6 min. czytania 14 paź 2022

Założenia mapy drogowej dla procesu zastąpienia wskaźników WIBOR i WIBID przez indeks alternatywny WIRON.

EY Global Banking Outlook 2021

Poznaliśmy mapę drogową zastąpienia wskaźnika WIBOR w Polsce

Autorzy
Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

Marcin Maciaszczyk

EY Polska, Risk Consulting, Manager

Ekspert w dziedzinie modelowania oraz zarządzania ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym kontrahenta

6 min. czytania 14 paź 2022

Planowana reforma wskaźników referencyjnych nabiera kształtu. Co ta zmiana oznacza dla sektora bankowego w Polsce?

Ten artykuł wchodzi w skład 2/2022 wydania  Biuletynu Ryzyka

W lipcu 2022 r. z inicjatywy uczestników rynku finansowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powołał do życia Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR), której celem jest przeprowadzenie tego procesu w sposób uporządkowany i zgodny z przepisami krajowymi i europejskimi. Pierwszym zadaniem zrealizowanym przez NGR było wskazanie docelowego indeksu typu Risk-Free Rate (RFR) dla polskiego rynku finansowego, co nastąpiło na początku września, gdy Komitet Sterujący dokonał wyboru indeksu WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). Jako gremium skupiające przedstawicieli instytucji finansowych oraz strony publicznej, NGR otrzymała mandat do zidentyfikowania kluczowych kamieni milowych, prowadzących do skutecznego zastąpienia przez nowy indeks WIRON obecnie stosowanych na rynku wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID. 

EY od początku wspiera prace NGR zmierzające do opracowania mapy drogowej tego ważnego dla rynku procesu. Poniżej prezentujemy podsumowanie kluczowych założeń mapy drogowej opublikowanej przez NGR na koniec września.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Faza przygotowawcza

Fakt wyboru przez NGR indeksu WIRON, jako rekomendowanego wskaźnika typu RFR, nie oznacza jeszcze możliwości rozpoczęcia jego powszechnego stosowania w umowach finansowych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia BMR wymagane jest, aby wcześniej administrator indeksu (GPW Benchmark) spełnił szereg wymogów formalnych, do których należy przede wszystkim opublikowanie tzw. oświadczenia dot. wskaźnika referencyjnego. Ukazanie się dokumentu, zaplanowane na czwarty kwartał 2022 r., zamyka proces dostosowawczy po stronie administratora i pozwala na szerokie wykorzystywanie wskaźnika w kasowych i pochodnych instrumentach finansowych.

Rozwój nowego rynku instrumentów pochodnych

Kluczowe zdarzenie, z punktu widzenia rozpowszechnienia indeksu WIRON na rynku międzynarodowym oraz możliwości zawierania transakcji pochodnych, stanowi publikacja zmian w dokumentacji ISDA Definitions (zaplanowana przed końcem 2022 r.). Mając za podstawę definicje ISDA, uczestnicy rynku będą mieli możliwość zawierania transakcji swapowych typu OIS, dla których WIRON miałby być indeksem referencyjnym. Pierwsze transakcje OIS będą miały postać rozliczanych bilateralnie instrumentów OTC i pozwolą na stopniowe budowanie płynności na krzywej terminowej. W 2024 r. izby rozliczeniowe z kraju i zagranicy będą gotowe do centralnego rozliczania swapów na WIRON, co jest niezbędne do osiągnięcia pożądanej płynności na nowym rynku stopy procentowej.

Mapa drogowa NGR przewiduje konwersję instrumentów pochodnych legacy, tj. istniejących kontraktów opartych na WIBOR, na nowy indeks WIRON. Proces konwersji, obejmujący również swapy rozliczane centralnie przez CCPs, ma odbywać się zgodnie z zapisami dokumentu IBOR Fallbacks Protocol i z uwzględnieniem spreadu korygującego (credit adjustment spread). Standard ISDA, który został zastosowany w przypadku innych wskaźników IBOR, zakłada wyznaczenie spreadu na podstawie zaobserwowanej historycznie różnicy w przebiegu dotychczasowego i nowego wskaźnika referencyjnego na 5-letnim oknie czasowym. Protokół ISDA ma zostać opublikowany w 2023 r., a same konwersje na nowy indeks będą przeprowadzone do końca 2024 r.

Wdrożenie indeksu WIRON na rynku obligacji i produktów kredytowych

WIRON jako indeks typu RFR ma charakter stopy overnight i w związku z tym, jego bezpośrednie stosowanie jako składnika formuł odsetkowych w obligacjach czy kredytach nie jest pragmatyczne. Ustalenie oprocentowania wymaga składania stopy RFR („z dołu”, w ramach procedury tzw. compoundingu) i wykorzystania odpowiednich konwencji odsetkowych (np. 5D lookback, last reset). NGR, w ramach fazy przygotowawczej, opracuje i opublikuje rekomendacje w zakresie standardów stosowania indeksu WIRON w instrumentach rynku pieniężnego i dłużnego oraz produktach kredytowych, w tym w szczególności katalogu zalecanych konwencji odsetkowych. 

W miarę postępu prac po stronie uczestników rynku, związanych z ich dostosowaniem operacyjnym do masowego stosowania nowego wskaźnika, w trakcie 2023 r. będą pojawiały się pierwsze instrumenty zmiennoprocentowe wykorzystujące wskaźnik WIRON. Z kolei w 2024 r. na rynku dostępna będzie już pełna oferta detalicznych i korporacyjnych produktów finansowych (kredyty, cash management) oprocentowanych na bazie wskaźnika WIRON oraz regularnie emitowane będą obligacje zmiennokuponowe na tym wskaźniku. 

Rozporządzenie MF i konwersja instrumentów kasowych

Zgodnie z założeniami mapy drogowej, także w 2023 r. nastąpi weryfikacja przesłanek dotyczących wystąpienia zdarzenia regulacyjnego zgodnie z artykułem 23c ust. 1 Rozporządzenia BMR. Zdarzenie regulacyjne stanowić będzie podstawę do wskazania w rozporządzeniu Ministra Finansów, w ramach ustawowej procedury, zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Na mocy rozporządzenia MF, zamiennik (wskaźnik WIRON), będzie miał zastosowanie do umów finansowych, w których nie określono warunków zastąpienia WIBOR-u (tzw. tough legacy). Rozporządzenie MF zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany.

W fazie finalizacji reformy (2025 r.), zakłada się możliwość zaprzestania kalkulacji i publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Tym samym, po wejściu w życie rozporządzenia MF, instytucje finansowe dokonają konwersji istniejących umów i instrumentów wykorzystujących WIBOR, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu – tj. wskazanego zamiennika i spreadu korygującego.

Priorytety dla sektora finansowego

Przykłady procesów zastąpienia wskaźników LIBOR, na rynkach rozwiniętych (GBP, CHF i USD) wskazują, że największe wyzwanie dla instytucji stanowi dostosowanie procesów wewnętrznych i infrastruktury IT – tak, aby możliwe było zapewnienie operacyjnej zdolności do oferowania klientom nowych produktów finansowych opartych na stopie typu RFR. Dostosowania nie ograniczają się wyłącznie do kwestii technicznych związanych z koniecznością kalkulacji odsetek składanych w oparciu o wybrane konwencje compoundowe, co wpływa w naturalny sposób na wycenę i zarządzanie ryzykiem, ale obejmują również zmiany w dokumentacji produktowej, co wymaga przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej. Ambitny harmonogram zaplanowanej na naszym rynku reformy wskaźnika WIBOR wymaga zainicjowania działań dostosowawczych jeszcze w 2022 r.

Webcast EY: Reforma wskaźnika WIBOR.
Co ta zmiana oznacza dla przedsiębiorstw?

Trwają prace dotyczące reformy WIBOR - wskaźnika o kluczowym znaczeniu dla całego polskiego systemu finansowego. Planowane zmiany będą miały znaczący wpływ nie tylko na banki, lecz także na przedsiębiorstwa. Zapraszamy na webcast, w którym omówimy m.in. które firmy i w jakim zakresie powinny przygotować się na zmiany. 

6 grudzień 2022  11:00 | Udział bezpłatny 
 

Zapraszamy do rejestracji

Podsumowanie

Pożegnanie z WIBOR-em staje się faktem. Harmonogram wprowadzenia nowego wskaźnika referencyjnego WIRON zaplanowano na lata 2022-2025. W tym czasie, powstaną nowe rynki stopy procentowej, instrumentów dłużnych i kredytów, a stare umowy zostaną skonwertowane na nowy wskaźnik.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

Marcin Maciaszczyk

EY Polska, Risk Consulting, Manager

Ekspert w dziedzinie modelowania oraz zarządzania ryzykiem rynkowym i ryzykiem kredytowym kontrahenta