia Sustainalytics nie posiada na datę przygotowania niniejszego zestawienia ratingu MSCI. 

Rozbieżności w ocenach pomiędzy dwoma dostawcami pokazują jak ważne jest dogłębne zrozumienie kryteriów i metodologii stojących za przyznanymi ocenami w celu optymalnego ukierunkowania wysiłku, który organizacje ponoszą na rzecz polepszenia swoich ocen. W załączonym materiale znajdą Państwo przegląd metodologii stosowanych przez wybrane agencje ratingowe, zachęcamy do lektury. 

 • Przypisy

  1. W zestawieniu nie braliśmy pod uwagę banków, które posiadają rating jedynie na poziomie grupy międzynarodowej
  2. Stan na dzień 30-04-2021, źródła: https://www.sustainalytics.com/esg-ratings/ oraz  https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool

Podsumowanie

Ratingi ESG cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony opinii publicznej, inwestorów, jak i sektora bankowego. Wzrost zainteresowania w naturalny sposób przełożył się na większy poziom atencji, jaką darzą je banki. Pierwsze ratingi w Polsce zostały już nadane. Ich wyniki mogą stanowić sygnał, w którym miejscu znajduje się obecnie zielona transformacja krajowego sektora bankowego.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Dominik Olech

EY Polska, Manager, Financial Risk & Analytics

Doświadczony konsultant wywodzący się ze środowiska bankowego, ekspert w dziedzinie zagadnień związanych z zarządzaniem bilansem instytucji finansowych.